Domkapitlet.

Test sida 2 personalvård

Arbetshandledning

Arbetshandledning stärker och utvecklar yrkesidentiteten och är en möjlighet att behandla arbetsrelaterade erfarenheter, känslor och utmaningar och att få nya perspektiv på dem.

Arbetshandledning för kyrkoherdar och ledande tjänstemän sker under ledning av därtill specialiserade handledare. Chefshandledning ger redskap och färdigheter att leda och förstå komplexa organisationer, leda förändringsarbete och främja god personalförvaltning.

Arbetshandledning för kyrkligt anställda sker individuellt eller i grupp under ledning av behörig arbetshandledare genom att samtala och reflektera över frågor som berör yrkesroll, uppdrag, arbetsgemenskap och arbetssituation.

Etiska principer

Enligt arbetshandledningens etiska riktlinjer fungerar arbetshandledaren lojalt men opartiskt i förhållande till den aktuella församlingen eller organisationen och dess ledning.

Arbetshandledningens etiska principer enligt Suomen työnohjaajat ry, STOry

Arbetshandledarens förhållande till beställaren

Arbetshandledaren är lojal mot den som ska handledas, dennes förman, arbetsgivare och organisationens grunduppgift.

Arbetshandledaren börjar inte leda den handleddas arbetsgemenskap.

Arbetshandledaren arbetar för att bygga upp och upprätthålla tillit och öppenhet.

Ett avtal om arbetshandledning uppgörs mellan parterna och utgör utgångspunkt och grund för arbetshandledningen.  Avtalet innehåller realistiska mål, av vilka framgår tidtabell, arbetssätt och kostnader.

Arbetshandledaren respekterar också övrigt utvecklingsarbete som sker i organisationen och de personer som utför arbetet.

Arbetshandledarens förhållande till den handledda

Arbetshandledaren ställer sig till den handleddas, gruppens eller arbetslagets förfogande. Arbetet utgår från den handleddas behov. Arbetshandledaren står med sin kunskap och erfarenhet till den handleddas förfogande.

Arbetshandledningen är konfidentiell och öppen i förhållande till beställaren och den handledda. Arbetshandledaren har tystnadsplikt beträffande det som den handledda och beställaren berättar.

Arbetshandledaren respekterar den handleddas yrkeskunskap och val – också då de har lett till ett misslyckande.

Arbetshandledaren arbetar inom de ramar som den handledda sätter upp men är själv ansvarig för sitt eget handledningsarbete.

Arbetshandledaren litar på den handleddas utvecklingsmöjligheter.

Arbetshandledaren håller tillräcklig distans till den handledda. Det är skäl att ta fram tidigare kontakter mellan arbetshandledaren och den handledda i diskussionerna med beställaren och i grupphandledning med gruppen innan man gör upp avtalet.

Arbetshandledaren ger tillräckligt utrymme för den handledda att växa, förändras  och –

t.o.m. för att dra sig ur.

Arbetshandledarens förhållande till sig själv

Arbetshandledaren är på ett äkta sätt sig själv, eftersom hans/hennes personlighet är det viktigaste arbetsredskapet.

Arbetshandledaren överskrider inte gränserna för sin kompetens. Om det ändå sker, tar han/hon lärdom av det skedda för att förstå var gränserna går.

Arbetshandledaren tar ansvar för att han/hon orkar i sin uppgift, och för att utveckla sin yrkeskunskap.

Arbetshandledaren reflekterar kritiskt, öppet och yrkesmässigt över sitt eget arbetssätt. Arbetshandledaren använder inte arbetshandledning för att lösa sina egna personliga konflikter eller för att kompensera förluster i sitt eget liv. Arbetshandledaren bär ansvaret för att hans/hennes arbetsmängd är rimlig och att arbetet håller god kvalitet.

Utvärdering

Arbetshandledningens resultat bör utvärderas utgående från den handleddas och organisationens grunduppgifter. Tillräckligt med tid bör reserveras för feedback och utvärdering.

Dataskydd i arbetshandledning

Dataskydd i arbetshandledning

Arbetshandledning grundar sig på förtroende, och det förtroendet måste realiseras jämt. Detta gäller också för alla anteckningar som görs under arbetshandledningen. Anteckningar bör uppfylla följande kriterier för att skydda en persons integritet:

 • Arbetshandledaren bygger inte upp ett personligt arkiv eller register över arbetshandledningen.
 • Anteckningar som gjorts under arbetshandledningen är sekretessbelagda. De bör sparas i ett häfte eller ett elektroniskt dokument. I anteckningar behöver man inte använda namn, initialer är att föredra.
 • I kalenderbokningar som gäller arbetshandledning skall inga namn nämnas, utan tidsbokningen får hellre ha till exempel ”AHL-initialer”. I en offentlig elektronisk kalender bör man alltid göra bokningarna privata. Det är speciellt viktigt då arbetshandledningen går över Teams, då vem som helst kan kontrollera vem som deltar i ett Teams möte. Arbetsgivaren bör informeras att arbetshandledningen gjorts som privat bokning så inga missförstånd uppstår. Arbetshandledningen är i sig inte hemlig, tvärtom, det är en arbetsuppgift. Men att berätta vem som går i arbetshandledning hör inte till arbetshandledarens uppgifter.
 • Arbetshandledaren har ett skilt häfte eller ett elektroniskt dokument för varje klient.
 • Anteckningar görs endast på information som är viktig för arbetshandledningen. Vad människor heter eller var de jobbar, samt annan privat information bör inte nedtecknas.
 • Häftet bör förvaras i låst dokumentskåp. Ett elektroniskt dokument skall sparas i en mapp som är sekretessbelagd.
 • Då arbetshandledningen avslutats bör alla anteckningar som gjorts förstöras.
 • Arbetshandledaren bör informera klienten i början av arbetshandledningen om hur hen för anteckningar och hur anteckningarna sparas.
 • Klienten har rätt att se de anteckningar som arbetshandledaren gjort.

Vad är arbetshandledning i kyrkan Arbetshandledare i Borgå stift

Utveckling av arbetslag

Ett föränderligt arbetsliv medför utmaningar av olika slag.  Minskade resurser och sammanslagningar medför stora förändringar och tär på arbetsgemenskapen. Ofta medför det nya roller och förändrade arbetsuppgifter.  Arbetslagsutveckling är en process som stöder en gynnsam utveckling där hela arbetslaget ingår och leds av en organisationskonsult.

Sammanslagning av församlingar föregås av omfattande förberedande utredningsarbete.  Domkapitlet utser en utredningskonsult för uppdraget.  För implementering av den nya organisationen och för att skapa en ny gemensam arbetsplatskultur erbjuder arbetslagsutveckling en plattform att bygga på.

Kostnader: enligt överenskommelse.

Utveckling av arbetslag

Centralt i utvecklingen av arbetslag

Klargör och utvecklar församlingens och arbetslagets

 • grunduppgift
 • struktur
 • kultur
 • ledarskap
 • beredskap och färdighet till samarbete
 • kommunikation och information

Mål och innehåll utformas

 • på församlingens eller arbetslagets initiativ
 • med hjälp av ett avtal mellan församlingen och konsulten
 • med hjälp av det innehåll som arbetslaget producerar
 • med hjälp av de metoder som konsulten erbjuder

Tryck här för kontaktuppgifter till stiftets organisationskonsulter

Mentorskap

Borgå stift har ett mentorskapsprogram för nya kyrkoherdar. Det är ett led i att utveckla och stärka ledarskapet för nyblivna kyrkoherdar som inte tidigare innehaft kyrkoherdetjänst.  Mentorskapet organiseras av domkapitlet.  Mentorn kallas till sitt uppdrag av stiftets biskop och är en mogen samtalspartner och erfaren kyrkoherde i förvaltning och ledarskap. Mentorskapet pågår i ca. ett års tid och man ingår ett mentorsavtal. För kyrkoherden är mentorskapet ett praktiskt stöd och en mognadsprocess.  Att vara mentor betyder också att själv utvecklas i sin yrkesroll.

Mentorsprogram

Det vanligaste sättet att utvecklas i sitt ledarskap är genom arbetet i sig och genom att delta i olika utbildningar, konsultprocesser och handledningar.  Mentorskapet är ett komplement till dessa och för en nyutnämnd kyrkoherde ett effektivt sätt att påverka  och stärka ledarskapet i  den egna organisationen. Mentorns och adeptens relation, värdegemenskap, engagemang och praktiska utbyte av kunskaper hjälper att  väja  för fallgropar och felbedömningar.

Mentor var i Homeros Odysséen den person som Odysseus under sina irrfärder anförtrodde förvaltarskapet av sitt hus och fostran av sin son Telemachos.  Genom Mentor talade vishetens gudinna Athena till Telemachos.  Från detta har vi fått begreppet mentor i betydelsen rådgivare.  Så belyser Jöran Hultman och Lena Sobel  bakgrunden till mentorskapet i sin bok Mentorn – en praktisk vägledning.

Adept betyder lärjunge och i Nordisk familjebok står bl.a. följande: ”Lärjunge i en svårlärd konst eller vetenskap; person som blivit invigd i ett ordenssällskaps hemligheter eller i någon djupsinnig och för mängden obegriplig kunskap.”

Borgå stift har ett mentorskapsprogram för nya kyrkoherderar. Det är ett led i att utveckla och stärka ledarskapet för nyblivna kyrkoherdar som inte tidigare innehaft kyrkoherdetjänst eller som är i behov av en mentor i den nya tjänsten som kyrkoherde.  Mentorskapet är organiserat och drivs av  domkapitlet i Borgå stift.  Mentorskap är tänkt som ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats.  Det är ett sätt att växa, utvecklas och att skapa en lärande miljö för nyblivna chefer.  Att vara mentor betyder också att själv utvecklas i sin yrkesroll.  Mentorn kallas till sitt uppdrag av stiftets biskop och är en mogen samtalspartner och erfaren kyrkoherde inom förvaltningsfrågor och ledarskap.

Det är viktigt att adepten, den nyblivna kyrkoherden, inte står i beroendeställning till mentorn samt att det finns en ömsesidighet i relationen.  Mentorskapsrelationen förutsätter givetvis att båda parter är ense om målen och att relationen präglas av förtroende och en otvungen kommunikation.

Alla nya kyrkoherdar i stiftet erbjuds mentorskap senast ett år efter att de tillträtt sin första kyrkoherdetjänst i Borgå stift.

Domkapitlet i Borgå stift utser mentorer och ett kontrakt görs mellan Domkapitlet, mentorn och adepten. Mentorskapets längd är 1 – 1,5 år med en omfattning av cirka två timmar per månad.  Uppdraget som mentor sker inom ramen för tjänsten.  Mentorsarvodets storlek är 900€ och det utbetalas efter avslutat mentorskap av adeptens församling.  Adeptens församling ersätter också eventuella resekostnader.

Mentorskapet inleds med en sammankomst på domkapitlet eller annan plats där en avstämning görs och där biskopen, stiftssekreteraren för personalvård, mentorn och adepten deltar. När mentorskapet avslutas samlas man till en gemensam utvärdering av mentorskapet.

Biskopsvisitationer

Biskopen utför regelbundet visitationer i stiftets församlingar. Visitationernas syfte är att stöda och uppmuntra både medarbetare och medlemmar i församlingen.

Visitationerna en process som pågår 1-1,5 år från det att beslutet om att visitationen ska förrättas till att kontraktsprosten gjort ett efterbesök i församlingen. Före visitationen görs några förhandsbesök i församlingen med bl.a. diskussioner med alla i personalen och en granskning av förvaltningen.

Själva visitationsveckoslutet sträcker sig vanligtvis från fredag till söndag och innehåller besök vid företag, skolor, daghem, kyrkor, konserter, träff med förtroendevalda och avslutas med visitationsstämma efter avslutad mässa på söndag.

Läs mer om visitationerna genom att trycka här

KIILA rehabilitering och individuell rehabilitering

Är du i behov av rehabilitering?

KIILA rehabilitering för anställda i församlingar och kyrkliga samfälligheter i Borgå stift är en form av yrkesinriktad rehabilitering som skall förvara och förbättra arbetsförmågan.Individuell rehabilitering är en utmärkt möjlighet för dig vars arbetsförmåga är nedsatt eller då en sjukdom orsakar problem i arbetet.

Du kan söka till rehabilitering året om.  Rehabiliteringen sker i mångprofessionella grupper på max 8 personer. Rehabiliteringen är 15 dygn i 2–3 perioder. Den skräddarsys enligt behov och hälften av rehabiliteringen sker individuellt.

Det är en förmån att Borgå stift har en egen skräddarsydd rehabilitering och det vore synd om det inte finns användning för den. Trots pandemin lönar det sig att ansöka rehabilitering om du känner att du är i behov av det.  Rehabiliteringen hjälper inte bara med fysiskt belastande sjukdomar utan också med psykisk belastning och utmattning.

Anvisningar och dokument

Andlig fördjupning

Som vi vårdar vår kropp och vår psykiska hälsa så behöver vi vårda vårt andliga liv som kristna i världen.  Vi är Kristi kropp i världen. Alla har sin unika plats och en egen väg att vandra i Kristi efterföljelse.  Andlig vård och fördjupning ser olika ut under färden men målet är ett, att förbli i Kristus, att mogna som människa och kristen.  Här presenteras några olika sätt, aktuella utbildningar och kontakter för dig som vill gå vidare.

Tryck här för att läsa mer om andlig fördjupning