klossar text

Coronaviruset

Aktuell information

Aktuell information och gällande anvisningar för församlingar, samfälligheter m.fl. gällande coronapandemin finns samlade på kyrkans intranät Sacrista. Nedan finns en länk direkt till sidan. OBS! du måste vara inloggad i kyrkans nätverk för att sidan ska öppnas.

Tryck här för att komma till anvisningar på Sacrista.

Direktiv till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift 27.11.2020

Regionförvaltningsverket för Södra Finland har i samråd med övriga myndigheter 27.11.2020 meddelat om nya restriktioner för huvudstadsregionen, Nyland och Päijänne-Tavastland. Offentliga sammankomster med över 10 deltagare förbjuds i Nyland och PäijänneTavastland från och med måndagen 30.11.2020. Också mindre samlingar bör ordnas endast i undantagsfall och med beaktande av givna säkerhetsföreskrifter.

Domkapitlen i Borgå, Esbo och Helsingfors stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.

Begränsningarna gäller för tiden 30.11-20.12.2020

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (Kl 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Gudstjänsten skall inte bandas utan församlingens huvudgudstjänst skall sändas som direrktsändning. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall dock ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Verksamhet i församlingen

All fritidsverksamhet för vuxna avbryts tillsvidare. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år, vilken sker inomhus, avbryts tillsvidare.

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år), vilken sker utomhus, kan fortsätta.

I församlingens regi varande eftermiddagsverksamhet för skolbarn får fortgå i enlighet med de direktiv som ges av stad eller kommun.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vi sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

  1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
  2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
  3. Man skall upprätthålla en god handhygien
  4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt
  5. Man kan ladda ner den s.k corona-appen

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 1425214

Restriktioner i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 21.11

Deltagarantalet vid alla offentliga samlingar och tillställningar i församlingarna begränsas till 20 personer under tiden 23.11-13.12.2020.

Begränsningen gäller alla tillställningar församlingarna ordnar i sina lokaler.

Kyrkoherden besluter om och avgör i olika situationer som uppstår i församlingarna och samfällighetens chef om sådant som berör samfällighetens tjänster.

Domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson kan vid behov kontaktas, tel. +358 40 142 5216, lars-eric.henricson@evl.fi

Gudstjänster och förrättningar

Församlingarna bör fira gudstjänster och ordna kyrkliga förrättningar under alla omständigheter. Gudstjänsterna och förrättningarna hör till församlingarnas lagstadgade uppgifter enligt kyrkolagens 4 kap 1 §.

Församlingsmedlemmarna har rätt att närvara i gudstjänsterna, men deltagarantalet begränsas till 20 personer. Till dessa 20 personer räknas präst, kantor och övriga medverkande.

Församlingen ska eftersträva att strömma direkt från söndagens gudstjänst i de kanaler som församlingen valt att använda. I undantagsfall kan gudstjänsterna spelas in på förhand för att sedan sändas under gudstjänsttid. Gudstjänsten som sänds ska vara församlingens huvudgudstjänst.

Vid jordfästningar är det möjligt att med stor försiktighet och av starka pastorala skäl avvika från begränsningen så att de närmaste anhöriga kan närvara samtidigt.

Alla uppmanas fortsättningsvis att följa rekommendationen om att begränsa antalet personer till 10 på alla privata tillställningar. Rekommendationen gäller alla familjehögtider inklusive dop, bröllop, minnesstunder och andra tillställningar i hemmen.

Beslutsfattning i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna

Begränsningen om 20 personer gäller inte förtroendeorganen i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Det rekommenderas ändå starkt att överväga om sammanträdena kan ordnas vid en senare tidpunkt eller att de förkortas så att endast de brådskande ärendena behandlas. Vid sammanträdena bör man fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsarrangemangen. Kyrkolagen tillåter inte för tillfället elektroniska sammanträden.

Hobby och fritids verksamhet

Hobby och fritids verksamheten i församlingarna såsom körer och klubbar kan fortsätta så att deltagarantalet begränsas till 20 personer.

Den verksamhet som ordnas för barn och unga i församlingarna bör fortsätta så långt det är möjligt. Verksamheten har en stor inverkan på de ungas hälsa och välmående.

Användningen av andningsskydd

Det är rekommenderat att använda andningsskydd i församlingens verksamhet, speciellt då säkerhetsavstånden inte kan tryggas. Användning av andningsskydd rekommenderas för alla som är 13-år eller äldre. Församlingsmedlemmarna ansvarar i första hand själva för anskaffningen av andningsskydd. Församlingarna bör dock förse de församlingsmedlemmar med andningsskydd vars ekonomi är ansträngd och anskaffningen skulle utgöra en oproportionellt stor kostnad. Församlingarnas och samfälligheternas personal rekommenderas använda andningsskydd på arbetsplatsen och i alla arbetsuppdrag.

Kom ihåg:
  1. Gå till coronatest om du får symptom och håll dig hemma.
  2. Håll 1-2 meters avstånd till andra människor
  3. Iaktta noggrann hygien speciellt då du hostar och nyser
  4. Använd andningsskydd då du inte kan hålla avstånd
  5. Ta i bruk koronablinkern på din telefon

Stiftsfullmäktige 26.11.2020

Det inplandera extra sammanträdet för stiftsfullmäktige som skulle ha ägt rum 26.11.2020 i Helsingfors ställs in. Ett kortare sammanträde hålls över teams istället samma dag. Sammanträdet ställs in på grund av de nya restriktionerna som införs i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Tryck här för att läsa den ursprungliga kallelsen.

Mer information: notarie Linus Stråhlman

Domkapitlets öppethållning

Domkapitlet tar tills vidare endast emot sådana besök som berör ämbetsverkets verksamhet. Inga utomstående grupper, möten eller evenemang tas emot i huset tills vidare. Domkapitlets personal jobbar i huvudsak på distans och nås per telefon och e-post.

Tryck här för kontaktuppgifter till domkapitlets personal.

förbudsmärke över sal

Corona och diakoni

Kyrkostyrelsen har gett detaljerade anvisningar gällande diakoniarbetare och diakonalt arbete i församlingarna.

Direktiv för diakonin kan du läsa genom att trycka här.

Ljusstaken i Kyrkslätts kyrka.
Lokaltåg.