Lungt vatten i en stor sjö

Verksamhet

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Läs mer om diakoni.

Diakon med grön frimärksskjorta

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Läs mer om gudstjänstliv.

Oblatask, kalk och kanna i silver

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Läs mer om musik.

Någon som spelar på piano

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

 

Läs mer om Miljöarbete.

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppumuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Läs mer om mission.

Utbildning

För anställda, förtroendevalda och frivilliga ordnas utbildning i form av kurser, forum, studierdagar och föreläsningar. Domkapitlet i Borgå stift ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen i kyrkan. De olika kurserna och utbildningarna ordnas i samarbete med andra aktörer.

Du hittar mer information om utbildning och vilken utbildning som är kommande genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om utbildning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Ordinationsretreat

Retreater

Stick- och bönretreat

Stick och bönretreat

“Sticka en maska, be en bön” – att be är att samtala med Gud. Att be är att vara inför Gud. En kvinna har sagt så här om att sticka: “Det är så skönt att sätta mig ner och sticka, jag känner hur jag stannar upp och andas, riktigt vilar både med kropp och själ. Ibland ber jag också för mina vänner när jag stickar.” Välkommen och pröva på en retreat där vi följer tidebönerna som andaktsform och firar morgonmässor. Under dagarna avbryter vi tystnaden ett par gånger för samling i brasrummet med “Stick & garn”. Pris 200 €

"...i heliga fastetider"

“…i heliga fastetider”

Jesu egna ord “Kom bort till en öde trakt för att vila er lite” – kan kännas precis som de rätta orden mitt i fastetiden. Tid att stilla sig inför påskens mysterium. Tid till eftertanke och vila. Ta en paus. Bara vara. Gå till färdigt dukat matbord. Sova. Promenera. Ledare är diakonissa Karin Strandberg.  Pris 200 €

Vandringsretreat

Vandringsretreat

Hösten kommer och det kan kännas gott att för några dagar dra sig tillbaka till tystnaden och stillheten på Snoan. Höstens rena och svala luft ger en inramning för att också spendera tid i naturen. Har du inte varit på retreat tidigare, är  vandringsretreaten en bra början att pröva på. Vi följer den normala tysta retreatens byggstenar med tideböner och mässor. Ett par gånger per dag ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa. Retreatledare är Claus Terlinden. Pris 200 €

10 dagars Ignatiansk retreat

10 dagars Ignatiansk retreat

Det är återigen dags för en lång retreat och den här gången stannar vi upp i höstmörkret, vilket kan ge en god möjlighet att söka sig till sitt inre och att söka Gud. Den som har deltagit i en introduktionskurs i de andliga övningarna enligt Ignatius av Loyola kan delta i retreaten.  Ledare är pastor och andlig vägledare Susanna Carlsson samt Ulla Käll. Susanne är verksam i Sverige och England. Ulla är en känd och erfaren retreatledare från Norge. Pris 650 €

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flykingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarabete inom Borgå stift.
Ansvarig för flyktingarbetet i stiftet är stiftsekreterare Tomas Ray.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område. Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan magnus.riska@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

Kursavgift: 250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Gudstjänst

Mål:

 • Utveckla och fördjupa församlingens gudstjänstliv
 • Integrera konfirmander, barn och tonåringar i gudstjänstarbetet
 • Uppmuntra lekmannaengagemanget, t.ex. genom gudstjänstgrupper.
 • Uppmuntra till ökad delaktighet
 • Reflektera över den egna församlingen gudstjänstliv, styrkor och svagheter
 • Igenkänningsfaktor

Innehåll:

 • Församlingen jobbar med egna visioner av gudstjänsten
 • Hur vill man att gudstjänsten ska se ut i fortsättningen
 • Gudstjänsten som församlingens andliga hjärtslag
 • Församlingen byggs kring gudstjänsten
 • Nya gudstjänströrelser och gudstjänstgemenskaper, cellgrupper
 • Samspel mellan gudstjänsten och veckoverksamheten
 • Dela visionen. Flera som delar en vision om att arbeta med gudstjänsten, för en levande gudstjänstgemenskap i församlingen
 • Utvecklar en diakonal gudstjänst
 • Omvärldsanalys, statistik

Arbetsmetoder:

 • Kartläggning av styrkor och svagheter, hot, möjligheter (SWOT). Var står vi nu? Utarbeta förslag till handlingsplan, i vilken riktning vill församlingen föra och arbeta med gudstjänstlivet
 • Slå fast handlingsplan och tidsram tillsammans med DK och KCSA
 • Sista samlingen: uppföljning och uppgörande av plan för fortsatt arbete i församlingen

Målgrupp:

 • Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig

Tidtabell:

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kommunikation

Mål:

 • Formulera en kommunikationsstrategi

Innehåll:

 • Församlingens lokala behov och förutsättningar
 • se över församlingens kommunikation; internt och offentligt, i vardag och kris
 • tillsammans utveckla församlingens kommunikation

Arbetsmetoder:

 • Kartlägga församlingens styrkor, svagheter, hot, möjligheter (SWOT)
 • Omsätta insikterna från SWOT och omvärldsanalys i praktiken
 • Egen uppföljning under projektets gång
 • Utvärdering av projektet
 • Göra omvärldsanalys utgående från styrdokument (verksamhetsplaner, berättelser och strategier) och fakta om det lokala sammanhanget

Målgrupp:

 • Hela arbetslaget, förtroendevalda

Tidtabell:

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kyrkans dopundervisning

Mål:

 • Synliggöra den kristna fostrans stig i den lokala församlingen
 • Stödjer församlingen att tillsammans utveckla sitt arbete med lärande och växande i den kristna tron

Innehåll:

 • Hur ser den kristna fostrans stig ut i dag för våra församlingsmedlemmar? Hur önskar vi att den kan se ut om några år?
 • Hur jobbar vi med dopet?
 • Kyrkans småbarnspedagogik – utmaningar och möjligheter hos oss
 • Hur stöder vi hela familjen?
 • Tweens – möjligheter och utveckling av verksamhet med 9–13 åringar.
 • Konfirmandarbetet – hur kommer vi vidare från tankar och visioner till handling?
 • Ungdomar – unga vuxna – vuxna
 • Hur jobba i team (olika anställda och frivilliga)?
 • Läskunnighet – kyrkspråket, bildspråk, barn och ungdomars värld och språk (omvärldsanalys)
 • Kontakterna till samhällets småbarnspedagogik och skolan – nya sätt att jobba (Samarbetskorgarna)

Arbetsmetoder:

 • Lägesbeskrivning. Omvärldsanalys. Statistik. Vad fungerar bra? Vad sörjer vi? Vart vill vi nå? Behov?
 • Distansuppgifter med mångsidiga metoder: Praktiska uppgifter som testas i det dagliga arbetet. Sektoröverskridande. Uppgifter i team

Målgrupp:

 • Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig
 • Barn- och ungdomsarbetsledarna, konfirmandarbetsteamet

Tidtabell:

 • En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Volontärarbete

Mål:

 • Att stöda och inspirera församlingens arbete med frivilliga medarbetare
 • Att forma skräddarsydda utbildningar som utgår från församlingens ideella engagemang och energi
 • Att synliggöra kompetens i församlingens volontärinsatser
 • Att utbilda församlingsmedarbetare och frivilliga tillsammans lokalt

Innehåll:

 • Församlingens lokala synlighet
 • Kompetensmärken för volontärer i en kyrklig kontext
 • Ledarskap – frivilliga medarbetare som en strategisk resurs

Arbetsmetoder:

 • Fokusgrupper, servicedesign i teologisk tappning
 • Kompetenskartläggningar och kriterier
 • Webb, sociala media, digitala plattformar

Målgrupp:

 • Alla i arbetslaget som jobbar med volontärer lokalt
 • Alla frivilliga och förtroendevalda som vill öka församlingens närvaro lokalt

Tidtabell:

 • I allmänhet en termin (vår/höst) eller längre beroende på de långsiktiga behoven

Vägen till miljödiplom

Mål:

 • Att församlingen skulle ansöka om ett miljödiplom
 • Formulering av nuläge i en miljöinventering

Teman:

 • Genomgång av de olika verksamhetssektorerna som miljödiplomet omfattar
 • Kyrkans klimat och energiprogram – En kolneutral kyrka 2030
 • Tillsammans gå igenom processen för att ansöka om ett miljödiplom
 • Vad fokusera på i den lokala församlingen av de möjligheter som miljödiplomet ger?

Arbetsmetoder:  

 • Föreläsningar om miljödiplomet
 • Genomgång av olika modeller för ansökningar
 • Grupparbeten kring de lokala förhållandena, som mynnar ut i en miljöinventering

Målgrupp:

 • Församlingens miljöarbetsgrupp
 • Förtroendevalda, ledningsgrupp, medarbetare

Tidtabell:

En process som omfattar 1-2 år (färdigt miljödiplom) 2-4 träffar

Pekar på karta med ett finger