Skräp uppsköljt på strand vid hav.

Miljöarbete

Miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Material och beskrivning finns på kyrkans sida för miljödiplomet. Tryck här för att komma dit.

Ansvarsperson vid domkapitlet: notarie Linus Stråhlman

Gör så här för att ansöka om miljödiplomet

  1. 1. Församlingens eller samfällighetens fyller i inventerinsschemat och följer instruktionerna på sidan för miljödiplomet.
  2. 2. Församlingen eller samfälligheten tar kontakt med domkapitlet och begär om extern granskning (auditering)
  3. 3. Domkapitlet utser en extern granskare.
  4. 4. Då granskningen är gjord ger domkapitlet ett utlåtande om församlingens arbete.
  5. 5. Utlåtandet tillsammans med församlingens handlingar och rapporten från den externa granskningen sänds till kyrkostyrelsen för beslut.
  6. 6. Kyrkostyrelsen behandlar ansökan och beviljar miljödiplomet

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet erbjuder församlingen ett konkret sätt att arbeta med miljödiplomet.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

återvinningsikon

Ekofasta

Ekofasta är en årligen återkommande kampanj på sociala medier under fastan före påsken. Ekofasta är ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen och bland annat Marthaförbundet, Kyrkan i Helsingfors och Finska Missionssällskapet. Ekofastan vill uppmana oss att mera tänka på miljön, klimatet och en hållbar utveckling.

Tryck här för mer information om Ekofasta

ekofasta

En hållbar framtid - Agenda 2030, inspirationsmaterial

Värnandet om naturens mångfald är en människorättsfråga. Klimatförändringen drabbar i synnerhet områden där levnadsförhållandena även i övrigt är svåra. Många är beroende av naturens jämvikt för sin försörjning och frågan är viktig för alla. Det är också viktigt att vädret och levnadsförhållandena är förutsägbara. Nationer i en utsatt ställning är beroende av de val vi andra gör. Genom ansvarsfulla och hållbara val kan vi gå mot en tryggare gemensam framtid.

Många kyrkor världen över har antagit målen för Agenda 2030. I t.ex. Sverige och Norge har de evangelisk-lutherska kyrkorna tagit fram egna dokument för att reflektera över och konkretisera målen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vill bidra till att målen för Agenda 2030 uppnås. Med det här materialet vill vi uppmuntra läsaren att se meningen även i små handlingar och tillsammans med andra reflektera över sitt förhållande till närmiljön.

Läs Agenda 2030 här: En hållbar framtid – Agenda 2030, inspirationsmaterial