ipad på hand
Framsidan / Stöd i arbetet / Arbetshandledning i kyrkan och Borgå stift

Arbetshandledning i kyrkan och Borgå stift

Inom personalvården är arbetshandledning ett verksamt sätt att främja arbetsförmågan, arbetsmotivationen och professionaliteten.  Med klart definierade målsättningar lyckas arbetshandledningen bäst. Målen revideras fortlöpande under processen. Arbetshandledning är strängt konfidentiell.  I det finländska arbetslivet är kyrkan föregångare i att utbilda, utveckla och ge arbetshandledning.  Kyrkans arbetshandledarutbildning och tillgången till kyrkliga handledare öppnar möjligheten för många medarbetare att förkovra sig i sitt arbete.

Arbetshandledning

Arbetshandledning betyder att utforska, utvärdera och utveckla det egna eller arbetsgruppens arbete och sker under ledning av en utbildad arbetshandledare.  Det innebär att tolka, analysera och differentiera frågor och fenomen som uppstår i arbete, arbetslag och organisationer.  I arbetshandledning reflekterar och bearbetar klienten eller teamet sin relation och sina roller i arbetsgemenskapen.

Arbetshandledningen är dialog där klienten/ gruppen och arbetshandledaren lär av varandra. Arbetshandledningen stärker arbetsmotivation och hjälper att upprätthålla arbetsförmågan.

Arbetshandledningsprocessen omfattar ca två år.  Den individuella handledningen 40 ggr/ 45-60 min.  Grupp- och teamhandledningen 30 ggr/ 90 min.

Kortare arbetshandledningsprocesser (10 -20 ggr) är motiverade i särskilda fall.

Erfarenhet av en lång arbetshandledningsprocess förutsätts för att få söka till kyrkans arbetshandledarutbildning ( 60 sp).

Arbetshandledningen sker alltid på arbetstid och får ersättning för därmed förbundna utgifter i enlighet med KyrkTAK.

Arbetshandledningen är ett redskap för ledningen att upprätthålla och förkovra personalens professionalitet och skall alltid godkännas av förmannen.

Kyrkans arbetshandledare

Kyrkans arbetshandledare har fullföljt kyrkans 2-åriga arbetshandledarutbildning ( 60sp) och ger handledning åt kyrkans anställda individuellt eller i grupp.

En person som utbildats till arbetshandledare inom högskola eller universitet kan ansöka om att bli godkänd som kyrkans arbetshandledare.  För att bli godkänd bör utbildningens omfattning motsvara de krav som Suomen työnohjaajat ry/ Finlands arbetshandledare r.f./ STOry uppställt. Kyrkans utbildningscentral/ Kirkon koulutuskeskus fattar beslut om godkännandet till Kyrkans arbetshandledare och utfärdar ett intyg.

Medarbetare inom kristliga föreningar kan verka som kyrkans arbetshandledare.

Kyrkans arbetshandledare förbinder sig till de principer som gäller för arbetshandledning för kyrkligt anställda.

Principer för arbetshandledning inom kyrkan

 • Kyrkans arbetshandledare förbinder sig till att ge arbetshandledning till kyrkligt anställda.
 • Kyrkans arbetshandledare avtalar med förmannen om omfattningen av arbetshandledningar som ingår i hens arbete och ingår i hens befattningsbeskrivning som en arbetsuppgift.
 • Kyrkans arbetshandledare som innehar församlingstjänst ger handledning i sin tjänst dock högst så att hen samtidigt har tre pågående individuella, grupp eller teamhandledningsprocesser.
 • Tjänsteinnehavare i specialtjänst som familjerådgivare, sjukhus- eller högskolepräster kan ha flera pågående arbetshandledningar och ger arbetshandledning också åt personalen på sjukhus eller högskola.
 • Kyrkans arbetshandledning är kostnadsfritt
 • Kyrkans arbetshandledare tar inte betalt för arbetshandledning som ges åt kyrkligt anställda.
 • Avvikelser till det ovansagda kan förekomma och gäller pensionerade arbetshandledare och familjerådgivningar som bär en avgift av  sina avtalsförsamlingar  för  given  arbetshandledning.
 • Arbetshandledarens eventuella resor ersätts av klientens församling.
 • Kyrkans arbetshandledare kan ge avgiftsbelagd arbetshandlednings på egen tid förutsatt att hen har tillstånd att inneha bisyssla.
 • Kontaktuppgifter för kyrkans arbetshandledare
 • Varje stift för en förteckning över behöriga arbetshandledare i stiftet. Det är möjligt att få handledning över stiftsgränserna. Kyrkans arbetshandledning är kostnadsfri och sker på arbetstid.
 • Stöd till kyrkans arbetshandledare
 • Rikskonferens för kyrkans arbetshandledare hålls vart annat år.  Konferensen roterar mellan stiften och för arrangemangen ansvarar Kyrkans utbildningscentral i samarbete med det stift som står i tur.
 • Varje stift ordnar fortbildning och nätverksträffar för stiftets arbetshandledare.
 • Nordiska arbetshandledarkonferenser ordnas vart fjärde år tur vis i olika länder.

Arbetshandledningens etiska principer 

Enligt arbetshandledningens etiska riktlinjer fungerar arbetshandledaren lojalt men opartiskt i förhållande till den aktuella församlingen eller organisationen och dess ledning.

Arbetshandledningens etiska principer enligt Suomen työnohjaajat ry, STOry

Arbetshandledarens förhållande till beställaren

Arbetshandledaren är lojal mot den som ska handledas, dennes förman, arbetsgivare och organisationens grunduppgift.

Arbetshandledaren börjar inte leda den handleddas arbetsgemenskap.

Arbetshandledaren arbetar för att bygga upp och upprätthålla tillit och öppenhet.

Ett avtal om arbetshandledning uppgörs mellan parterna och utgör utgångspunkt och grund för arbetshandledningen.  Avtalet innehåller realistiska mål, av vilka framgår tidtabell, arbetssätt och kostnader.

Arbetshandledaren respekterar också övrigt utvecklingsarbete som sker i organisationen och de personer som utför arbetet.

Arbetshandledarens förhållande till den handledda

Arbetshandledaren ställer sig till den handleddas, gruppens eller arbetslagets förfogande. Arbetet utgår från den handleddas behov. Arbetshandledaren står med sin kunskap och erfarenhet till den handleddas förfogande.

Arbetshandledningen är konfidentiell och öppen i förhållande till beställaren och den handledda. Arbetshandledaren har tystnadsplikt beträffande det som den handledda och beställaren berättar.

Arbetshandledaren respekterar den handleddas yrkeskunskap och val – också då de har lett till ett misslyckande.

Arbetshandledaren arbetar inom de ramar som den handledda sätter upp men är själv ansvarig för sitt eget handledningsarbete.

Arbetshandledaren litar på den handleddas utvecklingsmöjligheter.

Arbetshandledaren håller tillräcklig distans till den handledda. Det är skäl att ta fram tidigare kontakter mellan arbetshandledaren och den handledda i diskussionerna med beställaren och i grupphandledning med gruppen innan man gör upp avtalet.

Arbetshandledaren ger tillräckligt utrymme för den handledda att växa, förändras  och –

t.o.m. för att dra sig ur.

Arbetshandledarens förhållande till sig själv

Arbetshandledaren är på ett äkta sätt sig själv, eftersom hans/hennes personlighet är det viktigaste arbetsredskapet.

Arbetshandledaren överskrider inte gränserna för sin kompetens. Om det ändå sker, tar han/hon lärdom av det skedda för att förstå var gränserna går.

Arbetshandledaren tar ansvar för att han/hon orkar i sin uppgift, och för att utveckla sin yrkeskunskap.

Arbetshandledaren reflekterar kritiskt, öppet och yrkesmässigt över sitt eget arbetssätt.

Arbetshandledaren använder inte arbetshandledning för att lösa sina egna personliga konflikter eller för att kompensera förluster i sitt eget liv.

Arbetshandledaren bär ansvaret för att hans/hennes arbetsmängd är rimlig och att arbetet håller god kvalitet.

Utvärdering

Arbetshandledningens resultat bör utvärderas utgående från den handleddas och organisationens grunduppgifter.

Tillräckligt med tid bör reserveras för feedback och utvärdering.