Domkapitlet i Borgå stift.

Rekrytering

Lediga tjänster

I stiftet finns följande lediga tjänster domkapitlet lediganslår:

Kaplanstjänst i Pedersöre församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket (finska). Utdrag ur prästmatrikeln bifogas ansökan. Tjänsten tillsätts med en prövotid på 6 månader.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 14.10.2020 kl. 15.

Domkapitlet prövar de sökandes behörighet 20.10.2020

Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling

Valet förrättas som ett direkt val. Språkkraven är Fullständigt behärskande av svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift. Läkarintyg bifogas ansökan. Utdrag ur prästmatrikeln bifogas ansökan.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 31.10.2020 kl. 15.

Domkapitlet prövar de sökandes behörighet 10.11.2020

Läkarintyg

Till vissa tjänsteansökningar bör bifogas ett läkarutlåtande om den sökandes arbetsförmåga. Blanketten som används är ”Läkarutlåtande om hälsotillstånd T”. Mer information om läkarutlåtande finns på Läkarförbundets hemsida. Tryck här för att gå till läkarförbundets hemsida.

Kyrkolagen 6 kap. 16 § 1 mom:

Ett villkor för anställning i ett tjänsteförhållande och för prästvigning är att den som anställs eller vigs till prästämbetet lämnar den myndighet som beslutar om anställningen eller prästvigningen uppgifter om förutsättningarna att sköta uppgiften med beaktande av hälsotillståndet samt dessutom vid behov deltar i kontroller och undersökningar för att utreda saken.

Lämna in ansökan elektroniskt eller som brev

Det är möjligt att läman in tjänsteansökningar elektroniskt och i papper t.ex. som brev per post.

Om du sänder elektroniskt följ följande instruktioner:

 • Ansökan bör lämnas in i PDF format (sänd inte i word eller annat redigerbart format)
 • Sänd ansökningsbrevet och möjliga bilagor i samma fil. Om läkarintyg bör bifogas kan det vara i en separat fil.
 • Ansökan sänds till borga.domkapitel ät evl.fi, sänd kopia till linus.strahlman ät evl.fi

Om du sänder din ansökan per post följ följande instruktioner:

 • Ansökan bör lämnas in på papper i A4 storlek
 • Sidorna bör vara ensdiga (text endast på en sida)
 • Sidorna bör vara lösa eller endast fastsatta med gem (nita inte!)
 • Brevet bör vara framme senast den dag ansökningstiden går ut. Obsevera att domkapitlets brevpost hämtas på morgonen.
 • Ansökan (brevet) kan hämtas direkt till domkapitlet under tjänstetid.

Domkapitlet i Borgå stift bifogar utdrag ur prästmatrikeln för präster som tillhör Borgå stift. Övriga bör bifoga utdraget i ansökan.

 

Prästskjorta med blankt huvud och frågetecken.
Gamla staden i Borgå med domkyrka sett från Näsebacken.

Jobba i Borgå stift?

Är du intresserad av jobb i Borgå stift men hittar inte en platsansökan som intresserar dig? Skicka ett majl till notarie Linus Stråhlman och berätta om dig själv, vilken typ av jobb du söker, var i stiftet och när du kan börja. Bifoga CV och möjligt matrikelutdrag. Vi hjälper dig vidare!

Domkapitlet lediganslår prästtjänster i församlingar och samfälligheter. Församlingarna och samfälligheterna ansvarar för de övriga tjänsterna. Vi försöker här på domkapitlet vara uppdaterade över alla lediga tjänster i stiftets församlingar.

Vi jobbar på en elektroniskt öppen ansökningsblankett, men den är inte riktigt klar ännu.

Hur anhåller jag om prästvigning?

Så här gör du när du är klar eller börjar vara klar med din magisterexamen och vill anhålla om ordination till prästämbetet. Behörighetskraven hittar du lite längre ner på sidan.

Datum för följande ordination finns i kalender/ordination.

När du börjar vara klar med din teologie magisterexamen

 • Kontakta notarien 4-6 månader innan du blir färdig med din magister-examen (Linus Stråhlman, linus.strahlman ( a ) evl.fi).
 • Skicka en ca 2 sidor lång uppsats om dig; personhistoria, studier, arbetshistoria, din väg till prästvigning och önskemål om var och med vad du vill arbeta.
 • Du kallas till intervju.
 • Då biskopen gett klartecken kan du skicka in ansökan om prästvigning.

Samtliga ansökningshandlingar skall vara domkapitlet till handa senast en månad före prästvigningen.

 • Du blir kallad till ordinationsutbildning och prov. Programmet skickas ut på förhand. Domkapitlet svarar för de kostnader som uppstår p.g.a. utbildningen.
 • Domkapitlet beslutar om prästvigning före prästvigningen.
 • Datum för prästvigningar finns på domkapitlets hemsida.
 • Efter prästvigningen bjuder biskopsparet på kaffe för de prästvigda och deras närmaste på biskopsgården.

Skicka följande dokument till notarien:

 • Fritt formulerad anhållan om prästvigning
 • Portfolion
 • Din uppsats om dig själv
 • Kopia av examensbetyg (Magister- & kandidatbetyg, studieregisterutdrag över samtliga prestationer)
 • Läkarintyg (Läkarutlåtande om hälsotillstånd T)
 • Ämbetsbetyg; dop och konfirmation skall framgå
 • Intyg från anlagsprövningen (resultatsidan med pilar)
 • Utdrag ur straffregister (behövs för tjänstgöring i församling)
 • CV
Du kan sända samtliga dokument elektroniskt per epost. Skicka i PDF eller Word/ODT (vi kan tyvärr inte behandla bildfiler).

Anlagsprövning och reflektionsdagar

Före prästvigningen blir du kallad till anlagsprövning, vilket innebär psykologisk testning hos en psykologbyrå. Teologiestuderande, som ämnar jobba inom kyrkan som präster, ska därefter delta i de reflektionsdagar som stiftet ordnar. Dagarna ordnas varje höst i oktober och leds av biskopen.

Reflektionsdagarna arrangeras nästa gång 15-16.10.2020.

Portfolio

Med portfolio avses i detta fall ett slags CV i form av en mapp, i vilken man i samband med ansökan om prästvigning redogör för sin kännedom om lutherskt församlingsliv. Till portfolions kännetecken hör att den kan utformas ganska fritt, och förutom olika intyg skall den även innehålla personliga reflektioner. Med en portfolio kan du visa upp ditt personliga kunnande och din mångsidiga erfarenhet, och den kan även i framtiden vara till hjälp då du söker tjänster. Till sitt innehåll och funktion motsvarar portfolion den uppsats “Min väg till präst”, som prästkandidater i Borgå stift tidigare har uppmanats att skriva.

Du kan läsa mer om portfolion här

Introduktion i arbetet

Som en del av pastoralutbildningen bör varje ny präst få en grundlig introduktion i arbetet. Blanketten för introduktion i arbetet fylls i efterhand och sänds slutligen in till Domkapitlet.

Läs mer om introduktion i arbetet

 

Präster i alba.

Behörighetskrav

Här finns en kort sammanfattning av behörighetskrav för olika tjänster.

Församlingarna i Borgå stift är antingen svenskspråkiga eller tvåspråkiga med svenska som huvudspråk. Det betyder att för ordinarie tjänst eller förordnande som gäller tills vidare krävs utmärkta kunskaper i svenska. I enspråkiga församlingar krävs dessutom nöjaktiga kunskaper i finska och i tvåspråkiga församlingar goda kunskaper i finska.

Präst

Teologisk examen som krävs för prästämbetet

Den som anhåller om prästvigning bör ha minst en magisterexamen där det ingår studier i studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. Dessutom minst 30 sp. i minst 2 klassiska språk och  praktik minst 20 sp.

Läs mer i Kyrkans Författningssamling (KFS 114)

 

Kaplan

Den som söker en kaplanstjänst ska vara präst och ha avlagt pastoralexamen. KO 6:10

Kyrkoherde

Den som söker en kyrkoherdetjänst ska vara präst och ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbetet (Exilaf). Av den som söker en kyrkoherdetjänst i domkyrkoförsamlingen krävs högre pastoralexamen. KO 6:10

Språkkrav

Om inget annat har bestämts genom t.ex. en språkstadga gäller följande:

Kyrkoherde och prästtjänster i enspråkiga församlingar: utmärkta kunskaper i huvudspråket (svenska) och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket (finska).

Kyrkoherde och prästtjänster i tvåspråkiga församlingar: utmärkta kunskaper i huvudspråket (svenska) och goda kunskaper i det andra inhemska språket (finska).

Om språkkraven för kyrkoherde och prästtjänster i landsskapet Åland besluter Domkapitlet. Domkapitlet har beslutat att följande kyrkoherdetjänster inte har krav på formell kunskap i finska: Brändö-Kumlinge, Saltviks och Hammarlands församling.

Roger Rönnberg.

Ordinationsutbildning

Ordinationsutbildning ordnas för dem som ansökt om prästvigning. Utbildningen består av en tre dagar lång utbildning som ordnas på en lägergård eller på domkapitlet. I samband med utbildningen avläggs bibelförklaring samt undervisnings- och predikoprov.

Ordinationsutbildningen ordnas i regel en gång om året i Borgå stift. Det betyder att i ordinationsutbildningen deltar både de som redan blivit ordinerade och de som kommer att erhålla ordination.

Följande ordinationsutbildning i Borgå stift: 14.9. – 16.9.2020

 

Ordinationsretreat

Du som under det gångna året har blivit prästvigd i Borgå stift kallas till en ordinationsretreat på retreatgården Snoan.  Retreaten, Herden och prästen, ingår i din ordinationsutbildning. Domkapitlet ersätter samtliga rese- och logikostnader i samband med ordinationsretreaten.

Retreaten leds av stiftets biskop Bo-Göran Åstrand tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård Virva Nyback. Ordinationsretreaten följer den tysta retreatens ordning men avbryts två gånger om dagen för samtal med biskopen och ett textinspirerat symboldrama som är en kreativ psykodynamiskt orienterad visualiseringsteknik med inre bilder.

Följande ordinationsretreat: 8.1-10.1.2020

Tryck här för att läsa mer i kalenderevenemanget.

Gruppbild på ordinationsutbildningens deltagare.

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken tillsätts av domkapitlet. Den består av två teologie studerande, en kyrkomusikstuderande, en diakonstuderande samt en som studerar till kyrklig ungdomsarbetsledare. I gruppen finns dessutom en lärarrepresentant, en stiftssekreterare, stiftsdekanen samt fakultetskaplanerna från Helsingfors Universitet och Åbo Akademi. Här kan du bekanta dig med gruppens nuvarande sammansättning.

Verksamheten ser olika ut från år till år. Varje år ordnas en möjlighet för studerande att träffa biskopen. Med jämna mellanrum ordnas  inspirationsdagar för studerande till kyrkliga yrken. De senaste åren har man erbjudit en retreat för studerande till subventionerat pris.

Medlemmar

Medlemmar 1.5.2018-30.4.2020

Ordförande:    Emma Audas (studentkaplan, Åbo)

Medlemmar: 

Andreas Andersson (studentpräst, Helsingfors)

Marta-Lovisa Bergman (teol.stud., Helsingfors)

Matilda Enlund (studerande på Novia, Åbo)

Ida Granfelt (studerande på Novia, Åbo)

Patrik Hagman (lärarrepresentant FHPT, Åbo)

Benjamin Häggblom (teol.stud., Åbo)

Henrica Lindholm (lärarrepresentant från Novia, Åbo)

Mathias Sandell (musikerstuderande, Helsingfors)

Sekreterare:     Stiftssekreterare Tomas Ray

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid kontaktgruppens möten.

Studentkaplanen

En bro över en älv

Hur blir jag diakon?

Du som har fått en examen som diakon eller diakonissa kan anhålla om vigning till diakonins ämbete. En ungdomsarbetsledare kan anhålla om att bli välsignad till kyrkans tjänst.

Frågor kan riktas till stiftssekreterare för församlingsdiakoni Cecilia Forsén, per e-post cecilia.forsen(at)evl.fi eller mobil 040 142 5220

Så här anhåller du

Vi kommer att erbjuda möjlighet till vigning till diakonins ämbete och välsignelse av ungdomsarbetsledare till kyrklig tjänst i Borgå domkyrka. Du kan bli vigd/välsignad om du har din yrkesexamen klar och jobbar i en församling i Borgå stift. Vigning/välsignelse är alltså inte något som kommer automatiskt när du blir klar med studierna, du ska själv anhålla om det.

Biskopen önskar få din anhållan om vigning/välsignelse. Du får sända in en fritt formulerad anhållan. Sätt med en kopia av ditt slutbetyg från Novia eller DIAK. Du kan sända in din anhållan även om du inte har alla studieprestationer klara. Huvudsaken är att du har ditt slutbetyg när du blir vigd/välsignad. Bifoga också ett ämbetsbevis med uppgift om dop, konfirmation och medlemskap i kyrkan.

Anhållan ska sändas till: Biskopen i Borgå stift, Borgå Domkapitel, PB 30, 06101 Borgå eller borga.domkapitel@evl.fi

Biskopen önskar dessutom att du skriver en kort text med rubriken “En sådan diakon/ungdomsarbetsledare vill jag vara”.

Biskopen vill också samtala med var och en enskilt.

Inför vigningen/välsignelsen ordnas en ordinationsretreat på retreatgården Snoan. Retreaten är gratis, och du får reseersättning enligt billigaste färdmedel.

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något.

Byråsekreterare Christine Tallberg svarar också på frågor, per e-post christine.tallberg(at)evl.fi och per tfn 040 142 5218.

Tre diakoner i gröna ämbetsskjortor.

Prästrättigheter

De som är prästvigda inom någon av kyrkorna i Borgå gemenskapen (t.ex. Svenska kyrkan) kan ansöka om prästrättigheter i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. Prästrättigheterna beviljas av det domkapitel i vars stift man söker tjänst. Den som söker om prästrättigheter ska sända in sin examen till kyrkostyrelsen för granskning. Kyrkostyrelsen genomför granskningen på 1-2 månader och avger därefter ett utlåtande.

En fritt formulerad ansökan med CV och utdrag ur prästmatrikel kan därefter lämnas till domkapitlet. Inför domkapitlets ena prästassessor avges prov på kunskaper i kyrkohandboken och psalmboken. Prov på kunskaper i kyrkorätt avges inför domkapitlets lagfarne assessor. Därefter behandlar domkapitlet ansökan. Den som beviljas prästrättigheter i Finlands Evangelisk lutherska kyrka kan därefter söka tjänst inom kyrkan och förs in i stiftets prästmatrikel.  Mer information om språkkrav, kyrkohandbok och kyrkorätt nedan.

Kyrkorätten

Den Evangelisk lutherska kyrkans verksamhet regleras i kyrkorätten. Förutom detta tillämpas övrig lagstiftning i Finland på kyrkan. Kyrkorätten består av kyrkolagen (KL), kyrkoordningen (KO) och kyrkans valordning (VOK). Kyrkomötet besluter om kyrkorätten och kyrkolagen ska godkännas av Finlands riksdag innan den träder i kraft. Tryck på länkarna nedan för att läsa de olika delarna.

Kyrkohandboken

I Finlands Evangelisk lutherska kyrka styrs gudstjänst- & andaktslivet av evangelieboken och gudstjänsthandboken. De kyrkliga förrättningarna styrs av förrättningshandboken. De psalmer som används i gudstjänsterna finns i den finlandssvenska psalmboken från 1986 och tillägget till psalmboken. Dessa böcker finns tillgängliga på nätet. Klicka nedan på länkarna för att komma dit.

Språkkrav

På dem som arbetar i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland tillämpas motsvarande språkkrav som på dem som ska jobba i en kommun eller den finska staten. Språkkraven är i korthet: I en enspråkig församling krävs för en ordinarie prästtjänst prov på utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska. I en tvåspråkig församling krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. En församling eller kyrkliga samfällighet kan ha bestämt om högre språkkrav än dessa. För vikariat eller tidsbundna förordnanden är det möjligt att avvika från dessa formella krav.

Tilläggsinformation

Kontakt domkapitlets notarie eller lagfarne assessor för mer information.

Notarie Linus Stråhlman, linus.strahlman ( a ) evl.fi

Lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, lars-erik.henricson ( a) evl.fi

Kyrkan i Jakobstad.