Ordförandes klubba.

Förvaltning

Val av prästassessor

Prästassessor Stina Lindgårds mandatperiod går ut 30.9.2024. Stiftets präster ska välja prästassessor för perioden 1.10.2024-30.9.2027.

Val av prästassessor sker i stiftets prosterier 11.9.2024 klockan 13.00. Valet sker i formen av valmöten. Alternativt kan de röstberättigade poströsta. Kontraktsprosten sänder ut kallellse till valet. Stiftets präster och i tjänstvarande lektorer har rösträtt.

Vem kan jag rösta på?

Valbara i valet är åtminstone följande personer:

 • Camilla Ekholm, kyrkoherde i Sibbo svenska församling
 • Karl af Hällström, kaplan i Agricola svenska församling
 • Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling
 • Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling
 • Tomas Ray, församlingspastor i Kyrkslätts svenska församling
 • Tom Sjöblom, kyrkoherde i Ingå församling

För att vara valbar som prästassessor ska en präst avlagt högre pastoralexamen och vara anställd som präst i en anställning som gäller tills vidare i en församling eller kyrklig samfällighet.

Prästassessorn väljs för tre år. En präst kan fungera som prästassessor för högst två perioder.

Hur röstar jag?

Stiftets präster och i tjänstvarande lektorer har rösträtt i valet.

Kontraktsprostarna sänder ut kallelse till prästerna i varje prosteri. Du får kallelse från kontraktsprosten i ditt eget prosteri. Präster hör till det prosteri där arbetsförsamlingen/samfälligheten finns eller där man bor. Om du inte arbetar i eller är bosatt inom stiftets gränser hör du till domprosteriet.

Du kan rösta på förhand genom brev eller genom att närvara vid valmötet onsdagen 11 september 2024 kl 13.00 i ditt prosteri.

Med kallelsen får du information om hur du röstar på förhand genom brev.

På röstsedeln skrivs ett (1) namn. De valbara har inga kandidatnummer eller liknande. Skriv både för och efternamn på röstsedeln och inget annat.

Vik ihop din röstsedel och lägg den i ett kuvert som du sluter. Lägg inget annat i kuvertet. Anteckna på kuvertet ditt namn och att det innehåller röst i valet av prästassessors. Sänd rösten till kontraktsprosten så att den anländer före valmötet.

Vid valmötet röstar de som deltar i den ordning valmötets ordförande meddelar. Rösterna räknas vid valmötet. Även de röster som kommit per post räknas. Protokollet från mötet sätts tillsammans med alla röstsedlar i ett kuvert som tillsluts. Kurvertet sänds till domkapitlet.

Det är möjligt att rösta i ett annat prosteri. Ta kontakt med din kontraktsprost!

Ca 360 personer har rösträtt i valet.

När publiceras ett resultat i valet?

Domkapitlet publicerar ett preliminärt resultat under eftermiddagen 11.9.2024. Resultat grundar sig på rösträkningen som gjorts i varje prosteri. Kontraktsprostarna meddelar domkapitlet resultatet så fort som möjligt efter att rösterna är räknande.

Domkapitlet kontrollräknar och fastställer resultatet vid sitt sammanträde 19.9.2024. Det fastställda resultatet publiceras i notisen från domkapitlets sammanträde.

Vad är en prästassessor?

Två prästassessorer är medlemmar av domkapitlet. De väljs av stiftets präster och i tjänstvarande lektorer för tre år åt gången. Prästassessorerna representerar således stiftets präster i domkapitlet. Prästassessorerna deltar som medlemmar i domkapitlets sammanträden och beslut. Prästassessorerna medverkar även i biskopvisitationer och utför andra uppdrag för domkapitlet.

Röstsedel

Domkapitlet

Domkapitlets beslutande organ, kollegiet, leds av biskopen. Medlemmar är domprosten (vice ordförande), lagfarna assessorn, stiftsdekanen, två prästassessorer samt en av stiftsfullmäktige vald lekmannamedlem. Domprosten är kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen och prästassessorerna väljs bland stiftets ordinarie kyrkoherdar och kaplaner för tre år i sänder. Protokollet förs av notarien.

Sammanträden 2024

Domkapitlets sammanträden 2024

 • 18.1
 • 9.2
 • 18.3
 • 11.4
 • 21.5
 • 13.6
 • 22.8
 • 19.9
 • 24.10
 • 19.11
 • 12.12

Domkapitlets sammanträden 2025

Domkapitlets sammanträden 2025

 • 16.1 sammanträde
 • 6.2 sammanträde
 • 6.3 sammanträde
 • 10.4 sammanträde
 • 20.5 sammanträde
 • 12.6 sammanträde
 • (inget sammanträde i juli)
 • 21.8 sammanträde
 • 18.9 sammanträde
 • 23.10 sammanträde
 • 13.11 sammanträde
 • 11.12 sammanträde

Domkapitlets uppgift

Domkapitlet ska

1) sköta stiftets verksamhet, förvaltning och ekonomi,

2) företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet, föra talan vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som gäller stiftet och ingå avtal och företa andra rättshandlingar som gäller stiftet,

3) utöva tillsyn över församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas verksamhet och förvaltning samt över tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas och det övriga prästerskapets skötsel av sina uppgifter,

4) besluta i följande frågor som gäller prästers och lektorers tjänsteförhållanden på det sätt som anges i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan eller kyrkoordningen:

a) utfärdande av tjänsteförordnanden och beviljande av dispens i fråga om språkkunskaper,

b) ledigförklaring av tjänster, förlängning av ansökningstider, nya ansökningstider och beslut att inte tillsätta en tjänst samt beslut om prövotiden i tjänsteförhållande för en församlingspastor i en församling,

c) avstängning från tjänsteutövning, givande av utlåtanden i anslutning till permitteringar samt uppsägning och upplösning av tjänsteförhållanden,

d) beviljande av bisysslotillstånd,

e) indragning av kyrkoherdetjänster samt placering av kyrkoherdetjänster och, om församlingarna inte före kyrkostyrelsens beslut har ingått avtal om placering av andra präster, placering av präster i samband med en ändring av församlingsindelningen,

5) besluta om placeringen av andra än i 4 punkten avsedda tjänsteinnehavare och arbetstagare, om inget beslut har fattats innan beslutet om ändring av församlingsindelningen träder i kraft, när en del av en församling har anslutits till en annan församling eller en ny församling har bildats genom delning av en församling eller när församlingarna hör till i olika stift,

6) sköta andra än i 1–5 punkten avsedda uppgifter som domkapitlet har enligt denna lag och kyrkoordningen samt de uppgifter i stiftet som inte ska skötas av någon annan stiftsmyndighet.

Kyrkolagens 4 kap. 6 §

Medlemmar och suppleanter

Medlemmar

 • Biskop Bo-Göran Åstrand, ordförande
 • Domprost Mats Lindgård, vice ordförande
 • Lars-Eric Henricson, lagfaren assessor
 • Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan
 • Monica Heikel-Nyberg, prästassessor (1.9.2023-31.8.2026)
 • Stina Lindgård, prästassessor (1.10.2021-30.9.2024)
 • Frank Lindholm, lekmanna medlem
 • Anita Ismark, Stiftsfullmäktiges ordförande (närvaro- & yttranderätt)
 • Linus Stråhlman, notarie, sekreterare

Suppleanter 1.1.2024-31.12.2028

Präster

 • Helene Liljeström
 • Anders Lindström
 • Ulrik Sandell
 • Pentti Raunio
 • Minna Silfvergrén

Suppleanter för lagfarna assessorn i domkapitlet

 • VH Kasten Österholm

Suppleanter för domkapitlets lekmannamedlem

 • Åsa Eklund

Stiftsfullmäktige utser för stiftsfullmäktige ordförande och vice ordförande samt domkapitlets lekmannamedlem vid stiftsfullmäktiges sammanträde 30.5.2024

Delgivning och protokoll

De som berörs av ett visst beslut får ett protokollsutdrag per e-post eller brev. Det fullständiga protokollet publiceras inte på hemsidan eller för bläddring i Domus publikation. Många ärenden som behandlas i domkapitlet är sekretessbelagda. De beslut som har offentligt värde eller intresse finns i domkapitlets notiser.

Delgivningen av beslut (tjänsteinnehavarbeslut eller protokollsutdrag) sänds i första hand elektroniskt direkt från programmet. Den som önskar kan få beslutet postat.

Meddelandet/utdraget/beslutet kommer från adressen: asianhallinta@noreply-evl.fi eller en personlig adress (den som sänder utdraget). Det går inte att svara på det meddelande som skickas ut från programmet. Vid behov ska notarien eller föredragande kontaktas.

Begäran om uppgifter och handlingar

Handlingar som sammanställts och innehas av myndigheter är offentliga, om de inte i lag föreskrivits som sekretessbelagda. Föreskrifter om handlingars offentlighet finns i offentlighetslagen (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, MyndOffL).

Begäran sänds till borga.domkapitel@evl.fi och den bör innehålla specifik information om vad det är som begärs (rubrik, namn, tid..). Svar ges utan onödigt dröjsmål. Notera att domkapitlets handlingar fram till 2019 är protokollförda och arkiverade på papper. Om sekretessbelagt material ingår i handlingarna och det inte går att täcka över eller separeras ges inte handlingarna ut.

Domkapitlet har i enlighet med bestämmelserna i kyrkolagens 25 kap. 8 § beslutat att för kopior och utskrifter av handlingen debiteras 0,50 €/sida samt för prestationer som kräver särskilda åtgärder 50 €/timme.

Tryck här för att läsa notiserna.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är ett organ som deltar i stiftets administration. Till stiftsfullmäktiges huvudsakliga uppgifter hör att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget.

Stiftsfullmäktige har 21 medlemmar som väljs för fyra år i taget. 14 av dem är lekmän och 7 är präster. Stiftsfullmäktige samlas minst två gånger per år.

Sammanträden

Stiftsfullmäktiges följande sammanträden:

 • 30.5.2024 Borgå (konstituerande sammanträde för nya fullmäktige)

Kallelsen sänds senast 2 månader före sammanträdet. Föredragningslistan senast 5 dagar före sammanträdet.

Initiativ till stiftsfullmäktige bör vara domkapitlet tillhanda senast 6 veckor före stiftsfullmäktiges sammanträde. Alla initiativ bereds i domkapitlet.

Tryck här för instruktioner för inlämnandet av dokument.

Preliminära datum:

2025

Torsdag 13.2.2025

Tisdag 27.5.2025

2026

Torsdag 12.2.2026

Tisdag 26.5.2026

2027

Torsdag 18.2.2027

Tisdag 1.6.2027

2028

Torsdag 17.2.2028

Torsdag 1.6.2028

Medlemmar 1.5.2024-30.4.2028

Lekmän

 • Anita Ismark
 • Frank Lindholm
 • Susanne Björkman
 • Sabina Lumivirta
 • Jan-Erik Eklöf
 • Gudrun Särs
 • Johanna Terho
 • Gunnel M Helander
 • Sonja Smedjebacka
 • Krister Mård
 • Susanna Åbacka
 • Hans Snellman
 • Kent Brännbacka
 • Christian Beijar (Åland)

Präster

 • Yvonne Terlinden
 • Katarina Gäddnäs
 • Siv Jern
 • Patrica Strömbäck
 • Janette Lagerroos
 • Torsten Sandell
 • Samuel Erikson

Läs kungörelsen från valet genom att trycka här.

Uppgift

Stiftsfullmäktige skall

 • stödja och främja fullgörandet av kyrkans uppgift i stiftet och i dess församlingar,
 • årligen godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget,
 • godkänna stiftets verksamhetsberättelse och bokslut för den föregående räken-skapsperioden,
 • inrätta och dra in tjänster vid domkapitlet, om inte något annat följer av 20 kap. 7
  § 2 mom.,
 • behandla initiativ som har lagts fram för stiftsfullmäktige, samt (8.11.2013/797)
 • utföra de övriga uppdrag som anförtrotts stiftsfullmäktige i kyrkolagen, kyrko-ordningen och i valordningen för kyrkan.

Stiftsfullmäktige kan högst för sin mandatperiod tillsätta direktioner som är under-ställda och skall biträda domkapitlet. Direktionernas uppgifter bestäms i instruktioner som antas av stiftsfullmäktige.

Kyrkolagens 17b kap. 1 §

Initiativ till stiftsfullmäktige

Initiativ till stiftsfullmäktige bör vara domkapitlet tillhanda senast 6 veckor före stiftsfullmäktiges sammanträde. Alla initiativ bereds i domkapitlet.

Tryck här för instruktioner för att lämna in dokument.

Kontaktuppgifter till stiftsfullmäktige

Ledamöterna i stiftsfullmäktige nås genom domakitlets notarie (epost, telefon) eller genom att sända epost till domkapitlets epost adress borga.domkapitel@evl.fi. Övriga kontaktuppfifter finns i sidans övre högra hörn.

Tryck här för att läsa stiftsfullmäktiges arbetsordning. Tryck här för kallelse till sammanträde 30.5.2024

Stiftsfullmäktige samlat till sammanträde.

Kontraktsprostar

I den kyrkliga organisationen är ett stift indelat i prosterier. Borgå stift har 9 prosterier. Läs mer om prosterierna genom att trycka här. Varje prosteri har en kontraktsprost som biträder biskopen och domkapitlet vid förvaltningen i prosteriet och kommunikationen mellan domkapitlet och församlingarna. Kontraktsprosten utses av domkapitlet för fyra år i sänder.

I Kyrkolagen och kyrkoordningen stadgas om kontraktsprosten, hur kontraktsprost förordnas (KL 19 kap 11 §) och vilka kontraktsprostens huvudsakliga uppgifter är (KO 19 kap 8-11 §).

Stiftets kontraktsprostar

 • Domprosteriet: Mats Lindgård (1.1.2023-31.12.2026)
 • Helsingfors prosteri: Johan Westerlund (1.1.2023-31.12.2026)
 • Mellersta-Nylands prosteri: Ulrik Sandell (1.7.2021-30.6.2025.)
 • Raseborgs prosteri: Anders Lindström (1.4.2022 – 31.3.2026)
 • Åbolands prosteri: Mia Bäck (1.10.202030.9.2024)
 • Ålands prosteri: Benny Andersson (1.7.2023-30.6.2027)
 • Närpes prosteri: Tom Ingvesgård (1.4.2022-31.3.2026)
 • Korsholms prosteri: Tomi Tornberg (1.1.2024-31.12.2027)
 • Pedersöre prosteri: Niklas Wallis (1.9.2022-31.8.2026)

Kontraktsprostesamling

Biskopen kallar samtliga kontraktsprostar till gemensam överläggning en eller två gånger om året. Kontraktsprostarna får kallelse per epost.

Följande samlingar:

 • 19.9.2023 (i samband med kyrkoherdekonferens)
 • 9.1.2024 Borgå
 • 9.10.2024 (i samband med kyrkoherdekonferens)
Grupp med människor

Kyrkomötet

Ombud i kyrkomötet som representerar Borgå stift:

Lekmän:

 1. Martina Harms-Aalto
 2. Göran Stenlund
 3. Anita Ismark
 4. Olof Widén (Åland)

Präster:

 1. Mia Anderssén-Löf
 2. Torsten Sandell
Människo rsitter i en sal och lyssnar på en föreläsare.

Kommittéer och arbetsgrupper

Domkapitlet har följande Kommittéer och arbetsgrupper:

Missionskommittén 2022-2024

Kommitténs medlemmar 1.5.2022–30.4.2024 är:
 • Monica Cleve, ordförande
 • Kaj-Mikael Wredlund, vice ordförande (Kyrkans Utlandshjälp)
 • Milja Westerlund
 • Anna Maria Böckerman
 • Marika Björkgren-Thylin (FMS)
 • Brita Jern (SLEF)
 • Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan)
 • Satu Toukkari (Finska Bibelsällskapet)
 • Jaakko Rusama (Mediamission Budbärarna r.f.)
 • Hans Rönnlund (Såningsmannen)
 • Stiftsdekanen (närvaro- och yttranderätt)
Ersättare:
 • Kristian Willis
 • Camilla Skrifvars-Koskinen
 • Juhana Malme
 • Inga-Lill Rajala
 • Liisi Niemelä
 • Solveig Nylund
 • Antti Siukonen

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 2022-2024

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2022 – 30.4.2024:

 • Stiftsdekanen, ordförande
 • Ida Granfelt, ungdomsarbetsledarstuderande, Novia
 • Tomas Ray, lärarrepresentant, Åbo Akademi
 • Alina Granö, teologiestuderande, Åbo Akademi
 • Victoria Airola, diakonistuderande, Yrkeshögskolan Novia
 • Hannes Uunila, kyrkomusikerstuderande, Helsingfors
 • Lisa Enckell, studentpräst, konstuniversitetet, Helsingfors
 • Vakant, kontaktgruppens sekreterare

Prästernas personaladministration

Stiftets präster är underställda biskopen och domkapitlet. Prästernas arbetsplats finns i församlingarna och samfälligheterna, men domkapitlet är den formella arbetsgivaren. Nedan finns anvisningar för tjänster, ansökningar, tjänstledigheter, semstrar m.m. För heltäckande och utförliga instruktioner se Kyrkolagens och Kyrkoordningens 6 kap. och kollektivavtalet (KyrkTAK).

Församlingspastorer

I församlingar kan det finnas församlingspastorstjänster enligt församlingens eller samfällighetens beslut. Domkapitlet förordnar lämpliga präster till dessa tjänster. Inför förordnandet bereds församlingen möjlighet att ge utlåtande om tänkbara kandidater. Vakanta församlingspastorstjänster utannonseras i regel inte. Förfrågningar om lediga tjänster kan riktas till domkapitlets notarie. I brådskande fall kan en tjänst förordnas även utan att ett utlåtande från församlingen. Förordnandet är i regel på heltid och gäller tills vidare, men kan även vara på visstid eller deltid enligt överenskommelse.

Kaplaner

I församlingar kan det finnas kaplanstjänster enligt församlingens eller samfällighetens beslut. Församlingen väljer sin kaplan bland de sökande domkapitlet förklarar behöriga. Avlagd pastoralexamen är en förutsättning för att bli utsedd till en kaplanstjänst.

Vakanta kaplanstjänster ledigförklaras i regel med en ansökningstid på minst 14 dagar. Men av grundad anledning kan domkapitlet besluta att för ett år i sänder låta en kaplanstjänst vara vakant.

Tryck här för att läsa mer om pastoralexamen.

Kyrkoherdar

Varje församling ska ha en kyrkoherdetjänst. Församlingen väljer sin kyrkoherde genom direkt (= församlingen väljer) eller indirekt (= församlingsrådet eller kyrkofullmäktige väljer) val. Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande för den som valts till tjänsten och biskopen installerar denne till tjänst.

Vakanta kyrkoherdetjänster ledigförklaras med en ansökningstid på minst 14 dagar. För kyrkoherdetjänst krävs pastoralexamen och examen i ledning av församling (Exilaf).

Av grundad anledning kan domkapitlet besluta att för ett år i sänder låta en kyrkoherdetjänst vara vakant eller om att flera församlingar kan ha samma kyrkoherde.

Tryck här för att läsa mer om pastoralexamen.

Tryck här för att läsa mer om examen i ledning av församling.

Bisyssla

Med bisyssla avses ett tjänsteförhållande, ett avlönat arbete och en uppgift av bestående natur som tjänsteinnehavaren har rätt att avsäga sig, samt utövande av yrke, näring och rörelse. En tjänsteinnehavare får inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för skötseln av uppgifter som hör till bisysslan, om inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd till det. (KL 6:30)

Domkapitlet beviljar tillstånd för bisyssla för präster. Tillståndet beviljas i regel för 3 år i sänder och max. 10h/vecka. Till ansökan bifogas ett utlåtande från församlingsrådet i arbetsförsamlingen.

Domkapitlet i Borgå stift har antagit en instruktion gällande bisyssla. Tryck här för att läsa instruktionen.

Tjänstledighet

En tjänstledighet kan beviljas på basis av skriftlig ansökan. Kyrkoherden kan bevilja tjänstledighet för upp 2 månader för präster i församlingen (KO 6:8). Till en ansökan om tjänstledighet av annan orsak än arbetsoförmåga och föräldra- & familjeledigheter bifogas ett utlåtande från församlingsrådet.

Då den sammanlagda längden på en tjänstledighet övergår 2 månader ska ansökan riktas till domkapitlet.

Kyrkoherdarnas tjänstledigheter beviljas alltid av domkapitlet.

Till en ansökan om tjänstledighet pga. arbetsoförmåga (sjukledighet) bör ett läkarintyg eller motsvarande expertutlåtande bifogas.

En tjänstledighet kan beviljas enligt ansökan eller avslås.

Tjänstledighet och avbrott i tjänstgöringen som är längre än 1 månad ska meddelas domkapitlet för prästmatrikeln.

Sjukledigt

En sjukledighet är en typ av tjänstledighet. Kyrkoherden kan bevilja tjänstledigt för övriga präster i församlingen upp till 2 månader. När den sammanlagda tiden överstiger detta bör ansökan riktas till domkapitlet.

Till en ansökan om tjänstledighet pga. arbetsoförmåga (sjukledighet) bör ett läkarintyg eller motsvarande expertutlåtande bifogas.

Kyrkoherdarnas tjänstledigheter beviljas alltid av domkapitlet. Enligt domkapitlets beslut kan kyrkoherdarna ansökan om 1-5 dagars sjukledighet pga. vanliga och snabbt övergående sjukdomstillstånd (t.ex. snuva) utan läkarintyg. Tryck här för att läsa instruktionen.

Full lön betalas för de första 60 kalenderdagarna under ett kalender år. Därefter betalas 2/3 av lönen under 120 kalenderdagar och därefter enligt prövning. Om löneutbetalning under sjukledighet se KyrkTAK 50 § framåt.

Tjänstledighet och avbrott i tjänstgöringen som är längre än 1 månad ska meddelas domkapitlet för prästmatrikeln.

Avsked och avgång

Då en tjänsteinnehavare önskar lämna sin tjänst bör denne lämna in ett fritt formulerat meddelande om detta till domkapitlet. Uppsägningstiden löper från inlämnandet, men kan enligt överenskommelse vara kortare.

Då en kaplan eller kyrkoherde lämnar sin tjänst för pensionering är det önskvärt att meddelandet lämnas in 9-12 månader före pensioneringsdagen så att både domkapitlet och församlingen i god tid kan inleda processen för att välja en ny tjänsteinnehavare.

Uppsägningstiden är 2 månader för kaplaner och kyrkoherdar.

Då en församlingspastor önskar få ett annat förordnande eller lämna sin tjänst bör denne anhålla om avbrytande av förordnandet eller lämna in meddelande om avgång. Uppsägningstiden är 14 dagar då förordnandet har varat i 0-5 år och 1 månad då förordnandet pågått i mer än 5 år.

Prövotid

Vid anställning i ett tjänsteförhållande kan bestämmas om en prövotid som räcker högst sex månader från det att tjänsteutövningen inleds. I ett tjänsteförhållande för viss tid kortare än ett år kan prövotiden vara högst hälften av tiden för tjänsteförhållandet. Domkapitlet beslutar om prövotiden för en församlingspastor i en församling.

Om en tjänsteinnehavare anställs i ett annat tjänsteförhållande hos en och samma arbetsgivare och hans eller hennes uppgift eller ställning ändras avsevärt och tjänsteinnehavaren själv har sökt sig till det andra tjänsteförhållandet, kan arbetsgivaren bestämma att en prövotid ska iakttas i det nya tjänsteförhållandet.

Under prövotiden kan tjänsteförhållandet hävas av vardera parten så att det upphör omedelbart. Hävandet får inte ske på diskriminerande grunder eller grunder som i övrigt är ovidkommande med hänsyn till syftet med prövotiden.

Domkapitlet beslutar på eget eller arbetsgivarens initiativ om hävande under prövotiden av ett tjänsteförhållande för en präst i en prästtjänst eller en lektor i en lektorstjänst. Domkapitlet ska behandla ärendet skyndsamt. Beslut om hävande kan fattas vid det sammanträde i domkapitlet som följer på att prövotiden löpt ut, om för-samlingen eller den kyrkliga samfälligheten inlett ärendet vid domkapitlet under prövotiden.

Bestämmelserna om prövotid gäller inte en tjänst som kyrkoherde, biskop, prästassessor, kontraktsprost eller ledande tjänsteinnehavare vid kyrkostyrelsens kansli. (Kl 6:17)

Språkkrav för prästtjänster

Följande minimikrav gäller om inet högre krav ställts genom t.ex. en språkstadga:

Kyrkoherde och prästtjänster i enspråkiga församlingar: utmärkta kunskaper i huvudspråket (svenska) och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket (finska).

Kyrkoherde och prästtjänster i tvåspråkiga församlingar: utmärkta kunskaper i huvudspråket (svenska) och goda kunskaper i det andra inhemska språket (finska).

Om språkkraven för kyrkoherde och prästtjänster i landsskapet Åland besluter Domkapitlet. Domkapitlet har beslutat att följande kyrkoherdetjänster inte har krav på formell kunskap i finska.

Läkarutlåtande

Då ett läkarintyg ska bifogas ansökan är blanketten som används är ”Läkarutlåtande om hälsotillstånd T”. Mer information om läkarutlåtande finns på Läkarförbundets hemsida. Tryck här för att gå till läkarförbundets hemsida.

 

Prästtjänster i en kyrklig samfällighet

I enlighet med Kyrkoordningens 6 kap. 1 § 3 mom. kan det i en kyrklig samfällighet finnas prästtjänster i form av församlingspastorstjänster.

I enlighet med Kyrkolagens 6 kap. och 18 § 3 mom. förordnar domkapitlet präster i församling och kyrklig samfällighet. Sänd in ett protokollsutdrag över anställningen från den anställande myndigheten i samfälligheten till domkapitlet.

Präster i föreningar

Domkapitlet kan i enlighet med kyrkoordningens 6 kap 38 § bevilja en av stiftets präster rätt att verka som präst i en förening, stiftelse eller sammanslutning. Minst 2 år av församlingserfarenhet är en förutsättning för detta. Sänd in en fritt formulerad ansökan till notarien. Bifoga protokollsutdrag eller motsvarande anställningsbeslut.

Kyrkoherdarnas semestrar och fridagar

Semester och fridagar beviljas för kyrkoherdarna av domkapitlet (kyrkoordningens 6 kap. 8 §), vilket i praktiken betyder notarien. Det görs genom att fylla i den så kallade semester och fridagsplanen. Planen är i excel format. Programmet är gjort så att det räknar semester dagar och sparade semesterdagar (S, SS, FS) så länge man fyller i dem rätt i tabellen och har angivit dem korrekt på det första bladet. Med andra ord så fortsätter man använda samma excel-fil för ett helt år i sänder. Filen följer semesterperioden.

Planen granskas av kontraktsprosten, som i sin tur sänder planerna till domkapitlet. Domkapitlet returnerar de fastställda planerna till kontraktsprosten som i sin tur returnerar dem till kyrkoherdarna.

Tidpunkter för inlämnande till kontraktsprosten:

 • 1.4 för perioden 1.5 – 30.9
 • 1.9 för perioden 1.10 – 31.1
 • 1.1 för perioden 1.2 – 30.4

Kontraktsprosten granskar planerna så fort som möjligt och sänder dem per epost till domakapitlets notarie.

Dessa förkortningar används i planen (oberoende av vilka förkortningar som används i församlingens bokningsprogram/arbetslista):

 • V = veckovilodag
 • FV= flyttad V-dag
 • S = semester
 • SS = sparad semester
 • FS = flyttad semester
 • L = läger
 • LL = lägerledig
 • SH = söckenhelg
 • T = tjänstledighet
 • U = tjänsteresa utomlands
 • X = kyrkoherdens vikarie
 • Röd = svarar för kuratelet under egen fritid
 • P = Utbildning/Kurs. Kyrkoherden svarar för kuratelet
 • KS = Kompenserad Söckenhelg

Botten för perioden 1.5.2024-30.4.2025:

Tryck här för att ladda ner botten för fridags och semesterplanen

Observera att filen inte är tillgänglighetsanpassad.

Ersättning för tillfällig skötsel av annan tjänst

Domkapitlet antagit en instruktion för ersättning för tillfällig skötsel av uppgifter som hör till en kyrkoherdetjänst. Instruktionen är antagen 15.6.2021 § 4 (DBOR/166/01.02.00/2021). Principerna är gemensamma med Helsingfors och Esbo stift.

Tryck här för att läsa instruktionen.

Prästmatrikel

Domkapitlet upprätthåller en matrikel (finska nimikirja) över stiftets präster. Matrikeln är en förteckning över vilka personer som är präster i stiftet. Matrikeln fungerar även som ett slags kyrkligt CV och i den sparas person – & kontaktuppgifter, lista över förordnande och tjänster, avbrott, förtroendeuppdrag, titlar, examina, kurser m.m. Alla uppgifter som förs in i matrikeln bör bestyrkas med intyg, betyg eller motsvarande.

 

Meddela om förändringar

För att uppgifterna ska vara korrekta är det viktigt att var och en meddelar domkapitlets notarie då förändringar sker; t.ex. ny adress. Röstlängder (i t.ex. biskopsval, assessorsval) görs utifrån matrikeln.

En präst hör till det prosteri till vilket arbetsförsamlingen hör. Om prästen inte är i församlingstjänst hör en präst till det prosteri hemadressen ligger i eller om adressen är belägen utanför stiftets gränser hör prästen till Domprosteriet.

Matrikelutdrag

Utdrag ur matrikeln, för t.ex. tjänsteansökningar, fås av domkapitlet. Kontakta notarien och meddela till vilket ändamål utdraget kommer att användas för.

Bokryggar.

Anvisningar

Här har vi samlat anvisningar och information om olika saker som hör till församlingarnas och samfälligheternas förvaltning.

Sigill och vapen

Om utformingen av samfälligheters och församlingars sigill bestäms i kyrkolagen och ordningen. Sigillen bör följa dessa bestämmelser. Sigill och vapen ska underställas domkapitlet för fastställelse. Logon (för t.ex. hemsidor) kan utformas friare.

Församlingarnas sigill och stämplar godkänns av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet ska underställa domkapitlet sitt beslut om godkännande av sigill och stämplar för fastställelse.

Bestämmelserna om sigill och vapen finns i:

 • Kyrkolagens 25 kap § 20-21
 • Kyrkoordninges 23 kap § 8-10
För mer information och rådgivning fås av domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henrcison och notarie Linus Stråhlman

Virve radiotelefoner

Stiftets församlingar och samfälligheter har möjlighet att ta i bruk virve-radiotelefoner.

Läs mer genom att trycka här.

Förtjänsttecken och hederstitlar

Inom kyrkan finns några olika förttjänsttecken samt hederstitlar som kan beviljas som erkännande för utförd gärning i kyrkans tjänst.

Pro Ecclesia medalj

Kyrkostyrelsen kan förläna Pro ecclesia-medaljen till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete. Det beviljas högst fem Pro ecclesia-medaljer per år. Församlingar och kyrkliga organisationer skickar in sina förslag avseende Pro ecclesia-medaljen inklusive prioritetsordning till sitt domkapitel inom den tidsram som domkapitlen meddelar. Domkapitlet rangordnar inkomna och egna förslag innan framställningen skickas till Kyrkostyrelsen. Mer information ges i kyrkostyrelsens cirkulär.

Självständighetsdagens ordnar

Församlingarna och domkapitlen kan ansöka om Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden. Församlingarna ska lämna in sina ordensförslag till domkapitlet. Domkapitlet behandlar förslagen och sänder dem till Kyrkostyrelsen, som efter sin beredning sänder dem vidare till undervisnings- och kulturministeriet.

Director Cantus

Domkapitlet kan utdela titeln Director Cantus åt synnerligen meriterade kantorer i stiftet. Till kutymen hör att vederbörande bör ha haft kantorstjänst i kyrkan i över 20 år. Församlingen riktar ansökan till domkapitlet med utförliga motiveringar. Domkapitlet besluter om titeln vid ett sammanträde. Intyget över titeln överräcks högtidligen vid lämpligt tillfälle i församlingen eller domkapitlet.

Director Musices

Domkapitlet kan utdela titeln Director Musices åt synnerligen meriterade kyrkomusiker i stiftet. Församlingen riktar ansökan till domkapitlet med utförliga motiveringar. Domkapitlet besluter om titeln vid ett sammanträde. Intyget över titeln överräcks högtidligen vid lämpligt tillfälle i församlingen eller domkapitlet.

Prostetitel

Enligt biskopsmötets anvisningar givna 8.9.2015 kan en biskop förläna prostetitel till en inom kyrkligt arbete välmeriterad präst sålunda att under fyra år som motsvarar kyrkomötets mandatperiod beviljas ungefär en titel per påbörjat fyrtiotal präster i stiftet. Härutöver kan prostetiteln förlänas en kontraktsprost eller fältprost då denna avgår från tjänsten i fråga. Det betyder i regel att biskopen kan tilldela ungefär 9 titlar i Borgå stift under en mandatperiod.

Förttjänsttecken för långvarig tjänst

Förtjänsttecken beviljas för långvarig tjänst inom församlingarna eller annan kristlig verksamhet. Förtjänsttecknet ges i guld efter 30 års, i silver efter 20 års och i brons efter 10 års tjänst eller verksamhet. Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) handhar märkena. Tryck här för att läsa mer på sacrista.

Märke för förtroendevalda

Märket för förtroendevalda är avsett för medlemmar av församlingarnas kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller motsvarande. Märket för förtroendevalda ges av Kirkkopalvelut. Tryck här för att läsa mer (på finska).

 

 

 

Kyrkans medarbetare i sociala medier

Biskoparna i vår kyrka har gemensamt utarbetat anvisningar om kyrkans medarbetare på sociala medier. Tryck här för att läsa anvisningarna.

Reglementen, planer, stadgor

Alla reglementen bör fastställas av domkapitlet. Samma gäller gravgårdsplaner och dispositionsplaner. Övriga dokument godkänns eller fastställs i den egna församlingen eller samfälligheten.

Tryck här för instruktioner för att lämna in handlingar till domkapitlet.

Mur, text

Kollektivavtal

Kyrkans arbetsmarknadsverk ansvarar för intressebevaking som arbetsgivare i kyrkan. Kyrkans arbetsmarknadsverk förhandlar och sluter avtal om anställlningsvillkoren i kyrkan.

På Kyrkans arbetsmarknadsverks hemsidor finns information om sådant som är aktuellt när det gäller kollektivavtal, arbetsvillkor, lagstiftning och avlöning m.m.

Tryck här för att läsa kyrkans tjänste- och kollektivavtal Tryck här för att komma till Kyrkans arbetsmarknadsverks hemsida.

Bild av KyrkTAK pärmen
Domkapitlets sigillpress.