Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall.

Verksamhet

Stad fotograferad uppifrån.

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Tryck här för att läsa mer om diakoni

Diakon med grön frimärksskjorta.

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om gudstjänstliv

Oblatask, kalk och kanna i silver.

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om musik

Någon som spelar på piano.

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

Tryck här för att läsa mer om miljöarbete

Orkidéblommor.

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppmuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Tryck här för att läsa mer om mission

Afrikanska kvinnor säljer tyg.

Andlig fördjupning

Som vi vårdar vår kropp och vår psykiska hälsa så behöver vi vårda vårt andliga liv som kristna i världen.  Vi är Kristi kropp i världen. Alla har sin unika plats och en egen väg att vandra i Kristi efterföljelse.  Andlig vård och fördjupning ser olika ut under färden men målet är ett, att förbli i Kristus, att mogna som människa och kristen.  Här presenteras några olika sätt, aktuella utbildningar och kontakter för dig som vill gå vidare.

Tryck här för att läsa mer om andlig fördjupning

Böneband av bruna träkulor.

Retreater

Tryck här för att läsa mer om retreaten

Tryck här för att läsa mer om retreaten

Retreat med stödtecken 8-10.3.2024

Bara i dig har min själ sin ro 9-11.4.2024

Introduktion till ignatiansk retreat 18-21.4.2024

Retreat i Skapelsetiden 20-22.9.2024

Retreat med personlig andlig vägledning 3-6.10.2024

Vinterretreat 17-19.1.2025

Vardagsretreat 4-6.2.2025

Retreat med Stillhetens yoga© 7-9.3.2025

Tyst retreat i fastan 13-16.3.2025

Vårretreat 11-13.4.2025

Vandringsretreat 16-18.5.2025

Tio dagar ignatiansk retreat med personlig andlig vägledning 1-12.9.2025

Tyst retreat med symboldrama 19-21.9.2025

Höstretreat 10-12.10.2025

Skrivarretreat 7-9.11.2025

Retreat för pedagoger 14-16.11.2025

nejlikor i morgonsolen

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flyktingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarbete inom Borgå stift.

En kvinna på motorcykel på en gata utomlands.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan per mejl (förnamn.efternamn@evl.fi) eller mobil 040-142 5215.

 

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekten

Materialbeställningar

Följande material kan beställas från domkapitlet:

  • Kyrkodagbok 5 €/stk
  • Förrättningsdagbok 5 €/stk
  • Konfirmationsbevis 0,20 €/stk
  • PsalMedajeSkoj-pinser  2 €/stk

Skicka din beställning till byråsekreteraren på verksamhetsavdelningen.

Beställningar faktureras via KIPA och till alla beställningar tillkommer postavgift

Bild av beställningsmaterial