heronbild

Strategi

Strategi

Stiftet behöver en strategi för möta framtiden målmedvetet. En strategi hjälper oss att förena våra krafter kring de målsättningar som för oss mot en sådan framtid vi önskar – för församlingslivet, stiftet och kyrkan.

Därför har biskop Bo-Göran Åstrand har initierat ett strategiarbete för Borgå stift. Vår verksamhetsmiljö och våra verksamhetsförutsättningar förändras. Därmed behöver vi också förnya våra sätt att tänka och arbeta.

Den strategi som nu placerar sig mellan församlingarnas verksamhetsstrategier och kyrkans övergripande strategi.

Arbetsgruppen

En arbetsgrupp har tillsatts vars uppgift är att lyssna in så många perspektiv som möjligt på vårt stift. I arbetsgruppen ingår

  • Anders Lindström, kyrkoherde
  • Mari Puska, kyrkoherde
  • Siv Sandberg, universitetslärare
  • Stefan ”Moschi” Myrskog, ledande sakkunnig
  • Ulla-Maj Wideroos, politiker, kyrkomötesombud
  • Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan
  • Bo-Göran Åstrand, biskop

Projektram

Strategin färdigställs våren 2024 och överförs till Stiftsfullmäktige för godkännande. Under år 2023 arbetar arbetsgruppen intensivt med att höra röster ur och om stiftet, kartlägga och systematisera intrycken, göra en situationsbeskrivning och formulera vilken framtid vi vill se för vårt stift. Mot bakgrund av de intrycken görs en handlingsplan, en strategin.

Här är vi nu

Vid ingången till maj 2023. Arbetsgruppen har hållit sina två första arbetsmöten. Enkäten har publicerats. Höranden pågår enskilt och i grupp. Handlägger arbetar med dokumentation och förbereder mellanrapport för stiftsfullmäktige 31.5.

Tryck här för att besvara medlemsenkäten.

Bärande tankar

Församlingarna och samfälligheterna lever i många olika sammanhang i Borgå stift. Därför är det en styrka att strategin föreslår förhållningssätt, tänk och grepp. Vilka konkreta handlingsplaner de utmynnar i varierar från ett sammanhang till ett annat. Det är en styrka, att vart och ett sammanhang utforskar vad de föreslagna förhållningssätten, tänken och greppen kunde innebära just i den kontexten.

Strategin bejakar därmed mångfald. Mångfald och samsyn står inte emot varandra. Tvärtom: en strategi som tar sig många olika konkreta uttryck fördjupar vår förståelse av det goda som vi vill för vårt stift.

En viktig del av det strategiska arbetet börjar därför när strategin är klar. Det blir då framför allt en fråga för stiftets förtroendevalda, kyrkoherdar och ledande tjänsteinnehavare att undersöka hur strategin kan få liv i det egna sammanhanget.

En genomtänkt handlingsplan är avgörande för att få rätt saker att hända. Rätt saker är åtgärder som för sammanhanget i riktning mot det mål som formulerats genom att tillämpa de förhållningssätt, grepp och tänk som strategin föreslår. En handlingsplan som tydlig, tidsatt och med uttalat ansvar är effektiv och för det mesta framgångsrik.

Tryck här för att besvara medlemsenkäten.

Arbetsprocess

Ett strategiskt arbete bygger på en förståelse av stiftets situation. En väl underbyggd och mångsidig förståelse skapar förutsättningar för att strategin, när den är klar, känns igen. Det gör det lättare att implementera strategin.

Genom att lyssna in perspektiv om och ur Borgå stift är det möjligt att se mönster och dra slutsatser om vilka möjliga framtider Borgå stift går till mötes och hur Borgå stift kan välja att möta dem. En strategi syftar till att öka medvetenheten och därmed handlingskraften. Framtiden är inte något som kommer att drabba ett hjälplöst och viljelöst stift, utan något som stiftet självt kan påverka genom sina val och sitt förhållningssätt.

1. Lyssna

Arbetsgruppen kommer att lyssna in röster ur och om stiftet. Vi har valt att kalla våra intervjuer höranden – vi vill höra stiftet självt, vi vill lyssna in vad stiftets medlemmar berättar. Arbetsgruppen bjuder in gäster till sina möten för att höras av gruppen tillsammans. Arbetsgruppens medlemmar hör också röster ur sina egna sammanhang och delar intrycken i gruppen.

Frågorna som ställs i hörandena motsvarar de som ställs till alla medlemmar i stiftets svensk- och tvåspråkiga församlingar genom den stora medlemsenkäten. Ur de här två kunskapskällorna får arbetsgruppen en mångdimensionell bild av stiftets verklighet och självförståelse.

Kunskap hämtas också in från artiklar, analyser och monografier. Perspektiv på Borgå stift och Svenskfinland öppnas också genom material från tankesmedjor, universitet och andra kunskapsproducenter.

2. Kartlägg och systematisera

För att ett strategiarbete inte ska bli ett konturlöst drömmande, behövs en överblick över möjligheter och begränsningar. Det gäller både strategin och stiftets belägenhet. En realistisk bedömning av möjligheter och begränsningar skapar förutsättningar för att en strategi tas fram som kan förverkligas. Tillika ska en strategi hjälpa stiftet att utmana sin förståelse av vad som är möjligt.

3. Analysera och identifiera

Den bild som framträder ställs i relation till de erfarenheter, upplevelser och drömmar som framträtt ur det material som samlats in ur och och om Borgå stift. Mönster framträder.

4. Formulera nuet och möjliga framtider

När intrycken mognat och smält samman till en förståelse, kan stiftets nu formuleras. Ur nuet och i relation till vad framtidsforskningen kan berätta, öppnar sig olika möjliga framtider. Också dessa speglas mot det material som samlats in ur och om Borgå stift. Ur den processen härleds vilken framtid stiftet vill se.

5. Göra upp en handlingsplan - en strategi

Om visioner och målbilder hjälper stiftet att se sitt mål så pekar strategin ut de förhållningssätt som kommer att göra det möjligt att det.

En genomtänkt handlingsplan är avgörande för att få rätt saker att hända. Rätt saker är de saker som får saker att utvecklas i riktning mot de mål som formulerats. Det händer när man tillämpar de förhållningssätt, grepp och tänk som strategin föreslår. En handlingsplan som tydlig, tidsatt och med uttalat ansvar är effektiv och för det mesta framgångsrik.

Tryck här för att besvara medlemsenkäten.

Uppföljning

Uppföljning är en nyckel till framgång. Att uppföljning blir en del av det dagliga ledningsarbetet är en fråga om kultur. Kultur blir till genom många, små val. Ett medvetet arbete för att införa en kultur med strategisk analys och uppföljning är avgörande för om och hur strategin får liv.