Skräp uppsköljt på strand vid hav.

Miljöarbete

Miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för miljöarbete har uppdaterat Miljödiplomet (2020) och en ny svensk översättning av det kom 2021. https://evl.fi/miljodiplom

Det tidigare Miljödiplomet utgavs 2012. Om en församling påbörjat processen med att ansöka om Miljödiplomet för 23.09.2020 kan församlingen välja vilket diplom de vill följa. Arbetsprocessen med ett miljödiplom ser ur som följande: En församling eller en samfällighet kan ansöka om miljödiplomet. En miljöarbetsgrupp i församlingen/samfälligheten gör en intern miljöinventering enligt bestämmelserna i ”Handbok_för_kyrkans_miljödiplom 2012″. Det gäller att inom alla områden i handboken uppfylla en viss miniminivå, samt att samla åtminstone 100 poäng (av 500 möjliga). Domkapitlet utser en utvärderare som bekräftar att kriterierna uppfylls och diplomet beviljas av Kyrkostyrelsen. Miljödiplomet är tidsbestämt, så att det gäller för fem år.

Kostnaden för den utomstående utvärderaren är 400€ för den första dagen och därefter om det behövs 300€/ytterligare dag. Församlingen/samfälligheten står också för utvärderarens resekostnader och dagtraktamente.

Stiftssekreterare för mission och internationellt arbete ansvarar för området miljö på Domkapitlet.

Apa i skogen.

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet erbjuder församlingen ett konkret sätt att arbeta med miljödiplomet.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

återvinningsikon

Ekofasta

Ekofasta är en årligen återkommande kampanj på sociala medier under fastan före påsken. Ekofasta är ett samarbete mellan Domkapitlet i Borgå stift och Kyrkostyrelsen, övriga samarbetsparter är Marthaförbundet, Kyrkan i Helsingfors och Finska Missionssällskapet. Ekofastan vill uppmana oss att mera tänka på miljön, klimatet och en hållbar utveckling.

Tryck här för mer information om Ekofasta

ekofasta

En hållbar framtid - Agenda 2030, inspirationsmaterial

Värnandet om naturens mångfald är en människorättsfråga. Klimatförändringen drabbar i synnerhet områden där levnadsförhållandena även i övrigt är svåra. Många är beroende av naturens jämvikt för sin försörjning och frågan är viktig för alla. Det är också viktigt att vädret och levnadsförhållandena är förutsägbara. Nationer i en utsatt ställning är beroende av de val vi andra gör. Genom ansvarsfulla och hållbara val kan vi gå mot en tryggare gemensam framtid.

Många kyrkor världen över har antagit målen för Agenda 2030. I t.ex. Sverige och Norge har de evangelisk-lutherska kyrkorna tagit fram egna dokument för att reflektera över och konkretisera målen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vill bidra till att målen för Agenda 2030 uppnås. Med det här materialet vill vi uppmuntra läsaren att se meningen även i små handlingar och tillsammans med andra reflektera över sitt förhållande till närmiljön.

Läs Agenda 2030 här: En hållbar framtid – Agenda 2030, inspirationsmaterial