klossar text

Coronaviruset

Information till församlingar och samfälligheter

Domkapitlets information till församlingar och samfälligheter 20.3.2020 enligt tema

Biskopens hälsning

Bästa kyrkoherdar, ekonomichefer och medarbetare!

Till först vill jag tacka er alla för det arbete ni gör i dessa dagar! Jag ser att ni arbetar under krävande och utmanande omständigheter. Det är mycket som ska omorganiseras och ombokas. Särskilt krävande är det eftersom mycket berör viktiga saker i människors liv. I allt detta får vi förtrösta på att vi med Guds och varandras hjälp ska komma igenom det här.

I det här brevet sänder jag sådant som vi på Domkapitlet vill uppmärksamgöra er på. Vartefter läget utvecklas kommer säkert mera information. En del saker kan också förändras på kort tid då myndigheterna ger ytterligare anvisningar. Följ noga med läget och ta del av inkomna anvisningar!

Biskop Bo-Göran

Kriskommunikation

I det här läget är det synnerligen viktigt att både den interna och externa kommunikationen fungerar hela tiden. Kyrkoherden ansvarar för och leder församlingens kriskommunikation i undantagsförhållanden. Alla medarbetare behöver kontinuerligt få uppdaterad och ändamålsenlig information. De anställda ska också komma ihåg att ge kyrkoherden relevant information. Medarbetarlaget kan också ha en gemensam kommunikationsgrupp genom att använda sig av lämpliga IT-lösningar för att kommunicera snabbt och i realtid med varandra.

Likaså behöver församlingens medlemmar få information om församlingens förändrade verksamhet. Särskilt viktigt är det att närvaron på sociala medier ökar och att de anställda använder sig av telefon, e-post, Facebook och andra lämpliga medier för att kommunicera med församlingens medlemmar.

Administration

I församlingarna kan kyrkorådet eller församlingsrådet fortfarande sammankomma på normalt sätt (över 10 pers. och utan åldersbegränsning), vilket är viktigt med tanke på beslutsfattandet i församlingarna. Digitala möten är inte möjliga, endast fysiska möten. Kyrkan följer samma praxis som man följer i det kommunala beslutsfattandet. Beredskapslagen 108 § tillämpas på kommunala möten. Kyrkostyrelsens plenum torde också fatta ett beslut om detta inkommande tisdag 24.3.2020. Närmare direktiv om kyrkofullmäktigemöten ges inom kort.

Tills dess sammankallas kyrko- och församlingsråden normalt i församlingarna om det inte är möjligt att flytta sammanträdena till en senare tidpunkt. De som hör till en riskgrupp bör inte delta i sammanträdena. Suppleanter bör kallas in så att organen blir beslutsföra. Det är viktigt att säkerställa att församlingarnas administration inte paralyseras utan fungerar även under undantagsförhållanden. Det är ändå möjligt att bokslut inte kan behandlas inom de tidsramar som ställts i lagen.

Förrättningar och minnesstunder skall enligt arbetsmarknadsverkets direktiv hållas i församlingens utrymmen i första hand och följa givna begränsningar. Direktiv för hygienen i samband med arbete eller besök i församlingens utrymmen skall ges av församlingen/samfälligheten. Om man trots direktiven måste besöka annans hem, skall en riskbedömning över läget göras och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas på förhand. För närmare direktiv se  https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle . Tyvärr är direktiven tillsvidare endast finskspråkiga. Besök hos äldre personer bör undvikas.

En rekommendation är att man inte i arbetet använder allmänna fortskaffningsmedel, utan istället egen bil, för vilket man har rätt till normal kilometerersättning. Kyrkoherden skall fatta beslut därom.

Beredskapsplan

Det föreligger nu skäl att kontrollera den beredskapsplan som finns i församlingen eller i samfälligheten och uppdatera kontaktuppgifter samt gå igenom planen och dess betydelse i den rådande situationen. Begravningsväsendet bör också granskas och en tillräcklig kapacitet bör tryggas.

Sändning/streaming av gudstjänster

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är kärnan i kyrkans andliga liv. Vår kyrkas biskopar har gett anvisningar om att gudstjänsterna tills vidare firas som predikogudstjänster så att endast de som medverkar är närvarande i kyrkorummet. Gudstjänsterna streamas/sänds på internet enligt de förutsättningar varje församling har.

I praktiken betyder det att varje församling uppmanas till att sända sina gudstjänster, men att detta genomförs på detta sätt som varje församling har resurser till. Radio och tv gudstjänster sänds som vanligt och dessa är ett stöd för varje församling. De församlingar som inte har resurser att själva sända sina gudstjänster får förlita sig på de sändningar grannförsamlingarna producerar.

Jordfästningar

Enligt biskoparnas anvisningar sköts de kyrkliga förrättningarna med vissa restriktioner. För jordfästningarna gäller att utgångsläget är att 10 personer får närvara samtidig. Men det är tillåtet för de allra närmaste anhöriga till den avlidne att delta i jordfästningen också om de närvarandes antal överskrider 10 personer. Den här möjligheten finns av pastorala skäl och för att kretsen av de allra närmaste anhöriga inte ska splittras i en grupp som får delta och i en som blir utanför. Bestämmelsen om högst 10 personer och i de fall de allra närmaste anhöriga är flera än så gäller alla tillställningar såväl inomhus som utomhus. Därmed är det ingen skillnad på om jordfästningen sker vid graven eller i ett kapell. Jordfästning vid graven är ett föredra.

De som hör till någon riskgrupp, de som är sjuka och de som nyligen återvänt från ett annat land bör inte delta. Församlingens personal så som präst, kantor och församlingsmästare behöver inte räknas med i de 10 personer som får samlas på en gång. Till de 10 personer som får samlas på en gång räknas ändå andra medverkande, t.ex. utomstående bärare, fotograf och andra musiker. Minnesstunden kan hållas senare med en större skara då faran med coronasmittan är över.

Vid kremeringar bör jordfästningen i första hand ske innan själva kremeringen. Men enligt direktiven som biskopsmötet har gett, kan man av mycket vägande skäl avvika från denna praxis. Undantagsförhållanden som vi nu befinner oss i kan vara ett sådant skäl, men församlingen bör tydligt informera om att det handlar om en avvikande praxis som är möjlig under rådande omständigheter. Urnebisättning eller en andakt vid graven kan hållas i samband med minnesstunden. Om de anhöriga väljer att hålla minnesstund i samband med jordfästningen bör restriktionen om 10 personer följas. Församlingen kan låta minnesstunden ske i sina lokaler enligt egen bedömning. Det är inte möjligt att hålla jordfästningen senare än normalt eftersom kapaciteten i bårhusen inte räcker till.

Man kan streama eller spela in jordfästningar och andra kyrkliga förrättningar om församlingen eller de anhöriga har den utrustning och det kunnande som behövs. Det är viktigt att tillsammans med familjerna och de anhöriga fundera på vilka sätt det är möjligt att lindra de känslor som uppstår för dem som inte kan vara med på jordfästningen.

Det är viktigt att med de anhöriga samtala om det här så att de känner till begränsningarna och förstår att kyrkan följer myndigheternas rekommendationer och anvisningar för samhällets, människornas och vår gemensamma säkerhets bästa.

Övriga förrättningar

Vår allas säkerhet bör vara högsta prioritet. Om det är möjligt så bör övriga kyrkliga förrättningar flyttas fram.

Dop som sker i hemmen är inte juridiskt offentliga tillställningar, men samma anvisningar som gäller för offentliga tillställning bör tillämpas. Dop kan ordnas så att barnet registreras i befolkningsdatasystemet inom 3 månader från födseln och dopet förrättas vid en senare tidpunkt. Säkerheten för församlingens medlemmar och personal bör garanteras.

Enskild nattvard

Om en som är i dödsfara eller i annan nödsituation ber om enskild nattvard bör församlingen se till att sådan ordnas. I andra fall bör det finnas mycket vägande skäl för att fira enskild nattvard. Varje fall bör utvärderas skilt för sig och enskild nattvard genomförs med extra försiktighet och enligt de anvisningar som varje vårdhem och inrättning föreskriver.

Kyrkornas öppethållning

Kyrkorna är platser för trygghet och säkerhet. Men också för bön, reflektion och möte med det heliga. Biskoparna har därför rekommenderat att kyrkorna bör hållas öppna för att erbjuda plats för stillhet och bön. Det här är viktigt i tider av kris och oro. Varje församling känner behoven och förutsättningar på den egna orten bäst. De bestämmelser myndigheterna givit bör ändå följas. I kyrkan får det inte samtidigt vistas fler än 10 personer. De som besöker kyrkan bör hålla rejält avstånd till varandra och lokalerna bör noggrant rengöras. Detta förutsätter att någon ur personalen hela tiden finns på plats i kyrkan.

Eftersom myndigheterna rekommenderar att man inte i onödan bör vistas på offentliga platser bör särskild uppmärksamhet fästas vid på vilket sätt kyrkan kan hållas öppen och hur församlingen informera om det.

Vikariat

Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledning och övervakning besluta om platsen där arbets- och tjänsteuppgifter utförs, om inte denna rätt har begränsats genom avtal. Arbetsgivaren har rätt att ordna arbetet (uppgifter och tider) så att det är möjligt att utföra det även under undantagsförhållanden. Arbetsgivaren bör fästa särskild uppmärksamhet vid och utvärdera var varje medarbetare behövs mest och var nöden är störst.

Insamling av kollekt i samband med streamad gudstjänst

Kyrkostyrelsen meddelar att i motsats till tidigare direktiv är det möjligt att delta i penninginsamling till våra samarbetspartners i samband med streamade gudstjänster i dessa tider. Förfarandet förutsätter att instansen har ett ikraftvarande tillstånd till penninginsamling. Insamlingen betraktas strängt taget inte som en kollekt men församlingarna ombeds att följa årets kollektplan. Ifall tillstånd ej existerar är det INTE tillåtet att samla in medel. Ansvaret för kontroll av insamlingstillstånd är församlingens. För kännedom: enligt kollektplanen år 2020 så har de närmaste veckornas fastställda kollektmål tillstånd enligt följande:

  • sö 22.3 Marie bebådelsedag, Finland svenska kyrkosångsförbund – har ej tillstånd
  • sö 29.3 5 sö i fastan, Fri kollekt – fastställd av församlingsrådet
  • sö 5.4   Palmsöndagen, Svenska Lutherska Evangeliföreningen – har tillstånd

Polisstyrelsen har avgett följande tolkning i dessa tider: Ifall man i gudstjänsten endast refererar till inbetalning via exempelvis föreningens nätsidor är man inte tvungen att hänvisa till insamlingens tillståndsnummer. Ifall kontonummer eller annan betalningsmöjlighet nämns i samband med streamen bör även 1) instansens namn, 2) penninginsamlingens syfte samt 3) insamlingstillståndets nummer meddelas. Dessa uppgifter bör även finnas på församlingens hemsida, ifall insamlingsmöjligheten nämns där.

Anvisningar för diakonin

Domkapitlets öppethållning

Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal nås per telefon och e-post.

Tryck här för kontaktuppgifter till domkapitlets personal.

förbudsmärke över sal

Biskoparnas anvisningar

Biskoparna: Gudstjänsterna fortsätter, men förrättas utan att församlingen är närvarande i kyrkorummet

Människornas oro över coronavirusets spridning ökar för varje dag. Kyrkans uppgift i denna situation är att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Även i svåra tider, och framför allt då, fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen. Den praktiska verksamheten anpassas på det sätt som situationen kräver.

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv. Enligt kyrkolagen kapitel 4 § 1 hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. I denna situation med en smittsam sjukdom och utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 är det klart att bestämmelserna nu ska tillämpas särskilt med tanke på medborgarnas hälsa och välfärd.

Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna som offentliga tillställningar avbryts tills vidare. Gudstjänster hålls dock som predikogudstjänster i varje församling på så sätt att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna strömmas och sänds på webben med de medel som respektive församling har till sitt förfogande. Gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Varje församlings huvudkyrka är öppen efter varje gudstjänst för stillhet och enskild bön. En präst eller någon annan anställd i församlingen är närvarande för samtal och själavård. Det är ingen offentlig tillställning, men kyrkan är öppen. Biskoparna betonar att det är viktigt att öppna kyrkorummet för stillhet och bön med tanke på nationens kristålighet.

Församlingsmedlemmarna ska informeras om möjligheten till enskild nattvard och själavård. När dessa genomförs ska god hygien iakttas i enlighet med tidigare anvisningar.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst ca 10 personer vara närvarande vid kyrkliga förrättningar. Jordfästning vid graven föredras också. När också jordfästningarna nu blir mindre kan man överväga om man vill ordna minnesstunden som en större tillställning vid ett senare tillfälle då coronasituationen har lugnat ner sig.

Den övriga normala veckoverksamheten i församlingarna avbryts tills vidare, men överförs till webben så snart det är möjligt.

Under dessa exceptionella omständigheter är det viktigt att församlingarna förmedlar ett budskap om hopp och tillit. Många oroar sig och behöver själavård, ett lyssnande öra och tröst. Biskoparna uppmuntrar församlingarnas anställda att använda alla tillgängliga tekniska verktyg i detta arbete.

Biskoparna uppmanar nu församlingarna och alla kristna att be särskilt för de sjuka och dem som är rädda för att bli sjuka. I kyrkan kommer man i förbönerna särskilt ihåg hälso- och sjukvårdspersonalen och andra som bär ansvar mitt i krisen. Kyrkan ber också fortgående för republikens president, riksdagen och landets regering samt andra beslutsfattare. Kyrkans förbön känner dock inte gränser utan omsluter alla länder och folk i denna aktuella globala coronasituation.

Nu behövs kyrkan. Även om vi måste stänga lokaler och lägga ner aktiviteter, måste våra ögon, öron och hjärtan vara desto öppnare. I enlighet med republikens presidents uppmaning bör vi öka den psykiska närheten, även om vi måste öka det fysiska avståndet.

Låt oss alla uppmuntras av Guds ord:

”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig” (Psalm 23: 4)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Preciserade anvisningar givna 18.3.2020

Biskoparna: Nära anhöriga kan delta i jordfästningar

Att maximalt tio personer får delta i kyrkliga förrättningar har väckt många frågor, speciellt när det gäller jordfästningar. Det är förståeligt eftersom en närståendes död och jordfästning är något som berör oss djupt.

Den förvirring som uppstått med anledning av deltagarbegränsningarna handlar främst om att begränsningen till tio deltagare som gavs 17 mars i viss mån har tolkats olika av olika myndigheter. Det rådde oklarhet om man på kyrkliga förrättningar tillämpar lagen om smittsamma sjukdomar eller lagen om sammankomster och vad det betyder i undantagsförhållanden.

På begäran av biskoparna har saken behandlats av ministerierna. Man har format en rådande uppfattning om att kyrkan har möjlighet att göra en ändamålsenlig övervägning i saken, om bara grundlinjen om att det ska vara en begränsad sammankomst bevaras.

På basen av detta har biskoparna preciserat sina anvisningar som de gav 16.3 till församlingarna. På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer. Till andra delar gäller fortfarande biskoparnas tidigare linjedragningar om gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

Allmän linje är fortsättningsvis en sammankomst för 10 personer

Den allmänna linjen är fortsättningsvis begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Biskoparna hoppas att alla har förståelse för det faktumet.

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

Då det gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop i sitt eget stift vid behov i enskilda fall anvisningar i enlighet med den grundlinje som getts här.

Biskopens och Ålands kontraktsprost uttalande 19.3.2020

Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gemensamt gett anvisningar om hur kyrkans verksamhet skall organiseras under undantagsförhållanden. Till anvisningarna hör bl.a. att öppna gudstjänster tillsvidare inte hålls utan sänds ut via tekniska hjälpmedel. Biskoparna har också i sina anvisningar begränsat antalet närvarande vid kyrkliga förrättningar till högst 10. Dock med det undantaget att vid jordfästning kan den avlidnes allra närmaste anhöriga vara närvarande även om antalet överskrider 10. Kyrkans övriga verksamhet som förutsätter samlingar av olika slag är för tillfället på paus. Däremot är kyrkans anställda nåbara på telefon, e-post och även sociala medier.

Alla dessa åtgärder är vidtagna med tanke på människors hälsa och trygghet samt för att så långt det är möjligt hindra smittospridningen. Kyrkan och dess anställda vill på alla sätt det är möjligt hjälpa till i det läge vi nu befinner oss i.
Bakgrunden till dessa åtgärder är att regeringen den 16 mars 2020 fastställde riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och att trygga samhällets och näringslivets funktion. Finlands regering har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Beredskapslagen har därför tagits i bruk 18.3.2020. Det här betyder att landet nu lever i ett exceptionellt undantagstillstånd.

Ordnandet av allmänna sammankomster med över 10 personer gäller inte officiella tillställningar som ordnas av offentliga samfund och inte heller tillställningar som är typiska för religionssamfundens verksamhet. Däremot rekommenderar regeringen att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar i enlighet med begränsningarna. Biskoparna har därför utfärdat anvisningar om hur kyrkans verksamhet skall utformas under dessa förhållanden.

Bo-Göran Åstrand  biskop i Borgå stift

Benny Andersson kontraktsprost på Åland

BRÅDSKANDE MEDDELANDE 16.3.2020!

Bästa kyrkoherdar och församlingens alla medarbetare!

Efter regeringens informationstillfälle som hölls i dag på eftermiddagen befinner vi oss nu i ett nytt läge.
Därför har biskoparna gemensamt fattat beslut om hur vi nu agerar inom vår kyrka. Begränsningarna gällande gudstjänster och förrättningar har ökat väsentligt. De träder omedelbart i kraft. Nu gäller det för oss att vara tillgängliga på det sätt vi kan vara via telefon, e-post och sociala medier. Det är därför viktigt att öka synligheten och närvaron genom dessa hjälpmedel.

Under alla omständigheter får vi fortsätta att be för vårt samhälle och vår värld. Tillsammans och med Guds hjälp ska vi klara också detta!

Bifogar här biskoparnas beslut.
Följ kontinuerligt med informationen på Borgå stifts hemsida och på Sacrista.

Jag önskar dig och er alla Guds välsignelse, kraft och beskydd i detta läge!

Biskop Bo-Göran

biskop står åstranden

Evenemang inställda!

Domkapitlet ställer in alla kurser fram till 30.4.2020. Några andra större evenemang som skulle ha ägt rum senare ställs även in.

Cirkulär och anvisningar

Anvisningar finns på Sacrista på finska och svenska.

Tryck här för att läsa anvisningarna på finska.

Tryck här för att läsa anvisningarna på svenska.

Anvisningar 12.3.2020

Statsrådet har den 12.3 gett anvisningar för att bromsa coronavirusepidemin. Anvisningarna finns här. Till detta kommer att Kyrkostyrelsen uppmanar stiften och församlingarna att allvarligt överväga följande åtgärder:
Avstå från alla samlingar i församlingen som inte är nödvändiga för att församlingen ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Minimera känslan av ensamhet och andra negativa fenomen som följer av att antalet öppna sammankomster minskar.

Undvik att resa. Detta gäller resor utomlands, i hemlandet och arbetsresor. Sträva efter att använda fjärranslutning vid möten och träffar. Främja distansarbete i de uppgifter där det är möjligt.
Utveckla kanaler för att kommunicera med människor elektroniskt. Ändra tyngdpunkterna i medarbetarnas arbete så att de motsvarar behoven. Här bör man beakta att arbetet ändras under tiden för eventuella karantäner.

Fästa uppmärksamhet vid innehållet i och formerna för sin kommunikation. Kommunikationen kring coronaviruset är i många fall kriskommunikation, där man stöder sig på kyrkans modell för kriskommunikation. Anvisningar för kriskommunikation hittar du genom att trycka här.

Utgående från dessa anvisningar understryker Domkapitlet i Borgå stift att:
Församlingarna ska slå vakt om att de lagstadgade uppgifterna, d.v.s. gudstjänsterna och förrättningarna, så långt det är möjligt och tillåtet sköts under alla omständigheter. Smittorisken ska minimeras vid dessa samlingar och man bör överväga möjligheten att minska på nattvardsfirandet.

När det gäller de kyrkliga förrättningarna kan det, beroende på den lokala situationen, vara skäl att där det är möjligt, flytta fram tidpunkten eller i samråd med anhöriga begränsa antalet besökare.

Möjligheten att ordna övriga samlingar, grupper och sammankomster måste noga prövas i varje församling utgående från de lokala omständigheterna och alltid i enlighet med de bestämmelser och anvisningar som myndigheterna utfärdar. Men fortfarande är det möjligt att nå gruppmedlemmar som har behov av gemenskap och stöd – t.ex. genom telefonsamtal eller epost. Att inte samlas under en tid behöver inte innebära att kontakten för den skull upphör!

Statsrådet har uppmanat till att fästa särskild uppmärksamhet vid riskgrupper så som åldringar och sjuka. Det här innebär att andaktstillfällen på inrättningar i huvudsak inte kan hållas. Det är alltid den ansvariga för inrättningen som avgör vad som är möjligt och vad som inte är det. Det är fortsättningsvis viktig att den som önskar få enskild nattvard kan få det.

Gällande det dagliga församlingsarbetet är det nödvändigt att begränsa gemensamma överläggningar så långt det är möjligt. Istället kan man använda epost och IT-lösningar för kommunikation. Och även på arbetsplatsen är iakttagandet av hygienanvisningarna mycket viktiga! Medarbetarna behöver också vara beredda på att arbetsuppgifterna, om denna situation så kräver, tillfälligt kan ändras i enlighet med förmannens anvisningar.
Det är även viktigt att man på församlingens hemsida informerar om nuläget och vad det innebär för församlingens gemenskap, verksamheter och deltagare. Kyrkoherden ansvarar för denna kommunikation. Likaså behöver den ansvarige i en kyrklig samfällighet informera om bestämmelser och begränsningar rörande fastigheternas användning, säkerhet, personalarrangemang, matservering m.m.

Följ varje dag noga de anvisningar, riktlinjer och bestämmelser som behöriga myndigheter utfärdar. Informera personalen och församlingsmedlemmarna kontinuerligt.

Kyrkostyrelsen har gett ut anvisningar gällande Coronaviruset i sitt cirkulär 9/2020

Domkapitlets sigillpress.

Corona och diakoni

Kyrkostyrelsen har gett detaljerade anvisningar gällande diakoniarbetare och diakonalt arbete i församlingarna.

Direktiv för diakonin kan du läsa genom att trycka här.

Ljusstaken i Kyrkslätts kyrka.
Lokaltåg.