Domkapitlet.

Utbildning

Om personalutbildningen

Kyrkans svenska personalutbildning handhas av domkapitlet.

Domkapitlet fattar alla beslut som gäller prästers deltagande i utbildningen.

Stiftssekreterare för utbildning Madeleine Wendelin nås på tfn 040 142 5221 och per e-post, fornamn.efternamn@evl.fi.

Kyrkans personalutbildningsavtal

Detta avtal gäller alla anställda i församlingarna och i de kyrkliga samfälligheterna. Gällande personalutbildningsavtal trädde i kraft 1.4.2014.

Huvudpunkterna i avtalet följer nedan:

Enligt KyrkTAK 2014-2016 (s.227-229), Avtal om utbildningen av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda (§ 2 mom.2,3 och 4) är det värt att notera följande:  Den utbildningsplan som arbetsgivaren upprättar skall innehålla:

 • en bedömning av hela personalens yrkeskompetens
 • en bedömning av förändringarna i kraven på yrkeskompetens och orsakerna till dem
 • en plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller anna ändamålsenlig gruppindelning

Dessutom skall planen inbegripa:

 • allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos anställda som hotas av arbetsoförmåga och äldre anställda samt
 • allmänna principer för att upprätthålla arbetsmarknadskompetensen för anställda som hotas av arbetslöshet.

Utbildningsplanen är obligatorisk för arbetslag som regelbundet har över 20 personer anställda enligt mom. 2. I enlighet med det nya avtalet är en utbildningsplan däremot inte nödvändig i församlingar där antalet anställda regelbundet understiger 20. Märk väl att ifall arbetsgivaren bedömer att det är bra att göra upp en plan så upprättas en sådan (§ 2 mom. 3).

Vidare är arbetsgivaren tvungen att diskutera personalutbildning med enskild arbetstagare ifall denne så begär (§ 2 mom. 3). Till slut finns det skäl att understryka att en plan är obligatorisk för beviljande av utbildningsunderstöd.

Trots att det inte mera är obligatoriskt med personalutbildningsplan för församlingar där antalet anställda regelbundet är färre än 20 rekommenderar domkapitlet att en plan görs av följande orsaker:

1) personalutbildningsplanen är samtidigt anmälan till personalutbildningen

2) planen möjliggör ansökande av utbildningsunderstöd samt

3) är en god grund för utvecklingen av de anställdas yrkeskompetens.

Obs!

Om förtroendemannautbildningen: se Kyrkans förtroendemannaavtal. Om utbildningen av arbetarskyddspersonal: se Kyrkans samarbetsavtal.

Personalutbildningsplan

Församlingens/samfällighetens personalutbildningsplan ska sändas in till byråsekreterare Christine Tallberg på domkapitlet årligen inom oktober månad. Denna utgör grunden för anmälningar till de kurser som finns på stiftets hemsida samt för de utbildningar där det krävs att anmälningen går via domkapitlet.

Vänligen skicka planen sedan senast 31.10.2019 per e-post till christine.tallberg(at)evl.fi eller per post till Christine Tallberg, Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06101 Borgå. Om du har frågor angående ifyllandet, vänligen kontakta Christine per e-post eller per tfn 040 142 5218.

Om församlingen/den kyrkliga samfälligheten behöver ekonomiskt stöd för att dess personal skall kunna delta i personalutbildning, kan den ansöka om utbildningsunderstöd.

Du kan ladda ner blanketten genom att trycka här.

Utbildningsunderstöd

Församlingar kan anhålla om bidrag på blanketten nedan.

Du kan ladda ner blanketten genom att trycka här.

Personalutbildningsforum

Alla beslut om vilka kurser som tas in i personalutbildningen fattas av domkapitlet. 2-3 gånger/år samlas Personalutbildningsforum. I forumet sitter representanter för Lärkkulla, Domkapitlet, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Finska Missionssällskapet och Kyrkans utlandshjälp. Där funderar man tillsammans på det kommande personalutbildningsutbudet. Församlingarnas/de kyrkliga samfälligheternas anställda kan direkt ta kontakt med dessa instanser för att tipsa om olika utbildningsbehov.

Husvägg
Klossar

Annullering av kurs

Med tanke på arrangörerna är det viktigt att den som godkänts till en kurs också deltar. Om man uteblir från en kurs som man är godkänd till bör detta anmälas i god tid och senast fyra veckor före kursens början. Annulleringen måste ovillkorligen ske skriftligen och genom församlingens eller den kyrkliga samfällighetens försorg. Du kan ladda ner blanketten genom att trycka här.

Om annulleringen inte har kommit i tid debiteras kursavgiften av församlingen eller av samfälligheten. Gällande kurser bestående av flere delar faktureras församlingen/samfälligheten för alla kursdelar i det fall att annulleringen inte inkommit inom utsatt tid före kursens första del.

Då man byter arbetsplats bör man ansöka om att utbildningen godkänns även av den nya arbetsgivaren.

Kyrkans arbetshandledarutbildning 2018–2020 (60 sp)

Om utbildningen

Mål

Deltagarna får goda kunskaper och färdigheter att självständigt verka som kyrkans arbetshandledare för individer, grupper eller arbetsteam. Under utbildningen skapar studerandena sin individuella referensteori genom enskilda studier och gruppbaserad processinlärning i närstudier och praktik.

Innehåll

Studierna bygger på processinriktat lärande av olika organisations- och arbetslivsfrågor. Litteraturstudier.
Utbildningshandledning i grupp och praktik i individuell och grupphandledning. Skriftligt slutarbete.

Ansvariga utbildare

Stiftssekreteraren för personalvård, arbetshandledare, symboldrama- och psykodramaledare Virva Nyback, ekon.mag., coach och ledarskapsutbildare, grundarmedlem i Kasvuyhtiö Loicca Ab, lösningsinriktad arbetshandledare och terapeut Lasse Wendelin.

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del II

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del II

Kostnader

Del II KA=220 €, K=133,50 €, L=105 €, T=458,50 €

Därtill kommer resekostnader för utbildningsträffar och handledningar. För logi i enkelrum tillkommer extra kostnad

 

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del III

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del II

Kostnader

Del III KA=220 €, K=133,50 €, L=105 €, T=458,50 €

Därtill kommer resekostnader för utbildningsträffar och handledningar. För logi i enkelrum tillkommer extra kostnad

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del IV

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del IV

Kostnader

Del IV KA=220 €, K=133,50 €, L=105 €, T=458,50 €

Därtill kommer resekostnader för utbildningsträffar och handledningar. För logi i enkelrum tillkommer extra kostnad

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del V

Kyrkans arbetshandledarutbildning Del V

Plats

Församlingarnas lägergård Hvittorp, Kyrkslätt

Kostnader

Del V KA=220 €, K=133,50 €, L=105 €, T=458,50 €

Därtill kommer resekostnader för utbildningsträffar och handledningar. För logi i enkelrum tillkommer extra kostnad

Bild av elefant som leder

Pastoralutbildning

Studievägen för präster kallas pastoralutbildning. Domkapitlet är ansvarig utbildare. Pastoralutbildningen kan inledas efter att prästen har avslutat sin introduktionsperiod i arbetet (3.). Efter avslutad pastoralutbildning kan man ansöka om tillstånd av domkapitlet att avlägga examen i ledning av församlingsarbete.

 1. Anlagsprövning och praktikseminarium
 2. Ordinationsutbildning
 3. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren
 4. Pastoralkurser och -examen
 5. Examen i ledning av församlingsarbete
 6. Kyrkans personalutbildning
 7. Högre pastoralexamen

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2021

 • Själavård (4 sp)
 • Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik Del I (6 sp)
 • Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik Del II

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2022

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2023

 • Kristen fostran (4 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del I (5 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del II

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2024

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

Tentamens datum

Pastoraltentamensdatum hösten 2020:

 • 28.9 (anmälan senast 21.9)
 • 23.11 (anmälan senast 16.11)

Pastoraltentamensdatum = tillfällen för att tentera kurser eller delar av kurser

Datum för att avlägga pastoralexamen finns inte utsatt, examen kan avläggas vid lämplig tidpunkt under året.

När du är har avlagt alla kurser

När du har avklarat alla åtta studiehelheter och erhållit intyg för dem kontaktar du stiftsdekan Magnus Riska för att komma överens om vid vilket domkapitelsmöte som din ansökan om uttagande av pastoralexamen kunde behandlas. Skriftlig anmälan jämte intyg över avlagda tentamina sänds därefter domkapitlet tillhanda. Det går alltså numera att avlägga pastoralexamen under hela året.

 

En smal gata med kullerstenar.

Exilaf

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen även examen i ledning av församlingsarbete, dock sålunda att den som redan innehar en ordinarie kyrkoherdetjänst inte behöver avlägga denna examen.

Examen håller på att förnyas och arrangeras nästa gång tidigast hösten 2021.

Stiftsdekanen fungerar som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga denna examen bör därför kontakta stiftsdekan tfn 040 142 5215 eller per e-post.

Högre pastoralexamen

Högre pastoralexamen (80 sp) fördjupar det teologiska kunnandet och riktar sig till präster som vill fördjupa sin teologiska yrkeskunskap och är intresserade av krävande ledningsuppgifter inom kyrkan.

Högre pastoralexamen ger färdigheter som behövs speciellt i uppdragen som domprost, prästassessor och stiftsdekan. Utbildningen är nyttig även för andra krävande administrations-, lednings- och expertuppdrag inom kyrkan.

För att avlägga examen krävs pastoralexamen samt minst nöjaktigt betyg (2-/3) i examen i ledning av församlingsarbete (6 sp) eller på annat sätt införskaffad behörighet att söka tjänsten som kyrkoherde.

Examensstruktur

Examen ger fördjupade kunskaper i teologi och dess tillämpning i kyrkans verksamhet, ledning inom kyrkan samt kyrkans förvaltning och författning.

Högre pastoralexamen består av moduler. Examen har följande struktur

 • Kyrkans ledarskapsutbildning (20 sp)
 • Fördjupade teologiska studier som ingår i kyrkans personalutbildning (40 sp)
 • En rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp)

Studierna som godkänns för högre pastoralexamen avgörs av domkapitlet vid godkännandet av den individuella studieplanen och den avlagda examen. Stiftsdekanen kan vid behov bidra med detaljerad tilläggsinformation.

 

Drumsö metrostation.

Stipendier för internationellt utbyte

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga sina ekumeniska kunskaper, befrämja sin teologiska forskning och förbättra sina språkkunskaper.

Du kan läsa mer om dessa här.

Ledarskapsutbildning

Deltagande i Kirjo I är en förutsättning för att få delta i Kirjo II. Blocket Församlingen som arbetslag och förvaltning är en klusterkurs med studiehelheten inom pastoralutbildningen med samma namn. Kirjo II-kursen riktar sig till medarbetare som övergår till chefs- och ledarskapsuppdrag i en församling. Inom kyrkans ledarskapsutbildningsprogram ingår fyra olika kurshelheter i denna utbildning. På svenska erbjuds en kurshelhet som däremot har olika inriktningsalternativ beroende på deltagarna. Även så kallade mellanchefer eller blivande sådana är välkomna att delta.

Kyrkans ledarskapsutbildning (Kirjo I)

Församlingen som arbetslag och förvaltning Kirjo I (2 sp)

Tid och plats

Del 11-13.3.2020, Stiftsgården Lärkkulla

Kostnader

Del I KA=150 €, K=94 €, L=98 €, T=342 €

Kyrkans ledarskapsutbildning (Kirjo II)

Tid och plats

Del I 2-4.11.2020, Stiftsgården Lärkkulla
Del II 10-12.2.2021, Stiftsgården Lärkkulla
Del III november 2021, Stiftsgården Lärkkulla
Del IV januari 2022, Stiftsgården Lärkkulla
Del V november 2022, Stiftsgården Lärkkulla

Kostnader

Del I KA= 320 €, K= 94 €, L= 98 €, T= 512 €
Del II KA= 320 € K= 94 €, L= 98 € T= 512 €

Logipriset gäller för logi i dubbelrum. För logi i enkelrum tillkommer en extra kostnad på 30 €/natt.

Graf
hus, grön gräsmatta, gång.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan magnus.riska@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekt

hjul kugghjul

FAQ

Hur annulerar jag en kurs?

Med tanke på arrangörerna är det viktigt att den som godkänts till en kurs också deltar. Om man uteblir från en kurs som man är godkänd till bör detta anmälas i god tid och senast fyra veckor före kursens början. Annulleringen måste ovillkorligen ske skriftligen och genom församlingens eller den kyrkliga samfällighetens försorg. Annulleringsblanketten hittar du här.

Om annulleringen inte har kommit i tid debiteras kursavgiften av församlingen eller av samfälligheten. Gällande kurser bestående av flere delar faktureras församlingen/samfälligheten för alla kursdelar i det fall att annulleringen inte inkommit inom utsatt tid före kursens första del.

Då man byter arbetsplats bör man ansöka om att utbildningen godkänns även av den nya arbetsgivaren.