Bokryggar.

FAQ

Hur anhängiggör jag ett nytt ärende hos domkapitlet?
Då du vill sända in handlingar i anslutning till ett ärende eller för att anhängiggöra ett nytt ärende så kan du sända dem elektroniskt, per post eller hämta dem till domkapitels huset i Borgå. Vi rekommenderar i första hand pdf-format till domkapitlets epost adress.

Du kan kontakta domkapitlets personal för rådgivning i olika ärenden. Kontaktuppgifter hittar du i sidans övre högra hörn.

Tryck här för anvisningar för att lämna in dokument.
Hur lämnar jag in dokument?
Då du vill sända in handlingar i anslutning till ett ärende eller för att anhängiggöra ett nytt ärende så kan du sända dem elektroniskt, per post eller hämta dem till domkapitels huset i Borgå. Vi rekommenderar i första hand pdf-format till domkapitlets epost adress.

Tryck här för anvisningar för att lämna in dokument.
Är det möjligt att besöka domkapitelshuset i Borgå?
Domkapitelshuset är hem för domkapitlets ämbetsverk. Grupper är välkomna på besök i den mån det passar ämbetsverkets tidtabell. Läs mer om besök genom att klicka här.
Hur annulerar jag en kurs?Med tanke på arrangörerna är det viktigt att den som godkänts till en kurs också deltar. Om man uteblir från en kurs som man är godkänd till bör detta anmälas i god tid och senast fyra veckor före kursens början. Annulleringen måste ovillkorligen ske skriftligen och genom församlingens eller den kyrkliga samfällighetens försorg. Annulleringsblanketten hittar du här.

Om annulleringen inte har kommit i tid debiteras kursavgiften av församlingen eller av samfälligheten. Gällande kurser bestående av flere delar faktureras församlingen/samfälligheten för alla kursdelar i det fall att annulleringen inte inkommit inom utsatt tid före kursens första del.


Då man byter arbetsplats bör man ansöka om att utbildningen godkänns även av den nya arbetsgivaren.

Vad gör jag om jag blivit osakligt bemött eller trakasserad på arbetsplatsen?

  • Gör klart för personen att du upplever beteendet som osakligt och inte kan acceptera sådant agerande.

  • Beskriv konkret vilket slags beteende du upplevt som osakligt. Be personen sluta med trakasserierna eller förändra sitt agerande.

  • Anmäl trakasserierna till arbetsgivaren. Du kan berätta om dem muntligt eller skriftligt. Du kan be en arbetskamrat, arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendemannen om hjälp och ni kan tillsammans anmäla trakasserierna till arbetsgivaren. Vid behov får du också hjälp från företagshälsovården.

  • Med tanke på den fortsatta behandlingen av ärendet är det viktigt att anteckna när trakasserierna förekommit, hur ofta de upprepats, vem som varit närvarande och hur du själv agerat. Det är också bra att spara eventuella osakliga eller sårande meddelanden.


Läs mer under stöd i arbetet.
Vad är Borgå stift?
Borgå stift är en administrativ enhet de svenskspråkiga församlingarna i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland.