Domkapitlet.

Lediga jobb

Kyrkoherdetjänster

Om det finns lediga kyrkoherdetjänster i stiftet finns de nedan. Tryck på plustecknet för att öppna annonsen.

Kyrkoherdetjänst i Larsmo församling

Kyrkoherdetjänsten i Larsmo församling förklaras på nytt ledig att sökas. För att vara behörig för ordinarie kyrkoherdetjänst krävs enligt kyrkoordningens 8 kap. 11 §: pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K20 med minimilön 5 617,91 €/mån. Pastorskansliet, Marieholmsvägen 23 68570 Larsmo. Tjänsten tillträds som ordinarie från 1.2.2025. Ingen prövotid tillämpas på en kyrkoherdetjänst (KO 8:1,2). Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln (Lagen om tjänsteinnehavare i Ev.-Luth kyrkan 1 kap. 9 § 1 mom.) och ett godtagbart läkarintyg (Lagen om tjänsteinnehavare i Ev.-Luth kyrkan 2:14,4). Språkkraven är: utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Kyrkorådet i Larsmo församling har formulerat följande angelägenheter om församlingen:

Om Larsmo församling:

 • En växande och mycket aktiv församling
 • Stort antal förrättningar (speciellt dop)
 • Det finns många barn, ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer
 • Tre aktiva laestadianska bönehusföreningar och Inremissionshemmet att samarbeta med
 • Behov av att utveckla tjänstestrukturen
 • Stora investeringar på gång: gravgårdsutvidgning, ny kyrkorgel, renovering av prästgården

Valet förrättas som ett direkt val. Domkapitlet har preliminärt beslutit att valet förrättas 10.11.2024 och valproven 13.10, 20.10 och 27.10.2024. Domkapitlet intervjuar de sökande vid sitt sammanträde 21.5.2024.

Kyrkoherdetjänsten förklaras ledig att sökas senast 7.6.2024 kl. 12.00

Kaplanstjänster

Om det finns lediga kaplanstjänster i stiftet finns de nedan. Tryck på plustecknet för att öppna annonsen.

Församlingspastorstjänster

Domkapitlet förordnar lämpliga präster till församlingspastorstjänster i stiftet. Processen för förordnande finns beskriven nedan.

Om det finns lediga församlingspastorstjänster i stiftet finns de nedan. Tryck på plustecknet för att öppna annonsen.

Församlingspastorstjänst i Johannes församling

Johannes församling söker en församlingspastor för ett förordnande som gäller tills vidare.

De huvudsakliga uppgifterna: Prästuppgifter med särskild betoning på skriftskola och ungdomsarbete och moderna kommunikationsmedel.

Församlingspastor, kravgrupp 601, grundlön 3 519,87 €/mån, språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Tjänstestället är Högbergsgatan 10, Helsingfors. Inleds 1.10.2024 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader.

Intresseanmälan jämte utdrag ur prästmatrikeln lämnas till domkapitlet senast 4.8.2024. I första hand elektroniskt per epost och i pdf format (borga.domkapitel@evl.fi). För andra sätt se borgastift.fi/beslut/lamna-in-dokument/

Tilläggsupplysningar: kyrkoherde Johan Westerlund, 050 521 3573

Så här sker förordnandet

Präster kan anmäla om intresse till domkapitlets notarie: Linus Stråhlman, fornamn.efternamn@evl.fi

Domkapitlet begär församlingen ge ett utlåtande om dem som anmält sig. Det finns ingen rätt att begära omprövning av församlingens utlåtande eller domkapitlets beslut att förordna.

I en församling finns alltid en kyrkoherde tjänst. Utöver detta kan det finnas prästtjänster i formen av kaplans- och församlingspastorstjänster. Tjänsterna inrättas i församlingens eller samfällighetens förtroendemannaorgan. Församlingen väljer kyrkoherde och kaplan. Domkapitlet förordnar en lämplig präst till en församlingspastorstjänst.

Förordnandet gäller i första hand tills vidare ifall det inte är fråga om ett vikariat, ett projekt eller någon annan omständighet som motiverar ett tidsbundet förordnande. Det är alltså domkapitlet som besluter om vilken präst som förordnas, men församlingen har möjlighet att ge utlåtande om dem som anmält sig till tjänsten. Det finns ingen rätt att begära omprövning av församlingens utlåtande eller domkapitlets beslut att förordna.

Förordnande av en församlingspastor går i korthet till enligt följande:

 • En församling meddelar om behov av en församlingspastor och om särskilda villkor för förordnandet
 • Domkapitlet meddelar om behovet at församlingspastor i sina notiser och på sin hemsida.
 • Intresserade präster kan meddela om sitt intresse till domkapitlets notarie
  • Domkapitlet söker även själv aktivt efter en lämplig präst
 • Domkapitlet ber församlingen ge ett utlåtande om de som anmält om sitt intresse till tjänsten i fråga. Ingen rätt att yrka på rättelse på församlingens utlåtande.

Domkapitlet fattar beslut om vilken präst som förordnas. Ingen rätt att besvära sig om domkapitlets beslut

Hur ansöker jag?

Ansökan sker genom att lämna in ansökningsbrev och eventuella bilagor till domkapitlet. Vi tar emot ansökningar i första hand elektroniskt, men det går även bra att sända brev per post. Följ våra anvisningar för att lämna in handlingar.

För präster som hör till Borgå stift bifogar domkapitlets notarie matrikelutdrag på domkapitlet då du lämnar in ansökan.

 

Instruktioner för att lämna in handlingar

Bokryggar.