Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall

Verksamhet

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Tryck här för att läsa mer om diakoni

Diakon med grön frimärksskjorta

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om gudstjänstliv

Oblatask, kalk och kanna i silver

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om musik

Någon som spelar på piano

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

Tryck här för att läsa mer om miljöarbete

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppumuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Tryck här för att läsa mer om mission

Utbildning

För anställda, förtroendevalda och frivilliga ordnas utbildning i form av kurser, forum, studierdagar och föreläsningar. Domkapitlet i Borgå stift ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen i kyrkan. De olika kurserna och utbildningarna ordnas i samarbete med andra aktörer.

Du hittar mer information om utbildning och vilken utbildning som är kommande genom att klicka på länken nedan.

Tryck här för att läsa mer om utbildning

Andlig fördjupning

Som vi vårdar vår kropp och vår psykiska hälsa så behöver vi vårda vårt andliga liv som kristna i världen.  Vi är Kristi kropp i världen. Alla har sin unika plats och en egen väg att vandra i Kristi efterföljelse.  Andlig vård och fördjupning ser olika ut under färden men målet är ett, att förbli i Kristus, att mogna som människa och kristen.  Här presenteras några olika sätt, aktuella utbildningar och kontakter för dig som vill gå vidare.  I bilden av trädet Andligt liv i Borgå stift finns olika sätt att vårda sin andlighet.  Trädet är resultat av en grupp som på Lärkkulla delade med sig av sina erfarenheter av andlig fördjupning 2017.

Ordinationsretreat Herden och prästen

Du som under det gångna året har blivit prästvigd i Borgå stift kallas till en ordinationsretreat på retreatgården Snoan.  Retreaten, Herden och prästen, ingår i din ordinationsutbildning. Domkapitlet ersätter samtliga rese- och logikostnader i samband med ordinationsretreaten.

Retreaten leds av stiftets biskop Bo-Göran Åstrand tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård Virva Nyback. Ordinationsretreaten följer den tysta retreatens ordning men avbryts två gånger om dagen för samtal med biskopen och ett textinspirerat symboldrama som är en kreativ psykodynamiskt orienterad visualiseringsteknik med inre bilder.

Följande ordinationsretreat: 8.1- 10.1.2020.

Tryck här för att läsa mer i kalenderevenemanget.

Gregoriansk sång och ljudmeditation

Den gregorianska sången är vårt äldsta bönearv med rötterna i urkyrkans tid. Sången har vandrat
vidare genom medeltiden och samlat på sig en stor skatt av meditationer och sånger. Även om det
handlar om sång, så är den gregorianska sången i första hand en bönens och vilans konstart.
Sången är till sin karaktär meditativ. Den har aldrig varit en uppträdande konstart, utan är hjärtats
samtal med Gud. Därför finns inget traditionellt krav på att kunna sjunga och sången är fri från
prestationskrav. Utgångspunkten är alltid enkelhet, upprepning och ömhet. Vokaler, konsonanter
och ord framförs med varsam, mjuk röst i takt med den egna andningen. Som bäst är
ljudmeditationen en bön med hjärta, sinne, kropp och språk.

Sången härstammar från en muntlig kultur där väldigt få kunde läsa och där man oftast hade
tillgång enbart till textfragment. Det här har sina implikationer för sången, som skiljer sig mycket
från dagens musikvärld. I den gamla traditionen är kroppen viktig. I urkyrkan var ordet aldrig enbart
eller ens främst en angelägenhet för intellektet. Den gamla visdomen tar in ordet i både kropp och
själ och fäster det i vårt hjärta, tills det liv som finns i orden pulserar genom varje blodådra och
finns i varje cell i vår kropp, i varje andetag och i varje rörelse. Händerna är ett hjälpmedel i bönen.
När vi med händerna lyssnar på ljudets vibrationer i bröstkorgen leder vi sinnets och medvetandets
bön till vårt hjärta. Med händerna sträcker vi även ut oss själva och våra böner och skänker dem åt
varandra och Gud.

Sången kallas även en bro till tystnaden. Mellan ljudsekvenserna stannar man i tystnad och känner
vad ljudet har uträttat i kropp och sinne. Man söker ljudets, de olika vokalernas resonans i kroppen
och låter de stilla ljuden leda in i vila. Sången har alltid en riktning som styr ljudet. I bönesången
söker man de olika tonhöjderna genom bönens riktning som följer livets eget förlopp; att ge och att
ta emot. Höga tonhöjder sjungs med blicken upphöjd, händerna utsträckta, för att ge och ta emot.
När mitt väsen är öppet, är också intervallet, d.v.s. tonsteget högt och vokalen ljus. Låga tonhöjder
sjungs så att mitt väsen är vänt in mot hjärtat, och då är ljudet musikaliskt sett mörkare och lägre.
På så sätt får man en finstämd och nyanserad ljudvärld. De olika vokalerna har alla sina egna
resonanscentrum i kroppen precis som de olika tonhöjderna. Vokalerna har även en form, som via
den muntliga kulturen har kommit att ange deras grafiska tecknen i vårt alfabet. T ex vokalen I,
som är upprätt rör sig i vertikal riktning genom kroppen. Latinets O (svenskans Å), är rund och
koncentrerad.

Den gamla sången är modal. Man har fyra olika modus eller tonskalor, som har sina specifika
riktningar och intervall och en inneboende karaktär. Varje sång är skriven i ett specifikt modus och
modus kan även definieras som olika tillstånd i sinne och kropp. De gamla kyrkosångerna bär på
en djup visdom, som finns invävd i en enhet mellan melodi, modus och ord.
Röstanvändningen ligger nära den talade rösten. I sången strävar man efter att förstärka
höga deltoner, d.v.s. harmoniska toner, som finns parallellt med grundtonen. I vokalerna och
sångerna hör vi dem som klara, rena flöjtliknande ljud. Övertonernas terapeutiska verkan har
varit känd redan under antiken.

I Bibeln talas mycket om vårt hjärtas suckar till Gud. Vi kan sucka av lättnad, trötthet, sorg och
mycket mer. Utgångspunkten är just hjärtats suckar till Gud, där jag överlåter min ande och min
andning till Gud. Vad än min suck är just i dag, överlåter jag den till Gud. Sången är en möjlighet
att komma hem till sig själv, att vila i sig själv, men den är också en möjlighet att vila från sig själv, i
bönens stilla ljud i den gemensamma ljudvågens famn. Allting börjar på en utandning eller en suck
på A, den vokal som har sitt starkaste resonanscentrum i hjärttrakten, mitt hjärtas första bön.

Litteratur: A och O – handbok i skapandet av ljud och bild. Lax – Vuori – Vox Silentii (Sahlgrens
förlag 2009)
Henrika Lax, konstnär och lärare i gregoriansk sång och ljudmeditation, Åland

http://www.harmoninenlaulu.org

https://www.voxsilentii.fi

Helig dans

Människan har alltid dansat i någon form. Helig dans är meditation, bön och lovsång med hela kroppen. Vi dansar i cirkel och det sättet att dansa har urgamla rötter och är en ”Livets dans”. Det finns danser för livets olika skiftningar; årstidernas växlingar, sorg, glädje, död, pånyttfödelse fruktbarhet, fest och högtid,  bön och lovsång till Gud. Heliga danser utgör en del av den internationella dansrörelsen, som under 1970-talet fick en renässans genom den tyske dansprofessorn Bernhard Wosien. Han menade att dans var bön och meditation i rörelse. Han hade en vision om att återskapa en andlig dans form för den splittrade västerländska människan.

Cirkeln är en universell symbol som uttrycker alltings samhörighet och enhet. Mittpunkten i cirkeln  står för vårt innersta centrum och för Guds närvaro. Både kropp och själ mår bra av att röra sig rytmiskt. Hand i hand i cirkeln kan vi uppleva den helhet och enhet som binder oss samman med varandra, liksom med himmel  och jord.  Det är meditation i rörelse. Stegen, rytmen och musiken blir i fokus. När man lärt dig stegen kan man finna vila i rörelsen, upptäcka att ringen bär, livet bär, Gud bär.

I Vasa dansar vi regelbundet  1 gång i månaden under höst- och vårterminen.  Närmare info om tid och plats fås från Vasa svenska församlings hemsidor, vasasvenskaförsamling.fi /evenemang

Föreningen Mediatatiivinen pyhä tanssi startade 2019 och på deras hemsida finns information om evenemang runt om i Finland, www.meditatiivinenpyhatanssi.com.

I Sverige har man i över 20 års tid dansat heliga danser. Mer information hittas på www.svenskakyrkan.se/heliga danser.

Siv Jern, präst och familjerådgivare Vasa

 

Lectio Divina

Andlig läsning sker idisslande, som kyrkofäderna uttryckte saken.  Syftet är att väcka hunger efter andliga fördjupning och ge näring åt den inre människan.  Stärka det inre livet.

Andlig läsning är mer än en övning i att hejda tiden.  Man läser med insikten att Gud talar här genom skriften.  Också annan god andlig litteratur rekommenderas att läsas på detta vis. Den blir en del av bönen och det kristna livet.

Traditionen ger följande råd vid andlig läsning:

 •  Föreställ dig Ansiktet som skönjas bakom texten och som vill något med just dig.
 •  Läs långsamt och ta som ett tilltal just till dig, det som du förstår, gläds över, skäms för, blir upprörd över eller tacksam för.
 •  Läs så litet som möjligt varje gång, men begrunda det väl, lyft det in i ditt hjärta
 •  Ta två eller högst tre sanningar med dig in i meditationen.
 • Försök fatta några beslut i anslutning till läsningen.  Gör korta reflektioner, skriv dem ner.

Läs mera om Lectio Divina genom att trycka här

Retreat och andlig vägledning

Retreat

Retreat handlar om att dra sig tillbaka från vardagen. Det är att ge sig själv tid att hitta sin djupaste längtan och att finna vägen som för dig dit. Ur ett kristet perspektiv innebär det en möjlighet att fördjupa sin gudsrelation.

Retreat är ingenting nytt. Jesus sa till sina lärjungar: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” (Mark. 6:30) Också idag retreat handlar om att dra sig tillbaka för att vara ensam med Jesus och vila lite.

I den tidiga kyrkan skapades ett andakts- och klosterliv där man avstod från allt onödigt och röjde väg för det väsentliga: bön, bibelläsning och gudstjänstfirande. Den moderna retreatrörelsen bygger på denna tradition och kom till Finland på 1970-talet. Influenser kom från bl.a. Sverige och den ekumeniska Taizé-rörelsen.

En retreat räcker vanligen 3-4 dagar och dagsprogrammet består av gudstjänster, andakter, stunder av stilla bön och måltider. Däremellan råder tystnad och egen tid för reflektion.

När man är på tyst retreat kan sådant komma upp till ytan som man inte har märkt då vardagen rullar på. För någon kan det leda till glädje och tacksamhet.  För en annan kan det handla om att få sova ut, för att orka ta nya tag i vardagen. För en tredje kan sorg eller skuld bli starkt närvarande. Under retreaterna finns det därför möjlighet att prata med en präst eller retreatledare om både glädjen och det svåra.

Ignatiansk spiritualitet

I den tidiga kyrkan växte det fram en tradition av andliga övningar. Ignatius av Loyola sammanställde traditionen som fanns före honom och skapade vad man idag kunde kalla en pedagogisk modell för de andliga övningarna.

Målet för Ignatius andliga övningar är att bli medveten om Guds närvaro. Man riktar sin uppmärksamhet inåt för att finna Gud. Övningar har inget egenvärde i sig, utan genom dem strävar man efter att bli mer medveten om Guds vilja och att kunna leva efter den. Riktningen går alltså inåt för att sedan nå ut. Föresatsen är att alla ens avsikter, förehavanden och handlingar helt och hållet skulle inriktas på att lovprisa och tjäna Gud.

Många av de andliga övningarna handlar om att bli mera lyhörd och uppmärksam på både sig själv och sin omgivning. Dessutom övar man sig i att förstå hur Bibelns texter handlar om oss och vårt liv idag. Tanken är att bli mera öppen och mera medveten om Guds kärlek för att så småningom kunna se Gud i allt.

Den pedagogiska modell Ignatius skapade är en trettiodagars tyst retreat med personlig andlig vägledning. På Ignatius tid stod det stora livsvalet mellan att leva ett världsligt liv eller gå i kloster. Trettiodagarsövningarna skulle hjälpa mänskor att göra det valet. Idag ställs få av oss inför just det valet, men också vi kan behöva få en större förståelse för Guds vilja i våra liv.

Ännu idag finns det möjlighet att gå hela trettiodagarsretreaten i ett kör, men det är vanligare att gå den så att den är uppdelad på tre tiodagarsretreater. Ett annat alternativ är att göra övningarna i vardagen. Då träffar man en vägledare t.ex. varannan vecka och gör övningarna däremellan mitt i vardagslivet. Man kan också gå kortare retreater eller få andlig vägledning i vardagen, utan att ha som mål att göra hela trettiodagarsprogrammet.

Maria Repo-Rostedt präst och huskaplan på retreatgården Snoan

 

Blev du intresserad?

Här hittar du information om retreater i allmänhet och om ignatiansk andlig vägledning:

Exempelsida

Välkommen till Föreningen Kompass hemsida!

https://www.hiljaisuudenystavat.fi/ (på finska)

www.pray-as-you-go.org  (finns också som en app att ladd ner), sex korta andakter för varje vecka och exempel på andliga övningar (på engelska)

Litteraturtips:

Guy Jonquière S.J: 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola – trettiofem dagar för att öva sig för att finna Gud i allt

Andliga övningar för nybörjare

Gerard W. Hughes: Den gömda skatten – att upptäcka livet under ytan

De andliga övningarna i enlighet med Ignatius modell

Ignatius av Loyola: Andliga övningar och tio brev

En bok för vägledare, presentationen av de andliga övningarna kan kännas främmande, men de tio breven kan vara intressant läsning

Ignatius, jesuiterna & ignatiansk spiritualitet:

Ignatius av Loyola: Pilgrimens berättelse

Ignatius självbiografi

James Martin: Söka och finna Gud i allt – en ignatiansk vägledning till det verkliga livet

En introduktion av det jesuitiska tänket idag

Anna Karin Hammar: Ignatiansk spiritualitet – Berättelsen om en gåva och ett hopp för världen

Föreningen Kompass årsbok 2019

 

Måla och meditera kring Iota-kors

Iota-korset är uppbyggt kring bokstaven iota, som är den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet och den första bokstaven i namnet Jesus. Redan på 300-talet målade man iota-kors i klostren i Egypten under meditation och bön. I samband med målandet bad man Jesus bönen. Sankt Macairos som levde på 300-talet uppmanar sina munkar att uttala det heliga namnet Jesus gång på gång.

Man har funnit målade kors i taken på kyrkor från 400-talet. Kors som är färgglada och saknar Jesu kropp. Det är ett kors som förknippas med det konstnärliga skapandet och det konstnärliga livet. Det är inte ett nederlagets kors, utan ett livets kors.

I målandet av iota-korset målade kloster- och kyrkfolk in sina egna liv i korsen. Målandet blev ett själavårdande verktyg. Man började måla, under Jesus bönen, nerifrån och uppåt och de olika färgerna i korset kom att representera olika symboler, stämningar och känslor.

Man börjar målandet med kärlekens röda färg. Därefter fyller man med livsgrönt runt de röda iotatecknen. Med den blåa färgen fyller man i livets vattenbassänger, då man möts av nåden, visar en tacksamhet mot livet och säger: ”Ja!” till livet i allmänhet. Den gula färgen sätter man till i ramen utanför de röda och gröna fälten. En slags helgongloria som lyser igenom det vanliga livet. Den vita färgen på korsen inne i det stora korset är Guds ljus som bryter fram. Det talar om vad Gud kan göra i ditt liv. Till allra sist drar man en svart ram kring korset, som vill vara ett skydd för det inre livet mot det omgivande livet som finns utanför. Den kan ses som en Guds vapenrustning som skyddar skatten som finns innanför. Bråderat kors

Under tiden som man målar korset kan någon hålla bibelmeditationer kring de olika färgerna och den symbolik de har. Man kan måla allt på en gång eller träffas till olika tillfällen för att bara måla en färg per gång.  Man ka se det som fem färger + ramen. Målandet kan t.ex. pågå under fastetiden, eller i Stilla veckan, om man så önskar. Färgerna kan ge inspiration till följande tankar som man kan skriva meditationer kring:

Rött

Rött är blodets färg och står för återlösning och frälsning. Det är känslan av kärlek, men också smärta, synd, skuld och misslyckanden. Det är det svåra som formar oss i livet. Tillfällen när det bränner till som blir en del av min livsväv. Den röda färgen kan påminn oss om svåra tillfällen i livet, om tillfällen som skapat sorg, förlust, eller tillfällen av skam. Man kan meditera kring herdepsalmen, berättelsen om Sackaios, eller om hur Jesus är det sanna vinträdet och vi är grenarna.

Grönt

Grönt är en bild för det växande och mognande livet i Jesu efterföljd. Livets färg. Man kan tala om ett frö som sätts i jorden, men som behöver rätt miljö för att överleva. För att växa behövs det ett visst mått av ordning och regelbundet i livet. Den gröna färgen påminner om behovet av andlig vägledning och berör fyra områden i det egna livet som: miljö, näring, ordning och ledning. Man kan i bibelmeditationen tala om tröst och utgå ifrån t.ex. den barmhärtiga samariern och kvinnan vid Sykars brunn.

Blått

Blått är Marias färg. Den blåa färgen talar om nåden, om himlen som speglar sig i vattnat och om dopet. Den blåa färgen bildar ett slags vattenbassänger inne i korset. Den blåa färgen är en livsbejakande färg. Den stora vattenbassängen är Guds – Ja, till mig, till mitt liv. Det handlar om Jesus som ser kvinnan vid Sykars brunn och att bli sedd av Gud. Den understa vattenbassängen är tacksamhet för moderlivet och livet i allmänhet. Den lilla bassängen ovanför den stora talar om min egen konfirmation om mitt ja till Guds stora ja. Den tredje lilla bassängen nerifrån är steg in i livet, när vi bejakar den inre källan. Bassängen i den vänstra korsarmen talar om känsligheten. Hur vi inte gärna vill gå den svåra vägen, hur vi känner oss svaga. Bassängen i den högra korsarmen talar om den styrka som finns i uttalandet ”Nu, är det nog!”. När vi ger upp våra egna försök att lyckas och vara duktiga. Eller när vi ryter till mot något missförhållande. Den blå bassängen längst upp talar om det eviga hoppet. Hoppet som trotsar alla försök att släcka det.

Gult

Gult står för Guds avbilds återsken i människan. Det nya livet som lyser igenom det vanliga livet. En slags helgongloria. Helgonglorian som påminner oss om att vi inte är födda som helgon, men blir genom livet formade till helgon. Tillsammans med Gud blir vi till som människor. Det finns en enhet mellan det gudomliga och det mänskliga. Det gula uttrycker en förening med Gud och Guds glädje. Vi går från död till liv, från ett torrt träd till ett levande. Man kan meditera över Psaltarens 62 psalm, om Gud som min räddning och klippa, eller någon annan lämplig psalm.

Vitt

Vitt den vita färgen är det gudomliga ljuset som strålar ut från korset. Det vita kan egentligen inte beskrivas bara erfaras. Man kan meditera kring den brinnande busken, eller kring Uppenbarelsebokens 21 och 22 kapitel om en Ny himmel och det Nya Jerusalem.

Svart

Svart är färgen på ramen som skall skydda det inre livet. Svart kan också stå för sorgen och det svåra i livet. Ramen skyddar och bevarar vårt inre liv från gränslöshet och konturlöshet. Gränsen värnar om det sårbara och unika i oss. Gränsen kan symboliseras av Guds vapenrustning och bibelmeditationen kan byggas upp kring Efesierbrevet 6:10-18.

Beskrivningen av Iota-korsmålningen bygger på Gunnar Linds bok ”Måla och meditera med iotakors”, Verbums förlag 2012, samt på en iota-kors målar kurs som Gunnar Lind höll i Helsingfors i januari 2019.

Tomas Ray stiftssekreterare för mission och internationellt arbete

Fortbildning i Andlig fördjupning i Borgå stift 2020

Plats:  Retreatgården Snoan Lappvik

Tid:  31.8 -3.9.2020 (må-tors)

Kursavgift:  170€, kost och logi 240€.  Totalt 410 €

Målgrupp: präster, diakoniarbetare, ungdomsarbetsledare, kantorer, barnledare

Kursansvarig och information: Virva Nyback 0401425217, virva.nyback@evl.fi

Tryck här för att läsa mer i kalenderevenamanget

En bild av ett träd med löv av olika former av andlig fördjupning

Retreater

Stick- och bönretreat

“Sticka en maska, be en bön” – att be är att samtala med Gud. Att be är att vara inför Gud. En kvinna har sagt så här om att sticka: “Det är så skönt att sätta mig ner och sticka, jag känner hur jag stannar upp och andas, riktigt vilar både med kropp och själ. Ibland ber jag också för mina vänner när jag stickar.” Välkommen och pröva på en retreat där vi följer tidebönerna som andaktsform och firar morgonmässor. Under dagarna avbryter vi tystnaden ett par gånger för samling i brasrummet med “Stick & garn”. Pris 200 €

Tryck här för att läsa mer om stick och bönretreat i kalendern.

Vandringsretreat

Hösten kommer och det kan kännas gott att för några dagar dra sig tillbaka till tystnaden och stillheten på Snoan. Höstens rena och svala luft ger en inramning för att också spendera tid i naturen. Har du inte varit på retreat tidigare, är  vandringsretreaten en bra början att pröva på. Vi följer den normala tysta retreatens byggstenar med tideböner och mässor. Ett par gånger per dag ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa. Retreatledare är Claus Terlinden. Pris 200 €

Tryck här för att läsa mer om vandringsretreat i kalendern

10 dagars Ignatiansk retreat

Det är återigen dags för en lång retreat och den här gången stannar vi upp i höstmörkret, vilket kan ge en god möjlighet att söka sig till sitt inre och att söka Gud. Den som har deltagit i en introduktionskurs i de andliga övningarna enligt Ignatius av Loyola kan delta i retreaten.  Ledare är pastor och andlig vägledare Susanna Carlsson samt Ulla Käll. Susanne är verksam i Sverige och England. Ulla är en känd och erfaren retreatledare från Norge. Pris 650 €

Tryck här för att läsa mer om 10 dagars Ignatiansk retreat i kalendern.

Kristus är uppstånden - påskretreat

Upplev påskens händelser i retreatens stillhet och begrundan, börjande med  skärtorsdagens nattvardsgång, genom långfredagens sorg till påskmorgonens uppståndelseglädje

Retreatledare
Björn Nalle Öhman, präst och retreatledare

Förfrågningar
Retreatkoordinator Karin Strandberg 040 630 7771, kontakt@snoan.fi, www.snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi 260 €.

Tryck här för att läsa mer om Kristus är uppstånden – påskretreat i kalendern.

Introduktionsretreat i ignatiansk spiritualitet

Tema: Ignatius av Loyola och hans Andliga övningar. Ignatius, som föddes för omkring 500 år sedan, är en av portalgestalterna i den moderna tidens början och en förnyare av den kristna spiritualiteten. Ignatius Andliga övningar tog långsamt gestalt som  en frukt av hans personliga  andliga utveckling och fungerar än i dag som en vägvisare för många. Introduktionsretreaten vänder sig till dig som är intresserad av ignatiansk andlighet, och är öppen för att lyssna till Guds röst i bön och reflektion. Den som  deltagit i introduktionsretreat har sedan möjlighet att vara med i i en åtta dagars retreat.

Retreatledare
Maria Repo-Rostedt, präst och ignatiansk vägledare

Förfrågningar
Retreatkoordinator Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi  260 e

Tryck här för att läsa mer om Introduktionsretreat i ignatiansk spiritualitet i kalendern

Den blomstertid nu kommer – sommarretreat

I en värld där miljö och kultur står stadda i förändring  får vi stanna upp i tyst retreat, glädjas åt försommarens  grönska, förundras över skapelsens rikedom och tacka dess Skapare.

Retreatledare
Stefan Djupsjöbacka, präst och ordförande  för Franciskussällskapet i Finland.

Förfrågningar
Retreatkoordinator Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi 200 €.

Tryck här för att läsa mer om Den blomstertid nu kommer – sommarretreat i kalendern

Retreatledarutbildning Del I

Retreatledarutbildningen, som  är indelad i två delar, har som mål att ge beredskap att  kunna bygga och leda retreater.

Del I
ger kunskap om retreatens bakgrund, teologi och struktur,  bibelmeditationernas uppbyggnad, gudstjänstliv och andakter under  retreaten. Det övriga innehållet består av kroppen och bönen, litteraturens, musikens och tystnades betydelse.  Distansuppgift mellan utbildningens två delar.

Ansvariga utbildare
Stefan Forsén, präst och ledare för det gemensamma arbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Maria Repo-Rostedt, präst  och huskaplan på Snoan.

Förfrågningar
Retreatkoordinator  Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi;  www.snoan.fi

 Kostnader
 Kursavgift för del I inklusive mat och logi 260 €.

Tryck här för att läsa mer om Retreatledarutbildning Del I i kalendern

Retreatledarutbildning Del II

Retreatledarutbildningen, som  är indelad i två delar, har som mål att ge beredskap att  kunna bygga och leda retreater.

Del II
Övning i bibelmeditationer, genomgång och bearbetning av distansuppgifter, vägledningens betydelse, enskilda samtal och bikt. Retreatledarens, retreatvärdens och husfolkets ansvarsfördelning, retreatens inre och yttre miljö,  praktiska övningar. Olika former av retreat och retreatens byggstenar inom församlingsarbetet.

Ansvariga utbildare
Stefan Forsén, präst och ledare för det gemensamma arbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Maria Repo-Rostedt, präst  och huskaplan på Snoan.

Förfrågningar
Retreatkoordinator  Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Kursavgift för del II  inklusive mat och logi 260 €.

Tryck här för att läsa mer om Retreatledarutbildning Del II i kalendern

Vandringsretreat

För dig som inte varit på retreat tidigare, är vandringsretreaten en bra början att pröva på. Vi följer den normala retreatens byggstenar  med tideböner och mässor.

Ett par gånger per dag  ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa.

Retreatledare
Monica Cleve, präst och pilgrimsvandrare

Förfrågningar
Karin Strandberg, retreatkoordinator, 040 6307771, kontakt@snoan.fi, kontakt@snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi 200 €

Tryck här för att läsa mer om vandringsretreat i kalendern

hus, grön gräsmatta, gång

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flykingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarabete inom Borgå stift.

Ansvarig för flyktingarbetet i stiftet är stiftsekreterare Tomas Ray.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan magnus.riska@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Gudstjänst

Mål

 • Utveckla och fördjupa församlingens gudstjänstliv
 • Integrera konfirmander, barn och tonåringar i gudstjänstarbetet
 • Uppmuntra lekmannaengagemanget, t.ex. genom gudstjänstgrupper.
 • Uppmuntra till ökad delaktighet
 • Reflektera över den egna församlingen gudstjänstliv, styrkor och svagheter
 • Igenkänningsfaktor

Innehåll

 • Församlingen jobbar med egna visioner av gudstjänsten
 • Hur vill man att gudstjänsten ska se ut i fortsättningen
 • Gudstjänsten som församlingens andliga hjärtslag
 • Församlingen byggs kring gudstjänsten
 • Nya gudstjänströrelser och gudstjänstgemenskaper, cellgrupper
 • Samspel mellan gudstjänsten och veckoverksamheten
 • Dela visionen. Flera som delar en vision om att arbeta med gudstjänsten, för en levande gudstjänstgemenskap i församlingen
 • Utvecklar en diakonal gudstjänst
 • Omvärldsanalys, statistik

Arbetsmetoder

 • Kartläggning av styrkor och svagheter, hot, möjligheter (SWOT). Var står vi nu? Utarbeta förslag till handlingsplan, i vilken riktning vill församlingen föra och arbeta med gudstjänstlivet
 • Slå fast handlingsplan och tidsram tillsammans med DK och KCSA
 • Sista samlingen: uppföljning och uppgörande av plan för fortsatt arbete i församlingen

Målgrupp

 • Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig

Tidtabell

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kommunikation

Mål

 • Formulera en kommunikationsstrategi

Innehåll

 • Församlingens lokala behov och förutsättningar
 • se över församlingens kommunikation; internt och offentligt, i vardag och kris
 • tillsammans utveckla församlingens kommunikation

Arbetsmetoder

 • Kartlägga församlingens styrkor, svagheter, hot, möjligheter (SWOT)
 • Omsätta insikterna från SWOT och omvärldsanalys i praktiken
 • Egen uppföljning under projektets gång
 • Utvärdering av projektet
 • Göra omvärldsanalys utgående från styrdokument (verksamhetsplaner, berättelser och strategier) och fakta om det lokala sammanhanget

Målgrupp

 • Hela arbetslaget, förtroendevalda

Tidtabell

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kyrkans dopundervisning

Mål

 • Synliggöra den kristna fostrans stig i den lokala församlingen
 • Stödjer församlingen att tillsammans utveckla sitt arbete med lärande och växande i den kristna tron

Innehåll

 • Hur ser den kristna fostrans stig ut i dag för våra församlingsmedlemmar? Hur önskar vi att den kan se ut om några år?
 • Hur jobbar vi med dopet?
 • Kyrkans småbarnspedagogik – utmaningar och möjligheter hos oss
 • Hur stöder vi hela familjen?
 • Tweens – möjligheter och utveckling av verksamhet med 9–13 åringar.
 • Konfirmandarbetet – hur kommer vi vidare från tankar och visioner till handling?
 • Ungdomar – unga vuxna – vuxna
 • Hur jobba i team (olika anställda och frivilliga)?
 • Läskunnighet – kyrkspråket, bildspråk, barn och ungdomars värld och språk (omvärldsanalys)
 • Kontakterna till samhällets småbarnspedagogik och skolan – nya sätt att jobba (Samarbetskorgarna)

Arbetsmetoder

 • Lägesbeskrivning. Omvärldsanalys. Statistik. Vad fungerar bra? Vad sörjer vi? Vart vill vi nå? Behov?
 • Distansuppgifter med mångsidiga metoder: Praktiska uppgifter som testas i det dagliga arbetet. Sektoröverskridande. Uppgifter i team

Målgrupp

 • Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig
 • Barn- och ungdomsarbetsledarna, konfirmandarbetsteamet

Tidtabell

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Volontärarbete

Mål

 • Att stöda och inspirera församlingens arbete med frivilliga medarbetare
 • Att forma skräddarsydda utbildningar som utgår från församlingens ideella engagemang och energi
 • Att synliggöra kompetens i församlingens volontärinsatser
 • Att utbilda församlingsmedarbetare och frivilliga tillsammans lokalt

Innehåll

 • Församlingens lokala synlighet
 • Kompetensmärken för volontärer i en kyrklig kontext
 • Ledarskap – frivilliga medarbetare som en strategisk resurs

Arbetsmetoder

 • Fokusgrupper, servicedesign i teologisk tappning
 • Kompetenskartläggningar och kriterier
 • Webb, sociala media, digitala plattformar

Målgrupp

 • Alla i arbetslaget som jobbar med volontärer lokalt
 • Alla frivilliga och förtroendevalda som vill öka församlingens närvaro lokalt

Tidtabell

 • I allmänhet en termin (vår/höst) eller längre beroende på de långsiktiga behoven

Vägen till miljödiplom

Mål

 • Att församlingen skulle ansöka om ett miljödiplom
 • Formulering av nuläge i en miljöinventering

Teman

 • Genomgång av de olika verksamhetssektorerna som miljödiplomet omfattar
 • Kyrkans klimat och energiprogram – En kolneutral kyrka 2030
 • Tillsammans gå igenom processen för att ansöka om ett miljödiplom
 • Vad fokusera på i den lokala församlingen av de möjligheter som miljödiplomet ger?

Arbetsmetoder

 • Föreläsningar om miljödiplomet
 • Genomgång av olika modeller för ansökningar
 • Grupparbeten kring de lokala förhållandena, som mynnar ut i en miljöinventering

Målgrupp

 • Församlingens miljöarbetsgrupp
 • Förtroendevalda, ledningsgrupp, medarbetare

Tidtabell

En process som omfattar 1-2 år (färdigt miljödiplom) 2-4 träffar

Pekar på karta med ett finger