Ordförandes klubba

Förvaltning

Domkapitlet

Domkapitlets beslutande organ, kollegiet, leds av biskopen. Medlemmar är domprosten (vice ordförande), lagfarna assessorn, stiftsdekanen, två prästassessorer samt en av stiftsfullmäktige vald lekmannamedlem. Domprosten är kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen och prästassessorerna väljs bland stiftets ordinarie kyrkoherdar och kaplaner för tre år i sänder. Protokollet förs av notarien.

Sammanträden 2019

 • 17.1
 • 7.2
 • 12.3
 • 20.3
 • 11.4
 • 14.5
 • 13.6
 • 22.8
 • 24.9
 • 22.10
 • 21.11
 • 17.12

Domkapitlets uppgift

För att främja kyrkans uppgift i stiftet skall domkapitlet om inte annat bestäms i kyrkolagen eller kyrkoordningen

 1. 1) sköta stiftets verksamhet, förvaltning och ekonomi,
 2. 2) stöda och övervaka församlingarnas verksamhet och förvaltning,
 3. 3) sköta prästernas personalärenden och övervaka deras och församlingens övriga tjänsteinnehavares och arbetstagares skötsel av sina uppgifter samt deras leverne,
 4. 4) sköta kontakterna till den gemensamma verksamheten och förvaltningen inom hela kyrkan, till andra stift, till kristna organisationer och andra intressegrupper i sam- hället,
 5. 5) bereda ärenden för stiftsfullmäktige,
 6. 6) verkställa stiftsfullmäktiges beslut,
 7. 7) förvalta de donationsmedel och fonder av stiftelsenatur som domkapitlet besitter med iakttagande av 15 kap. 4 § 1 och 2 mom. kyrkolagen,
 8. 8) anställa och säga upp domkapitlets tjänsteinnehavare och arbetstagare,
 9. 9) sköta de uppgifter i stiftet som inte ankommer på någon annan myndighet i stiftet, samt
 10. 10) utföra de övriga uppgifter som ålagts domkapitlet i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan.
  Domkapitlet antar för sig en arbetsordning.

Kyrkoordningen 19 kap. 1 §

Medlemmar och suppleanter

Medlemmar

 • Biskop Björn Vikström, ordförande
 • Domprost Mats Lindgård, vice ordförande
 • Lars-Eric Henricson, lagfaren assessor
 • Magnus Riska, stiftsdekan
 • Berndt Berg, prästassessor
 • Johan Westerlund, prästassessor
 • Gun-Maj Näse, lekmanna medlem
 • Heidi Juslin-Sandin, Stiftfullmäktiges ordförande (närvaro- & yttranderätt)
 • Linus Stråhlman, notarie, sekreterare

Suppleanter 1.1.2019-31.12.2023

Präster

 • kyrkoherde Helene Liljeström
 • kontraktsprosten Anders Lindström
 • kyrkoherden Ulrik Sandell
 • kaplanen Minna Silfvergrén
 • notarien Linus Stråhlman

Suppleanter för lagfarna assessorn i domkapitlet

 • VH Kasten Österholm
 • juris kandidaten Marcus Henricson

Delgivning och protokoll

De som berörs av ett visst beslut får ett protokollsutdrag per e-post eller brev. Det fullständiga protokollet publiceras inte på hemsidan eller för bläddring i Domus publikation. Många ärenden som behandlas i domkapitlet är sekretessbelagda. De beslut som har offentligt värde eller intresse finns i domkapitlets notiser.

Notiser

Ordförande med klubban höjd

Biskopsval 2019

Biskopen i Borgå stift, Björn Vikström avgår från 31.8.2019 och därmed har domkapitlet i Borgå stift den 18.9.2018 fattat beslut om att val av en ny biskop ska förrättas 19.3.2019. En möjlig andra omgång ordnas 10.4.2019.

Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet.

Mer information nedan och i händelsekalendern.

 

Tidtabell

18.9.2018 Domkapitlet fattar beslut om tidtabellen för biskopsvalet samt antalet lekmannaelektorer i varje församling

18.9-2.11.2018 Församlingarna väljer elektorer och meddelar valresultatet till domkapitlet och kontraktsprostarna senast 2.11

13.11.2018 Domkapitlet fastställer röstlängderna och tiden för bildande av valmansföreningar samt kandidatnominering

15.11.2018-15.1.2019  Kandidatnominering

17.1.2019 Domkapitlet granskar stiftelseurkunderna och inbegär eventuella rättelser

7.2.2019 Domkapitlet gör upp en kandidatförteckning där ordningen för kandidaterna bestäms genom lottdragning, med numrering börjande från nummer 2.

19.3.2019 Första valomgången.

20.3.2019 Domkapitlet öppnar valkuverten och fastställer valet eller förordnar vid behov en andra valomgång

10.4.2019 En eventuell andra valomgång

11.4.2019 Domkapitlet fastställer valet

1.9.2019 Den nya biskopen tillträder

Valpaneler

Inför den första omgången ordnas valpaneler enligt följande (klicka på texten för mer information):

Kandidater

Följande personer ställer upp som kanidater i biskopsvalet och kandidaturen har bekräftats genom att en stiftelseurkund för en valmansförening har lämnats in till domkapitlet:

2  Kyrkoherde Harry Sanfrid Backström. Mer på: harrysanfrid.fi

3  Pastor Lisa Enckell. Mer på: lisaenckell.com

4  Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Mer på: bgastrand.fi

5  Direktor Sixten Ekstrand. Mer på: sixtenekstrand.fi

 

 

 

Här kan du rösta i första omgången

De röstberättigade i biskopsvalet röstar i det prosteri de tillhör på valdagen 19.3.2019 kl. 13 eller förhandsröstar som poströstning.

Röstningen i prosterierna 19.3.2019 kl.13:

 • Domprosteriet:
 • Helsingfors prosteri:
 • Mellersta-Nylands prosteri:
 • Raseborgs prosteri:
 • Åbolands prosteri: Aurelia, Auragatan 18, Åbo
 • Ålands prosteri:
 • Närpes prosteri:
 • Korsholms prosteri:
 • Pedersöre prosteri: Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad

Direktiv för röstandet i biskopsvalet

De stadganden som gäller i biskopsval återfinns i kyrkans valordning 93-95 §§ samt 42 §. Direktiven i detta brev är i första hand gjorda för de röstberättigade. Röstningen i stiftet sker vid av kontraktsprosten sammankallat röstningstillfälle eller genom förhandsröstning  till kontraktsprosten.

RÖSTANDET I PROSTERIERNA

Röstandet genomförs samtidigt i alla stiftets prosterier under ledning av respektive kontraktsprost.  Kontraktsprosten sänder ut kallelse till röstningstillfällena åt prosteriets samtliga präster, församlingars röstberättigade lekmannaombud och övriga röstberättigade. Biskopen och lagfarne assessorn röstar i domprosteriet. Tidpunkten för den första valomgången är tisdagen 19.3.2019 kl. 13.00 och en eventuell andra valomgång sker onsdagen 10.4.2019 kl. 13.00.

Biskopsvalet förrättas med slutna röstsedlar. Den röstberättigade röstar på en i valet uppställd präst.

I valet används särskilda för valet tryckta röstsedlar. I den första valomgången används vita röstsedlar, i den andra valomgången används blå röstsedlar. Dessa får inte förväxlas sinsemellan. Fel färg på röstsedeln förorsakar att rösten förkastas. Andra än till de röstberättigade sända färdigt tryckta röstsedlar förkastas således.

I röstsedeln antecknas endast kandidatens nummer. I röstsedeln får således ingenting annat än numret antecknas, varken namn eller något övrigt. Enligt 94 § 4 mom.  kyrkans valordning är röstsedel med obehörig anteckning ogiltig.

Den av stiftets domkapitel uppgjorda kandidatförteckningen, ur vilken kandidaternas röstningsnummer framgår, sänds med kallelsen till röstningstillfället åt samtliga i valet röstberättigade.

Bägge röstsedlarna, den vita och den blå, sänds med kallelsen åt samtliga röstberättigade. Röstsedeln skall medtagas till röstningstillfället, eftersom endast några överlopps röstsedlar finns vid röstningsställena.

POSTRÖSTNING

Det är möjligt att rösta per post i biskopsvalet, om man inte kan komma till själva röstningstillfället. Detta gäller samtliga valberättigade. Stadgandena för detta återfinns i valordningen 94 § 2 mom. Enligt stadgandet kan den röstberättigade sända en för valet särskilt tryckt, vikt röstsedel, i ett slutet kuvert till valförrättaren, d.v.s. åt kontraktsprosten, i den första valomgången en vit röstsedel, i den andra valomgången en blå röstsedel. På kuvertet skall den röstberättigade anteckna sitt namn och att kuvertet innehåller hans eller hennes röstsedel. Kuvertet skall därefter ännu sättas i ett slutet konvolut och sedan sändas till valförrättaren. Kuvertet skall med bevarandet av valhemligheten öppnas när röstningen börjar, om avsändaren finns antecknad i röstlängden. Den slutna röstsedeln stämplas, fortfarande sluten, och placeras i valurnan med de andra röstsedlarna. Om det råder oklarhet om avsändarens identitet eller rösträtt, lämnas kuvertet oöppnat och sänds till domkapitlet, som avgör om röstsedeln beaktas i valet.

Det är skäl att notera, att  de färdigtryckta röstsedlarna skall användas också vid poströstning, en vid varje valomgång. Andra papper kan inte användas, oberoende av färg.

Övrig information om valet ges av kontraktsprosten eller domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson tel. 040-1425214.

VALRESULTATET

Över röstningstillfället förs protokoll som skall undertecknas och sändas till domkapitlet jämte röstsedlarna. Röstsedlarna förpackas särskilt, i slutet konvolut. Valresultatet meddelas omedelbart domkapitlets notarie per telefon 040-1425211. Valresultatet skall inte ges offentlighet direkt från röstningsstället.

Avskedspredikan och biskopsvigning

Den avgående biskopen, Björn Vikström, lägger ner staven och biskopsinsignierna i högmässan i Borgå domkyrka 25.8.2019. Mer information i kalenderevenemanget.

 

Den nya biskopen installeras i högmässan i Borgå domkyrka 29.9.2019. Mer information i kalenderevenemanget.

 

OBS! Parkeringen vid domkyrkan och biskopsgården är begränsad. Parkera inte på de smala gränderna och gatorna. Anvsiningar om alternativ parkering finns i kalenderevenemangen.

Frågor och mer information ger

Närmare information fås av domkapitlets:

lagfarna assessor Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi

notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi

Röstsedel och stämpel

Lämna in dokument till domkapitlet

Domkapitlet i Borgå stift använder det elektroniska förvaltningsprogrammet Domus. De församlingar som är anslutna till Domus kan lämna in dokument och handlingar i programmet.

Dokument kan även lämnas in som bilagor till borga.domkapitel @ evl.fi. Spara filen i pdf format direkt från textbehandlingsprogrammet.

Dokument kan även skickas per post på adressen är PB 30, 06101 Borgå.

hög med papper på ett bord

Kontraktsprostar

I den kyrkliga organisationen är ett stift indelat i prosterier. Borgå stift har 9 prosterier. Varje prosteri har en kontraktsprost som biträder biskopen och domkapitlet vid förvaltningen i prosteriet och kommunikationen mellan domkapitlet och församlingarna. Kontraktsprosten utses av domkapitlet för fyra år i sänder.

I Kyrkolagen och kyrkoordningen stadgas om kontraktsprosten, hur kontraktsprost förordnas (KL 19 kap 11 §) och vilka kontraktsprostens huvudsakliga uppgifter är (KO 19 kap 8-11 §).

Stiftets kontraktsprostar

 • Domprosteriet: Mats Lindgård (1.1.2019-31.12.2022)
 • Helsingfors prosteri: Daniel Björk (1.11.2018-31.10.2022)
 • Mellersta-Nylands prosteri: Martin Fagerudd (1.7.2017 – 30.6.2023)
 • Raseborgs prosteri: Anders Lindström (1.4.2016 – 31.3.2022)
 • Åbolands prosteri: Katarina Dahlqvist (1.3.2018-28.2.2022)
 • Ålands prosteri: Mårten Andersson (1.7.2013–30.6.2019)
 • Närpes prosteri: Tom Ingvesgård (1.4.2018-31.3.2022)
 • Korsholms prosteri: Berndt Berg (1.1.2018-31.12.2021)
 • Pedersöre prosteri: Hans Häggblom (1.1.2018-31.12.2021)

Kontraktsprostesamling

Följande kontraktsprostesamling:

29.1.2019 i Helsingfors

Anvisningar och dokument

Omprövning och besvär

I vår kyrka fattas många beslut (i församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitlet och Kyrkostyrelsen) som direkt eller indirekt berör församlingsmedlemmarna eller part i ärendet.

En församlingsmedlem eller part i ärendet kan yrka på att beslutet ändras om han/hon är missnöjd med det. Syftet med rättelse är framför allt att minska behovet av det mera tungrodda och långsamma besvärsförfarandet. Med anledning av ett yrkande på rättelse prövar myndigheten på nytt och mer i detalj sitt tidigare, påstått felaktiga beslut. Endast fullmäktigebeslut (gäller i församlingar) får överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen genom besvär.

Följande redovisning över vad som gäller i fråga om rättelseyrkande och besvär innehåller det väsentligaste, men är avsiktligt gjord kortfattad och följaktligen inte uttömmande.

Rättelseyrkande

En församlingsmedlem eller part, som är missnöjd med ett beslut som har fattats av andra församlingsorgan än kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige, har rätt att skriftligt yrka på rättelse. Rättelseyrkandet riktas det organ som har fattat beslutet.

Rättelseyrkande kan göras om den ändringssökande anser att beslutet har tillkommit på ett olagligt sätt (laglighetsgrund) eller om den ändringssökande anser att ett beslut är oändamålsenligt (ändamålsenlighetsgrund).

Rättelseyrkande får göras av en part, dvs. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Även församlingsmedlemmar kan yrka på rättelse.

Rättelseyrkande riktas till domkapitlet över beslut som fattats

 • av kyrkoherde som gäller beviljande av semester och fritid samt tjänstledighet
 • av domkapitlet som gäller huruvida en präst håller fast vid kyrkans bekännelse
 • av domkapitlet som gäller valförslag vid kyrkoherdeval

Rättelseyrkande riktas till valnämnden över beslut som fattats

 • av valnämnd i fråga om den vallängd som används vid kyrkoherdeval eller församlingsval

Ändring i beslutet får inte sökas direkt genom besvär, utan rättelseyrkandet är ett obligatoriskt inledande skede till besvär.

Besvär (även kallat kyrkobesvär)

Besvär i Borgå stift riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol oberoende av var församlingen geografiskt är belägen. Den som är missnöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan anföra besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Kyrkobesvär kan anföras över beslut som fattats av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, valnämnden i församlingen och stiftet, stiftsfullmäktige, domkapitlet och Kyrkostyrelsen.

En församlingsmedlem eller part, som är missnöjd med ett beslut som har fattats efter yrkande på rättelse, kan anföra besvär, som alltså riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Underställningsbesvär

Besvär som gäller ett ärende som skall underställas en annan myndighet, skall riktas till den myndighet ärendet underställs. I underställningsärenden anförs besvär direkt till underställnings-myndigheten utan att man först yrkar på rättelse, även om beslutet har fattats av t.ex. församlingsrådet. Exempel: Kyrkofullmäktige har beslutat sälja en tomt. Eftersom beslutet skall fastställas av Kyrkostyrelsen, är Kyrkostyrelsen besvärsmyndighet. Om det gäller ett beslut som skall underställas domkapitlet, är domkapitlet den myndighet besväret skall riktas till.

Förbud mot ändringssökande

Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Om t.ex. kyrkorådet fattar beslut i ett ärende som utgör en beredning för kyrkofullmäktiges beslut i samma ärende, kan man inte yrka på rättelse. Den som är missnöjd med beslutet kan anföra besvär mot kyrkofullmäktiges beslut (alltså först när det slutgiltiga beslutet har fattats).

Tider för rättelseyrkande och besvär

Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet (den dag då den berörda fått del av beslutet i form av ett protokollsutdrag).

(Kyrko)besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

Vid uträkningen av tiden för rättelseyrkande eller besvär skall dock inte dagen för delfåendet medräknas.

Vid val av kyrkoherde börjar tiden för besvär löpa när valresultatet kungjorts.

Delgivning av beslut

Parterna skall få ett protokollsutdrag jämte anvisning om rättelseyrkande eller besvär per brev. I anvisningarna finns uppgifter om till vilken myndighet rättelseyrkandet eller besväret skall sändas och inom vilken tid. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas, t.ex. genom mottagningsbevis.

En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Genom en kungörelse på församlingens officiella anslagstavla meddelas var och när protokollet finns framlagt till allmänhetens påseende. Kungörelsen skall finnas på anslagstavlan under tiden för rättelseyrkande (14 dagar) eller besvär (30 dagar) förutom framläggningsdagen.

Någon som bläddrar i papper

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är ett organ som deltar i stiftets administration. Till stiftsfullmäktiges huvudsakliga uppgifter hör att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget.

Stiftsfullmäktige har 21 medlemmar som väljs för fyra år i taget. 14 av dem är lekmän och 7 är präster. Stiftsfullmäktige samlas minst två gånger per år.

Initiativ till stiftsfullmäktige kan väckas av medlemmar i stiftsfullmäktige, av en församling eller av en kyrklig samfällighet. Initiativet sänds till domkapitlet, som bereder ärendet, senast sex veckor före stiftsfullmäktiges sammanträde. Ett initiativ skall alltid inlämnas i skriftlig form.

Sammanträden

12.2 Valpanel inför biskopsvalet

13.2 Sammanträde, Kyrkans hus, Helsingfors

23.5 Sammanträde

 

Stiftfullmäktige 2019 1 kallelse

Kommittéer och arbetsgrupper

Domkapitlet har följande Kommittéer och arbetsgrupper:

Missionskommittén

Kommitténs medlemmar 1.4.2018–31.3.2020 är:

Ordförande: Mats Lindgård

Medlemmar: Johanna Björkholm-Kallio, Ann-Katrin Store, Marika Björkgren-Thylin (FMS), Brita Jern (SLEF), Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan), Eeva Vuorinen (Finska Bibelsällskapet, Kaj-Mikael Wredlund (Kyrkans Utlandshjälp), Inga-Lill Rajala (Mediamission Budbärarna r.f.)

Ersättare: Kaj Andersson, Gina Rivera, Charlotte Steffansson-Myrskog, Solveig Nylund, Hanna Vuollo,

Sekreterare: Tomas Ray

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid Missionskommitténs möten.

Referensgruppen för gudstjänstliv och musik

Referensgruppen för gudstjänstliv och musik

Ordförande: Helene Liljeström

Medlemmar: Dan Andersson, Emma Audas, Anna Maria Böckerman, Åsa Häggblom, Kjell Wikström

Sekreterare: Jan Hellberg/Pia Bengts

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid referensgruppens möten.

Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagsutveckling

Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagsutveckling 2017-2020

Ordförande: Liljeström Helene

Medlemmar:  Cecilia Forsén, Eva Henricson,  Anders Lindström, Tom Wiklund

Sekreterare: Virva Nyback

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 2016-2018

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2018 – 30.4.2020

Ordförande: Emma Audas

Medlemmar: Marta-Lovisa Bergman, Matilda Enlund, Patrik Hagman, Benjamin Häggblom, Jessica Högnabba, Mathias Sandell

Sekreterare: Tomas Ray

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid kontaktgruppens möten.

Gamla böcker