Domkapitlet.

Utbildning

Om personalutbildningen

Kyrkans svenska personalutbildning handhas av domkapitlet. Domkapitlet fattar alla beslut som gäller prästers deltagande i utbildningen.

Personalutbildningen är viktig för att de som arbetar i församlingen/samfälligheten skall utvecklas i sitt arbete och därmed utveckla arbetsformerna. Planeringen av och deltagandet i personalutbildningen bör utgå från den kompetens ni behöver i er församling/samfällighet. På basen av den fyller ni i personalutbildningsplanen.

Planen fungerar dels som anmälan till personalutbildningen 2023, dels som underlag för vår planering av framtida personalutbildning samt för er framtida planering av verksamheten i stort.

Då utbildningsplanerna kommit domkapitlet tillhanda och sammanställts skickas bekräftelse på anmälning och länk till officiell anmälningsblankett på Lyyti där deltagarna kan ge sina faktureringsuppgifter, dieter och allergier etcetera.

Stiftssekreterare för utbildning Madeleine Wendelin nås på tfn 040 142 5221 och per e-post, fornamn.efternamn@evl.fi.

Kyrkans personalutbildningsavtal

Detta avtal gäller alla anställda i församlingarna och i de kyrkliga samfälligheterna. Gällande personalutbildningsavtal trädde i kraft 1.4.2014.

Huvudpunkterna i avtalet följer nedan:

Enligt KyrkTAK 2014-2016 (s.227-229), Avtal om utbildningen av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda (§ 2 mom.2,3 och 4) är det värt att notera följande:  Den utbildningsplan som arbetsgivaren upprättar skall innehålla:

 • en bedömning av hela personalens yrkeskompetens
 • en bedömning av förändringarna i kraven på yrkeskompetens och orsakerna till dem
 • en plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller anna ändamålsenlig gruppindelning

Dessutom skall planen inbegripa:

 • allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos anställda som hotas av arbetsoförmåga och äldre anställda samt
 • allmänna principer för att upprätthålla arbetsmarknadskompetensen för anställda som hotas av arbetslöshet.

Utbildningsplanen är obligatorisk för arbetslag som regelbundet har över 20 personer anställda enligt mom. 2. I enlighet med det nya avtalet är en utbildningsplan däremot inte nödvändig i församlingar där antalet anställda regelbundet understiger 20. Märk väl att ifall arbetsgivaren bedömer att det är bra att göra upp en plan så upprättas en sådan (§ 2 mom. 3).

Vidare är arbetsgivaren tvungen att diskutera personalutbildning med enskild arbetstagare ifall denne så begär (§ 2 mom. 3). Till slut finns det skäl att understryka att en plan är obligatorisk för beviljande av utbildningsunderstöd.

Trots att det inte mera är obligatoriskt med personalutbildningsplan för församlingar där antalet anställda regelbundet är färre än 20 rekommenderar domkapitlet att en plan görs av följande orsaker:

1) personalutbildningsplanen är samtidigt anmälan till personalutbildningen

2) planen möjliggör ansökande av utbildningsunderstöd samt

3) är en god grund för utvecklingen av de anställdas yrkeskompetens.

Obs!

Om förtroendemannautbildningen: se Kyrkans förtroendemannaavtal. Om utbildningen av arbetarskyddspersonal: se Kyrkans samarbetsavtal.

Personalutbildningsplan

Församlingens/samfällighetens personalutbildningsplan ska sändas in till stiftssekreterare Madeleine Wendelin på domkapitlet årligen inom oktober månad. Denna utgör grunden för anmälningar till de kurser som finns på stiftets hemsida samt för de utbildningar där det krävs att anmälningen går via domkapitlet.

Vänligen skicka planen sedan senast 31.10.2024 per e-post till madeleine.wendelin(at)evl.fi eller per post till Madeleine Wendelin, Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06101 Borgå. Om du har frågor angående ifyllandet, vänligen kontakta Madeleine per e-post eller per tfn 040 142 5221.

Om församlingen/den kyrkliga samfälligheten behöver ekonomiskt stöd för att dess personal skall kunna delta i personalutbildning, kan den ansöka om utbildningsunderstöd.

Du kan ladda ner blanketten personalutbildningsplan genom att trycka här Personalutbildningsplan 2025.

Utbildningsunderstöd

Församlingar kan anhålla om bidrag på blanketten nedan.

Du kan ladda ner blanketten genom att trycka här.

Personalutbildningsforum

Alla beslut om vilka kurser som tas in i personalutbildningen fattas av domkapitlet. 2-3 gånger/år samlas Personalutbildningsforum. I forumet sitter representanter för Lärkkulla, Domkapitlet, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Finska Missionssällskapet och Kyrkans utlandshjälp. Där funderar man tillsammans på det kommande personalutbildningsutbudet. Församlingarnas/de kyrkliga samfälligheternas anställda kan direkt ta kontakt med dessa instanser för att tipsa om olika utbildningsbehov.

Annulering

Med tanke på arrangörerna är det viktigt att den som godkänts till en kurs också deltar. Om man uteblir från en kurs som man är godkänd till bör detta anmälas i god tid och senast fyra veckor före kursens början. Annulleringen måste ovillkorligen ske skriftligen och genom församlingens eller den kyrkliga samfällighetens försorg. Du kan ladda ner blanketten genom att trycka här.

Om annulleringen inte har kommit i tid debiteras kursavgiften av församlingen eller av samfälligheten. Gällande kurser bestående av flere delar faktureras församlingen/samfälligheten för alla kursdelar i det fall att annulleringen inte inkommit inom utsatt tid före kursens första del.

Då man byter arbetsplats bör man ansöka om att utbildningen godkänns även av den nya arbetsgivaren.

Kurser

Kursutbud

Stiftssekreterare för utbildning Madeleine Wendelin svarar på frågor gällande kurserna,  tfn 040 142 5221 och per e-post, madeleine.wendelin@evl.fi.

Kurser 2024

Kurser 2025

Kurser 2026

Retreater Kirjo II

kursutbud

Pastoralutbildning

Studievägen för präster kallas pastoralutbildning. Domkapitlet är ansvarig utbildare. Pastoralutbildningen kan inledas efter att prästen har avslutat sin introduktionsperiod i arbetet (3.). Pastoralutbildningens upplägg planeras med hjälp av en individuell studieplan (ISP) som den studerande gör upp i samarbete med dekanen. Efter avslutad pastoralutbildning och avklarad kurs i Grunderna för ledarskap, kan man ansöka om tillstånd av domkapitlet att avlägga examen i ledning av församlingsarbete.

För att komma åt ISP studieplanen TRYCK HÄR

 1. Anlagsprövning och praktikseminarium
 2. Ordinationsutbildning
 3. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren
 4. Pastoralkurser och -examen
 5. Examen i ledning av församlingsarbete
 6. Kyrkans personalutbildning
 7. Högre pastoralexamen

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2024

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2026

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2027

 • Kristen fostran (4 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del I (5 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del II

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2028

 • Spiritualitet och gudstjänstlivet (4sp)
 • Bibeln och livet (6 sp)

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2029

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

När du är har avlagt alla kurser

När du har avklarat alla åtta studiehelheter och erhållit intyg för dem kontaktar du stiftsdekanen för att komma överens om vid vilket domkapitelsmöte som din ansökan om uttagande av pastoralexamen kunde behandlas. Det går alltså numera att avlägga pastoralexamen under hela året.

Skicka en fritt formulerad anhållan om att få avlägga examen och bifoga kopior på kursintygen. Sänd i första hand i pdf-format till domkapitlets e-postadress: borga.domkapitel@evl.fi.

Tryck här för vidare instruktioner om att lämna in dokument till domkapitlet.

 

En smal gata med kullerstenar.

Ledarskapsutbildning

Deltagande i Kirjo I är en förutsättning för att få delta i Kirjo II. Blocket Församlingen som arbetslag och förvaltning är en klusterkurs med studiehelheten inom pastoralutbildningen med samma namn. Kirjo II-kursen riktar sig till medarbetare som övergår till chefs- och ledarskapsuppdrag i en församling. Inom kyrkans ledarskapsutbildningsprogram ingår fyra olika kurshelheter i denna utbildning. På svenska erbjuds en kurshelhet som däremot har olika inriktningsalternativ beroende på deltagarna. Även så kallade mellanchefer eller blivande sådana är välkomna att delta.

Graf

Grunderna i ledarskap

Grunderna i ledarskap (5 sp) 

Grunderna i ledarskap är en mångprofessionell utbildning på fem studiepoäng. I utbildningen behandlas de allmänna grunderna i ledarskap och sådana delområden av församlingsledning som är gemensamma för både närmaste chefer och chefer på högre nivå. Utbildningen är avsedd för alla församlingsanställda som är intresserade av ledning eller planerar att söka sig till ledarskapsuppgifter.

Centrala mål är kunskap om ledarskapets grundläggande frågor, att lära känna de väsentliga faktorerna i ledarskap, att forska i den egna ledarskapsmotivationen samt att få kännedom om grunderna i nödvändig ledarskapskunskap.

Alla som är intresserade av att avlägga utbildningen Ledare i kyrkan och Domkapitlets ledarskapsutbildning bör ha avlagt utbildningen Grunderna i ledarskap. Ledare i kyrkan och Domkapitlets ledarskapsutbildning har tidigare gått under namnet Kirjo II. På svenska genomförs utbildningen som en kurshelhet med olika inriktningsalternativ beroende på deltagarna.

Denna utbildning bör avläggas innan Examen i ledning av församlingsarbete, dvs ledarskapsbehörighet för kyrkoherdetjänst.

Präster kan påbörja Grunderna i ledarskap innan pastoralexamen är slutförd. Kursen är inte en del av pastoralexamen. Det krävs dock att man avlagt arbetslags- och förvaltningsmodulen av pastoralexamen.

Ledare i kyrkan, 20 sp (tidigare Kirjo II)

En yrkesövergripande ledarskapsutbildning för alla intresserade av att utveckla sin ledarskapskunskap.

Centrala inlärningsmål är kunskap av ledarskaps- och organisationsteorier samt ledarskapets grundprocesser. Kunskap i och tillämpning av ekonomins och förvaltningens grundprocesser och bestämmelser. Fortbildning och beredskap att kontinuerligt utvärdera sin uppfattning och kunskap om ledarskap.

Exilaf

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen, kursen Grunderna i ledarskap samt  examen i ledning av församlingsarbete, dock sålunda att den som redan innehar en ordinarie kyrkoherdetjänst inte behöver avlägga denna examen.

 

Allmän information om exilafen

Domkapitlet utfärdar intyg över Examen i ledning av församlingsarbete (Exilaf), av vilket framgår målen för och omfattningen på examen samt ett vitsord.

Vitsordet är en bedömning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs i kyrkoherdens ledningsuppgifter och som prästen nått i examen. En godkänd examen kan bedömas med vitsorden utmärkta, berömliga, goda, nöjaktiga eller försvarliga kunskaper. Domkapitlet kan också underkänna prestationen. Avlagd examen inklusive vitsord antecknas i matrikeln.

Stiftsdekanen fungerar som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga denna examen bör därför kontakta stiftsdekan tfn 040 142 5215 eller per e-post.

Vem har rätt att avlägga exilafen?

Rätt att avlägga Examen i ledning av församlingsarbete (Exilaf) ansöks hos domkapitlet.

Domkapitlet kan bevilja rätt åt en präst som har:

 1. 1) avlagt pastoralexamen
 2. 2) Grunderna i ledarskap eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser
 3. 3) deltagit i ledarskapskartläggning och domkapitlets karriärvägledningssamtal

Examen i ledning av församlingsarbete Exilaf ( 5 sp)

Examen i ledning av församlingsarbete Exilaf (5 sp)

Examen i ledning av församlingsarbete omfattar fem studiepoäng. Examen är en modul som ingår i Specialutbildningen i kyrkligt ledarskap och ett godkänt avläggande av examen ger behörighet för kyrkoherdetjänst.

Målet för Examen i ledning av församlingsarbete är att ge präster kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att sköta en kyrkoherdetjänst. Den som avlagt examen har en övergripande bild av en kyrkoherdes uppgifter, insikter i andlig och strategisk ledning och förvaltningen av en församling samt grundläggande färdigheter för chefsarbete, personalledning och utveckling av sig själv som ledare.

Rätt att avlägga Examen i ledning av församlingsarbete ansöks hos domkapitlet.

Domkapitlet kan bevilja rätt åt en präst som har: 1) avlagt pastoralexamen; 2) avlagt Grunderna i ledarskap eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser; 3) deltagit i en ledarskapskartläggning och domkapitlets karriärvägledningssamtal.

Domkapitlet utfärdar intyg över Examen i ledning av församlingsarbete, av vilket framgår målen för och omfattningen på examen samt ett vitsord.

Vitsordet är en bedömning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs i kyrkoherdens ledningsuppgifter och som prästen nått i examen. En godkänd examen kan bedömas med vitsorden utmärkta, berömliga, goda, nöjaktiga eller försvarliga kunskaper. Domkapitlet kan också underkänna prestationen. Avlagd examen inklusive vitsord antecknas i matrikeln.

Med tillstånd av domkapitlet kan examen avläggas på nytt. En förutsättning för att ny examensrätt beviljas är att prästen på nytt deltar i en ledarskapskartläggning och ett karriärvägledningssamtal.

Stiftsdekanen fungera som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga examen bör därför kontakta stiftsdekanen, 040 142 5215 eller sända en fritt formulerad ansökan per e-post eller under adress: PB 30, 06101 Borgå

Tid och plats

Del I 24-26.11.2025, Stiftsgården Lärkkulla

Del II 12-13.1.2026, Stiftsgården Lärkkulla

Kostnader

Del I Kursavgift: 260 €    Kost: 108,50 €    Logi: 104 €   Totalt: 472,50 €

Del II Kursavgift: 180 €   Kost: 63 €  Logi: 52 €   Totalt: 295 €

För logi i enkelrum tillkommer en extra kostnad på 30 €/natt

Annullering

Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan. Annulleringsblankett på Borgå domkapitels hemsida www.borgastift.fi

scrabble klossar

Högre pastoralexamen

Högre pastoralexamen (80 sp) fördjupar det teologiska kunnandet och riktar sig till präster som vill fördjupa sin teologiska yrkeskunskap och är intresserade av krävande ledningsuppgifter inom kyrkan.Högre pastoralexamen ger färdigheter som behövs speciellt i uppdragen som domprost, prästassessor och stiftsdekan. Utbildningen är nyttig även för andra krävande administrations-, lednings- och expertuppdrag inom kyrkan.

För att avlägga examen krävs pastoralexamen samt minst nöjaktigt betyg (2-/3) i examen i ledning av församlingsarbete (6 sp) eller på annat sätt införskaffad behörighet att söka tjänsten som kyrkoherde.

Examensstruktur

Examen ger fördjupade kunskaper i teologi och dess tillämpning i kyrkans verksamhet, ledning inom kyrkan samt kyrkans förvaltning och författning.

Högre pastoralexamen består av moduler. Examen har följande struktur

 • Kyrkans ledarskapsutbildning (20 sp)
 • Fördjupade teologiska studier som ingår i kyrkans personalutbildning (40 sp)
 • En rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp)

Studierna som godkänns för högre pastoralexamen avgörs av domkapitlet vid godkännandet av den individuella studieplanen och den avlagda examen. Stiftsdekanen kan vid behov bidra med detaljerad tilläggsinformation.

Lådor
Drumsö metrostation.

Stipendier

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga sina ekumeniska kunskaper, befrämja sin teologiska forskning och förbättra sina språkkunskaper.

Du kan läsa mer om dessa här.

hus, grön gräsmatta, gång.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan mia.anderssen-lof@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekt

hjul kugghjul

Specialutbildning i själavård

Borgå stift erbjuder församlingsanställda i andligt arbete en specialutbildning i själavård (30 sp) 2022–2024.  Målgruppen är präster, diakoniarbetare, kantorer och tjänsteinnehavare inom fostran.

Tilläggsuppgifter ger:

 • stiftssekreterare för personalvård Virva Nyback, virva.nyback@evl.fi, tfn. 040 142 5217
 • utbildningssekreterare Madeleine Wendelin, madeleine.wendelin@evl.fi, tfn. 040 142 5221.

Utbildningsbeskrivning

Specialutbildning i själavård (också kallad den långa själavårdsutbildningen) i Borgå stift följer riktlinjerna och strukturen för Sielunhoidon erityiskoulutus som på finska ordnas i samarbete med de finskspråkiga stiften och Kyrkans utbildningscentral.  Den svenskspråkiga personalutbildningen är delegerad till Borgå stift och motsvarar rikskyrkans finskspråkiga utbildning.

Borgå stift erbjuder församlingsanställda i andligt arbete en specialutbildning i själavård (30 sp) 2022–2024.  Målgruppen är präster, diakoniarbetare, kantorer och tjänsteinnehavare inom fostran.

Målsättningen med utbildningen är att fördjupa deltagarnas färdigheter i själavård i församlingsarbete.  Du som är intresserad att söka till utbildningen skall ha minst 5 års yrkeserfarenhet. Till meriter räknas handledarutbildning eller motsvarande.  Utbildningen är en process som förutsätter att de som antas till utbildningen förbinder sig till att delta i alla delar av utbildningen.  Också arbetsgivaren förbinder sig till att möjliggöra den anställdes deltagande till fullo.

Utbildningsmål

Studerande

 • Kan på ett professionellt sätt vara själavårdare för enskilda och grupper i församlingsarbetets krävande situationer
 • Har fördjupad kunskaper i själavårdens teologi och kan tillämpa den i sitt eget arbete
 • Kan tillämpa sin sakkännedom inom själavård i utvecklingsarbete i församling
 • Kan omsätta sin sakkännedom i att handleda och utbilda volontärer i församlingens arbete och andra professionella nätverk

Ur församlingens/ arbetsgivaren perspektiv

Medarbetaren som gått specialutbildningen i själavård

 • för in i sitt arbete och arbetslaget fördjupad förståelse och kunskaper i själavård och dess särdrag
 • kan tillämpa och bira med sakkunskap i frågor som gäller själavård
 • kan tillämpa och använda sin sakkunskap i själavård i samarbete med olika nätverk och fungera som handledare och utbildare för volontärer i församlingen

Centralt innehåll i utbildningen

 • Själavårdsrelationers mångfald
 • Ett fördjupat reflektivt förhållningssätt
 • Själavård i livets kriser
 • Själavårdande arbetssätt för grupper
 • Själavårdarens identitet i en föränderlig omvärld
 • Själavårdens teologi och andliga mångfald
 • Möjligheter för ett själavårdande arbetssätt i församlingens olika verksamhetsformer
 • Att orka och mogna som själavårdare

Utbildningens struktur och arbetssätt

Utbildningen fördelar sig på tre kalenderår och är en helhet.  Studierna omfattar närstudier och fjärrstudier.  Ett av de centrala målen är att mogna som själavårdare och kunna bemöta krävande situationer i församlingens arbete.  Tyngdpunkten är att stärka förmågan till reflektion och närvaro.  Under närstudieperioderna fördjupas deltagarnas förmåga att tillämpa själavårdens teologi- och teori i praktiken.  Den erfarenhetsbaserade inlärningen i referens- och tillväxtgrupper utgör en central del av utbildningen. Själavårdspraktiken i det egna arbetet stöds av utbildningshandledning.

En av förutsättningarna för en god studiemiljö är att inlärningen sker i en trygg och förtroendefull studiegrupp. Teman som behandlas berör existentiellt grundläggande livsfrågor och därmed också själavårdarens egen person. Att mogna och stärka professionaliteten förutsätter beredskap av studeranden att utforska sig själv och sitt förhållningssätt som själavårdare i möte med olika livsfrågor, tro och människors utsatta lägen.

Utbildningens omfattning

Ansökan med skriftliga förhandsuppgifter och personliga intervjuer (1 dag)

20 närstudiedagar (1×3 dagar, 3x 4 dagar och 1x 5 dagar)

Fjärrstudier som består av:

 • Själavårdspraktik inom ramen för det egna arbetet (20 själavårdssituationer/möten)
 • Mellanuppgifter om att vara själavårdare
 • Litteraturstudier och därtill hörande uppgifter
 • Regionala grupper: Utbildningshandledning (grupphandledning 20 x 1,5 t) och tillväxtgrupper (15 x 2 t)
 • Ett slutarbete som handlar om ett utvecklingsprojekt eller motsvarande i det egna och/eller församlingens själavård

Arbetsgivaren uppmärksammas om den tid studiehelheten kräver och att studeranden ges möjlighet att delta fullt ut.

Intyg

Domkapitlet i Borgå stift utfärdar ett intyg över slutförda studier.

Arrangör och ansvarig utbildare

Utbildningen ordnas av Borgå stift och motsvarar i omfattning och struktur den utbildning som anordnas av Kyrkans utbildningscentral i samarbete med de finskspråkiga stiften.   Ansvariga utbildare är stiftssekreterare för personalvård i Borgå stift Virva Nyback och  stiftssekreterare för församlingsdiakoni Cecilia Forsén. Till arbetshandledare kallar utbildningsteamet behöriga arbetshandledare med själavårderfarenhet.

Ansökningstid

Anmälan via församlingens personalutbildningsplanens 31.10.2021.

Antagningsurvalet sker på våren 2022 och innehåller skriftlig förhandsuppgift och personlig intervju. Utbildningsteamet väljer deltagarna till utbildningen och det är inte möjligt att överklaga valets resultat.  Antalet studeranden är maximalt 18.

Antagningsintervjuer

9.2.2022 och 10.2.2022 i Helsingfors

Närstudieperioder

 • Del I              16-18.5.2022
 • Del II             10-13.10.2022
 • Del III           7-10.3.2023
 • Del IV           24-27.10.2023
 • Del V            18-22.3.3.2024
Plats

Lärkkulla, Karis

Kostnader

Utbildningskostnaderna består av en kursavgift (delat på tre kalenderår), internatkostnader samt resor.  Därtill kommer eventuella resekostnader till utbildningshandledning och tillväxtgruppernas möten.

Del I Kursavgift: 240 € Kost: 94 € Logi: 98 € Totalt: 432 €

Del II Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del III Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del IV Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del V Kursavgift: 240 € Kost: 173 € Logi: 196 € Totalt: 609 €

För logi i enkelrum tillkommer en extra kostnad på 30 €/natt