Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall.

Verksamhet

Coronaviruset

Information om Coronaviruset och beredskap inom kyrkan hittar du bl.a. i kyrkostyrelsens cirkulär och på evl.fi.

Vi har samlat information och länkar på en separat sida. Tryck här för att komma dit.

Stad fotograferad uppifrån.

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Tryck här för att läsa mer om diakoni

Diakon med grön frimärksskjorta.

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om gudstjänstliv

Oblatask, kalk och kanna i silver.

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Tryck här för att läsa mer om musik

Någon som spelar på piano.

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

Tryck här för att läsa mer om miljöarbete

Orkidéblommor.

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppmuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Tryck här för att läsa mer om mission

Afrikanska kvinnor säljer tyg.

Andlig fördjupning

Som vi vårdar vår kropp och vår psykiska hälsa så behöver vi vårda vårt andliga liv som kristna i världen.  Vi är Kristi kropp i världen. Alla har sin unika plats och en egen väg att vandra i Kristi efterföljelse.  Andlig vård och fördjupning ser olika ut under färden men målet är ett, att förbli i Kristus, att mogna som människa och kristen.  Här presenteras några olika sätt, aktuella utbildningar och kontakter för dig som vill gå vidare.

Tryck här för att läsa mer om andlig fördjupning

Böneband av bruna träkulor.

Retreater

10 dagars Ignatiansk retreat 18-29.10.2021

Det är återigen dags för en lång retreat och den här gången stannar vi upp i höstmörkret, vilket kan ge en god möjlighet att söka sig till sitt inre och att söka Gud. Den som har deltagit i en introduktionskurs i de andliga övningarna enligt Ignatius av Loyola kan delta i retreaten.  Ledare är pastor och andlig vägledare Susanna Carlsson samt Ulla Käll. Susanne är verksam i Sverige och England. Ulla är en känd och erfaren retreatledare från Norge. Pris 650 €

Tryck här för att läsa mer om 10 dagars Ignatiansk retreat i kalendern.

Introduktionsretreat i ignatiansk spiritualitet 21-24.5.2020

Tema: Ignatius av Loyola och hans Andliga övningar. Ignatius, som föddes för omkring 500 år sedan, är en av portalgestalterna i den moderna tidens början och en förnyare av den kristna spiritualiteten. Ignatius Andliga övningar tog långsamt gestalt som  en frukt av hans personliga  andliga utveckling och fungerar än i dag som en vägvisare för många. Introduktionsretreaten vänder sig till dig som är intresserad av ignatiansk andlighet, och är öppen för att lyssna till Guds röst i bön och reflektion. Den som  deltagit i introduktionsretreat har sedan möjlighet att vara med i i en åtta dagars retreat.

Retreatledare
Maria Repo-Rostedt, präst och ignatiansk vägledare

Förfrågningar
Retreatkoordinator Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi  260 e

Tryck här för att läsa mer om Introduktionsretreat i ignatiansk spiritualitet i kalendern

Den blomstertid nu kommer – sommarretreat 12-14.6.2020

I en värld där miljö och kultur står stadda i förändring  får vi stanna upp i tyst retreat, glädjas åt försommarens  grönska, förundras över skapelsens rikedom och tacka dess Skapare.

Retreatledare
Stefan Djupsjöbacka, präst och ordförande  för Franciskussällskapet i Finland.

Förfrågningar
Retreatkoordinator Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi 200 €.

Tryck här för att läsa mer om Den blomstertid nu kommer – sommarretreat i kalendern

Retreatledarutbildning Del I 10.9-13.9.2020

Retreatledarutbildningen, som  är indelad i två delar, har som mål att ge beredskap att  kunna bygga och leda retreater.

Del I
ger kunskap om retreatens bakgrund, teologi och struktur,  bibelmeditationernas uppbyggnad, gudstjänstliv och andakter under  retreaten. Det övriga innehållet består av kroppen och bönen, litteraturens, musikens och tystnades betydelse.  Distansuppgift mellan utbildningens två delar.

Ansvariga utbildare
Stefan Forsén, präst och ledare för det gemensamma arbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Maria Repo-Rostedt, präst  och huskaplan på Snoan.

Förfrågningar
Retreatkoordinator  Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi;  www.snoan.fi

 Kostnader
 Kursavgift för del I inklusive mat och logi 260 €.

Tryck här för att läsa mer om Retreatledarutbildning Del I i kalendern

Retreatledarutbildning Del II 4-7.3.2021

Retreatledarutbildningen, som  är indelad i två delar, har som mål att ge beredskap att  kunna bygga och leda retreater.

Del II
Övning i bibelmeditationer, genomgång och bearbetning av distansuppgifter, vägledningens betydelse, enskilda samtal och bikt. Retreatledarens, retreatvärdens och husfolkets ansvarsfördelning, retreatens inre och yttre miljö,  praktiska övningar. Olika former av retreat och retreatens byggstenar inom församlingsarbetet.

Ansvariga utbildare
Stefan Forsén, präst och ledare för det gemensamma arbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Maria Repo-Rostedt, präst  och huskaplan på Snoan.

Förfrågningar
Retreatkoordinator  Karin Strandberg, 040 6307771, kontakt@snoan.fi,  www.snoan.fi

Kostnader
Kursavgift för del II  inklusive mat och logi 260 €.

Tryck här för att läsa mer om Retreatledarutbildning Del II i kalendern

Vandringsretreat 25-27.9.2020

För dig som inte varit på retreat tidigare, är vandringsretreaten en bra början att pröva på. Vi följer den normala retreatens byggstenar  med tideböner och mässor.

Ett par gånger per dag  ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa.

Retreatledare
Monica Cleve, präst och pilgrimsvandrare

Förfrågningar
Karin Strandberg, retreatkoordinator, 040 6307771, kontakt@snoan.fi, kontakt@snoan.fi

Kostnader
Retreatavgift inklusive kost och logi 200 €

Tryck här för att läsa mer om vandringsretreat i kalendern

Med hand och hjärta - stick och böneretreat 15-17.1.2021

"Min tid - min väg" - retreat med Biskop emeritus Erik Vikström 16-18.4.2021

Nöd och nåd - retreat för diakoniarbetare 25-27.5.2021

Retreat för radioandaktshållare 23-25.4.2021

Vandringsretreat 21-23.5.2021

"Därför ger jag inte upp" - Retreat med Liselotte J Andersson 17-19.9.2021

"Hör Israel!" - Om att lyssna in Guds röst, så att vår kärlek väcks 1-3.10.2021

10 dagars ignatiansk retreat 18-29.10.2021

"Vila för kropp och själ" - Retreat för småbarnspedagoger 12-14.11.2021

hus, grön gräsmatta, gång.

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flyktingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarabete inom Borgå stift.

Ansvarig för flyktingarbetet i stiftet är stiftsekreterare Tomas Ray.

En kvinna på motorcykel på en gata utomlands.

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan magnus.riska@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

 

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekten

Materialbeställningar

Följande material kan beställas från domkapitlet:

  • Kyrkodagbok 5 €/stk
  • Förrättningsdagbok 5 €/stk
  • Konfirmationsbevis 0,20 €/stk

Skicka din beställning till siri.widestam@evl.fi

  • PsalMedajeSkoj-pinser i guld, silver och brons 2 €/stk

Pinsbeställningar till christine.tallberg@evl.fi

Beställningar faktureras via KIPA och till alla beställningar tillkommer postavgift

Bild av pinser i guld, silver och brons