Lungt vatten i en stor sjö

Verksamhet

Verksamhet

I församlingarna ordnas det olika typer av verksamhet och evenemang. Verksamheten planeras och genomförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare. För att stöda detta arbete erbjuder domkapitlet olika evenemang och verktyg. Du hittar mer om dessa här nedanför.

Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall

Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Den är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron.

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse.

I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Läs mer om diakoni.

Diakon med grön frimärksskjorta

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet hör till kyrkans centrala uppgifter. Församlingarna i Borgå stift är gudstjänstfirande församlingar som ständigt arbetar med att fördjupa och utveckla gudstjänsten till form och innehåll.

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänstliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet i kyrka och samhälle.

Läs mer om gudstjänstliv.

Oblatask, kalk och kanna i silver

Musik

Musikverksamheten i församlingarna är livlig och mångsidig. Domkapitlet stöder församlingarnas musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen samt med andra aktörer som har anknytning till musiklivet i kyrka och samhälle.

Läs mer om musik.

Någon som spelar på piano

Miljöarbete

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett klimatprogram och dessutom kan församlingar och andra nivåer erhålla ett miljödiplom.

 

Läs mer om Miljöarbete.

Mission

Mission handlar idag om att förkunna det glada budskapet om nåden i Jesus Kristus, om att hjälpa de allra fattigaste ute i världen genom biståndsarbete och diakoni, samt att verka för att förtryckta grupper i samhället skall få det bättre genom påverkansarbete. Mission kan också handla om att t.ex. hjälp kvinnor att skaffa sitt eget uppehälle, genom att grunda egna företag och sälja olika varor. Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppumuntrar församlingarna i Borgå stift i deras missionsarbete.

Läs mer om mission.

Utbildning

För anställda, förtroendevalda och frivilliga ordnas utbildning i form av kurser, forum, studierdagar och föreläsningar. Domkapitlet i Borgå stift ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen i kyrkan. De olika kurserna och utbildningarna ordnas i samarbete med andra aktörer.

Du hittar mer information om utbildning och vilken utbildning som är kommande genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om utbildning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Ordinationsretreat

Retreater

Stick- och bönretreat

Stick och bönretreat

“Sticka en maska, be en bön” – att be är att samtala med Gud. Att be är att vara inför Gud. En kvinna har sagt så här om att sticka: “Det är så skönt att sätta mig ner och sticka, jag känner hur jag stannar upp och andas, riktigt vilar både med kropp och själ. Ibland ber jag också för mina vänner när jag stickar.” Välkommen och pröva på en retreat där vi följer tidebönerna som andaktsform och firar morgonmässor. Under dagarna avbryter vi tystnaden ett par gånger för samling i brasrummet med “Stick & garn”. Pris 200 €

"...i heliga fastetider"

“…i heliga fastetider”

Jesu egna ord “Kom bort till en öde trakt för att vila er lite” – kan kännas precis som de rätta orden mitt i fastetiden. Tid att stilla sig inför påskens mysterium. Tid till eftertanke och vila. Ta en paus. Bara vara. Gå till färdigt dukat matbord. Sova. Promenera. Ledare är diakonissa Karin Strandberg.  Pris 200 €

Vandringsretreat

Vandringsretreat

Hösten kommer och det kan kännas gott att för några dagar dra sig tillbaka till tystnaden och stillheten på Snoan. Höstens rena och svala luft ger en inramning för att också spendera tid i naturen. Har du inte varit på retreat tidigare, är  vandringsretreaten en bra början att pröva på. Vi följer den normala tysta retreatens byggstenar med tideböner och mässor. Ett par gånger per dag ger vi oss ut på vandringar som är 1-1,5 h långa. Retreatledare är Claus Terlinden. Pris 200 €

10 dagars Ignatiansk retreat

10 dagars Ignatiansk retreat

Det är återigen dags för en lång retreat och den här gången stannar vi upp i höstmörkret, vilket kan ge en god möjlighet att söka sig till sitt inre och att söka Gud. Den som har deltagit i en introduktionskurs i de andliga övningarna enligt Ignatius av Loyola kan delta i retreaten.  Ledare är pastor och andlig vägledare Susanna Carlsson samt Ulla Käll. Susanne är verksam i Sverige och England. Ulla är en känd och erfaren retreatledare från Norge. Pris 650 €

Flyktingarbete

I Borgå stift var det en del nya församlingar som började med flyktingarbete hösten 2015 när antalet flyktingar i vårt land radikalt ökade. Kyrkans flyktingarbete handlar att stöda alla slags flyktingar, både kvotflyktingar, människohandelsoffer och asylsökande genom diakonalt arbete. En del flykingar har också konverterat till den kristna tron och blivit församlingsmedlemmar. På stiftsplan arrangeras utbildningar och nätverksdagar. Det finns en Facebook grupp för flyktingarabete inom Borgå stift.
Ansvarig för flyktingarbetet i stiftet är stiftsekreterare Tomas Ray.