Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall.

Verksamhet

Coronaviruset

Information om Coronaviruset och beredskap inom kyrkan hittar du bl.a. i kyrkostyrelsens cirkulär och på evl.fi.

Vi har samlat information och länkar på en separat sida. Tryck här för att komma dit.

Stad fotograferad uppifrån.

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Tryck här för att läsa mer om diakoni

Diakon med grön frimärksskjorta.

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om gudstjänstliv

Oblatask, kalk och kanna i silver.

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om musik

Någon som spelar på piano.

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

Tryck här för att läsa mer om miljöarbete

Orkidéblommor.

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppmuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Tryck här för att läsa mer om mission

Afrikanska kvinnor säljer tyg.

Andlig fördjupning

Som vi vårdar vår kropp och vår psykiska hälsa så behöver vi vårda vårt andliga liv som kristna i världen.  Vi är Kristi kropp i världen. Alla har sin unika plats och en egen väg att vandra i Kristi efterföljelse.  Andlig vård och fördjupning ser olika ut under färden men målet är ett, att förbli i Kristus, att mogna som människa och kristen.  Här presenteras några olika sätt, aktuella utbildningar och kontakter för dig som vill gå vidare.

Tryck här för att läsa mer om andlig fördjupning

Böneband av bruna träkulor.

Retreater

Vandringsretreat 21-23.5.2021

Ordinationsretreat Herden och prästen 14-16.9.2021 (sluten grupp)

Du som under det gångna året har blivit prästvigd i Borgå stift kallas till en ordinationsretreat på retreatgården Snoan.  Retreaten, Herden och prästen, ingår i din ordinationsutbildning. Domkapitlet ersätter samtliga rese- och logikostnader i samband med ordinationsretreaten.

Retreaten leds av stiftets biskop Bo-Göran Åstrand tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård Virva Nyback. Ordinationsretreaten följer den tysta retreatens ordning men avbryts två gånger om dagen för samtal med biskopen och ett textinspirerat symboldrama som är en kreativ psykodynamiskt orienterad visualiseringsteknik med inre bilder.

 

"Hör Israel!" - Om att lyssna in Guds röst, så att vår kärlek väcks 1-3.10.2021

10 dagars Ignatiansk retreat 25.10.-5.11.2021

Det är återigen dags för en lång retreat och den här gången stannar vi upp i höstmörkret, vilket kan ge en god möjlighet att söka sig till sitt inre och att söka Gud. Den som har deltagit i en introduktionskurs i de andliga övningarna enligt Ignatius av Loyola kan delta i retreaten.  Ledare är pastor och andlig vägledare Susanna Carlsson samt Ulla Käll. Susanne är verksam i Sverige och England. Ulla är en känd och erfaren retreatledare från Norge. Pris 650 €

Tryck här för att läsa mer om 10 dagars Ignatiansk retreat i kalendern.

"Vila för kropp och själ" - Retreat för småbarnspedagoger 12-14.11.2021

Midvinterretreat med tid för bön, stillhet och handarbete 14-16.1.2022

Ekofastaretreat - en del i kyrkans Ekofasta kampanj 11-13.3.2022

Kristus är uppstånden - påsk retreat 14-18.4.2022

"Min tid - min väg" - retreat med Biskop emeritus Erik Vikström 22-24.4.2022

Vandringsretreat 20-22.5.2022

Introduktion till lång ignatiansk retreat 26-29.5.2022

"Därför ger jag inte upp" Retreat med Liselotte J Andersson 16-18.9.2022

"Vila för kropp och själ" - Retreat för småbarnspedagoger 18-20.11.2022

Fortbildning i Andlig fördjupning i Borgå stift VÄNDNING i livet 30.8-2.9.2022

hus, grön gräsmatta, gång.

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flyktingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarabete inom Borgå stift.

Ansvarig för flyktingarbetet i stiftet är stiftsekreterare Tomas Ray.

En kvinna på motorcykel på en gata utomlands.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan robert.lemberg@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

 

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekten

Materialbeställningar

Följande material kan beställas från domkapitlet:

  • Kyrkodagbok 5 €/stk
  • Förrättningsdagbok 5 €/stk
  • Konfirmationsbevis 0,20 €/stk
  • PsalMedajeSkoj-pinser  2 €/stk

Skicka din beställning till linda.jordas@evl.fi

Beställningar faktureras via KIPA och till alla beställningar tillkommer postavgift

Bild av beställningsmaterial