klossar text

Coronaviruset

Direktiv 25.5.2021

Domkapitlets direktiv givet 25.5.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift.

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut 24.5.2021 fastställt nya restriktioner.

Begränsningen för offentliga sammankomster och samlingar i Hangö och Raseborg är för tiden 25.5-31.5.2021 inomhus 20 personer och utomhus 50 personer. På sagda område är begränsningarna för tiden 1.6-15.6.2021 50 personer för samlingar inom- och utomhus.

Begränsningen för offentliga sammankomster och samlingar i övriga Nyland är för tiden 25.5-31.5.2021 inomhus och utomhus 10 personer. På sagda område är begränsningarna för tiden 1.6-15.6.2021 10 personer inomhus och 50 personer utomhus.

Åboland, Österbotten, Åland

På övriga områden i Borgå stift fortgår begränsningarna enligt tidigare beslut, vilket innebär en begränsning av sammankomster, 10 personer i Åboland, 20 personer i Egentliga Finland, 50 personer i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Åland gäller en begränsning av sammankomster inomhus 20 personer och utomhus 50 personer.

Kyrkskeppet i sektorer

Nytt är att man i gudstjänster och kyrkliga förrättningar kan tillämpa en sektormodell, vilket innebär att kyrkskeppet indelas i från varandra avskilda sektorer. I var och en sektor skilt för sig gäller ovan nämnda begränsningar. Inom sektorerna skall givna säkerhetsföreskrifter gälla, innefattande säkerhetsavstånd (2 meter) och användande av andningsskydd. Kyrkobesökare som vistas i olika sektorer skall inte komma i beröring med varandra vid ankomsten till kyrkan, under kyrkobesöket eller då personerna lämnar kyrkorummet. Kyrkobesökarna skall av anställda/frivilliga dirigeras så att dessa föreskrifter följs, vilket även gäller nattvardsutdelning.

Säkerhetsplan

Enligt myndighetsbeslut skall en särskild skriftlig säkerhetsplan uppgöras för de utrymmen där samlingar över 10 personer sker. Planen skall finnas tillgänglig i utrymmet. Planen skall göras så att personer som vistas i utrymmet i alla situationer kan undgå fysisk kontakt med beaktande av rådande säkerhetsföreskrifter. Planen skall innehålla en bottenplan över kyrkorummet samt en skriftlig beskrivning.

Förändringar i regionförvaltningsverkens beslut

Församlingar och samfälligheter uppmanas att noggrant följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område. Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som

församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet med beaktande av rådande restriktioner. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och TV-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas med beaktande av rådande restriktioner. Av pastorala skäl kan ovan nämnda restriktioner överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt.

Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Elektroniska möte är möjliga enligt den lagändring som trädde ikraft 15.3.2021.

Stödåtgärder

De stränga restriktionerna inverkar på den själsliga välmågan. Därför skulle det vara av vikt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra enskilda besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Härvid skall gällande begränsningar följas.

Det är av vikt att församlingsmedlemmarna stöds också i den rådande situationen.

Samlande verksamhet

Gruppverksamhet kan återupptas i enlighet med kommunala beslut på orten. För deltagande i grupp förutsätts i mån av möjlighet förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma.

Skriftskolorna genomförs normalt.

Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma,
 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter,
 3. Man skall upprätthålla en god handhygien,
 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl,
 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen,
 6. Man skall låta vaccinera sig, när det är möjligt

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tillägsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av

 • stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214
 • biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

Direktiv 28.4.2021

Domkapitlets direktiv givet 28.4.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Det allmänna läget

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Västra- och Inre Finland samt Landskapsregeringen på Åland har genom beslut fastställt nya restriktioner. Begränsningen för offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus är 6 personer i Nyland och Egentliga Finland, 20 personer i Södra Österbotten och Vasa samt i Mellersta Österbotten och 10 personer i Birkaland och på Åland.

 

THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien skall följas i alla situationer. Regionförvaltningsverken och Landskapsregeringen på Åland rekommenderar att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas.

 

Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område.

 

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.

 

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som

församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet med beaktande av rådande restriktioner. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och TV-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

 

Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas med beaktande av rådande restriktioner. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga närvar vid förrättningar. Av pastorala skäl kan ovan nämnda restriktioner överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom.  Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt.

 

Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen

skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika

samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga

förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Elektroniska sammanträden är möjliga enligt den lagändring som trädde i kraft 15.3.2021.

Stödåtgärder

De stränga restriktionerna inverkar på den själsliga välmågan. Därför skulle det vara av vikt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra enskilda besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Härvid skall gällande begränsningar följas.

 

Det är av vikt att församlingsmedlemmarna stöds också i den rådande situationen.

Samlande verksamhet

I den verksamhet där man samlas fysiskt skall myndighetsbegränsningar följas.

 

Gruppverksamhet för barn och ungdomar under 20 år, samt begränsat också annan gruppverksamhet, kan återupptas i enlighet med kommunala beslut på orten. Också härvid är det skäl att begränsa antalet närvarande enligt de bestämmelser som råder. För deltagande i grupp förutsätts förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma.

 

Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dag klubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

CoronaExit-plan för kyrkan

Under första veckan i maj inleds planeringen av hur Kyrkan skall förfara vid avvecklande av begränsningar som gäller Coronasituationen. Närmare information ges om detta så fort planen är färdigställd.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär

bl.a. följande åtgärder:

 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma,
 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter,
 3. Man skall upprätthålla en god handhygien,
 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl,
 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen,
 6. Man skall låta vaccinera sig, när det är möjligt.

 

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att

säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tillägsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av:

 • stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214
 • biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

Direktiv för publika utrymmen 23.3.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har givit ett direktiv om ibruktagandet av Smittskyddslagen 58 d §. För församlingar och kyrkliga samfälligheter innebär att det skall finnas en skriftlig plan för hur publika utrymmen och utrymmen som är öppna för församlingsmedlemmar och verksamhet med fler än 10 personer samtidigt närvarande, kan användas så, att de som vistas i utrymmet de facto kan undvika närkontakt. Närkontakt innebär fysisk kontakt eller vistelse i samma utrymme med mindre än 2 meters säkerhetsavstånd i mer än 15 minuter.

Planen kan utgöra en kort och koncis beskrivning av utrymmet och hur det används. Till planen kan bifogas en skiss över utrymmet, i vilken den verbala planen visualiseras. Planen skall finnas tillgänglig i utrymmet och skall på uppmaning av regionförvaltningsverket eller kommunal myndighet uppvisas. Om än bestämmelserna nu gäller Nyland är det skäl att också i övriga delar av stiftet inleda förberedande åtgärder angående motsvarande planer.

Eftersom det annars kan vara svårt att i praktiken begränsa deltagandet i förrättningar rekommenderas att man från församlingshåll av den som kontaktat församlingen ber om en på förhand inlämnad förteckning över de personer som har för avsikt att delta i förrättningen, med beaktande av de begränsningar som gäller. Förteckningen gör det också möjligt att lättare spåra smittkedjor om det skulle visa sig nödvändigt.

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av:

 • stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214
 • biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

Direktiv 28.2.2021

Domkapitlets direktiv givet 28.2.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Det allmänna läget

Statsrådet konstaterade i sitt principbeslut 25.2.2021 att det i områden som uppfyller kriterierna för spridningsfasen vid bekämpning av coronaviruset är motiverat att övergå till åtgärdsnivå två enligt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) handlingsplan för hybridstrategin.

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Västra- och Inre Finland, fastställer genom sina egna beslut, med anledning av statsrådets principbeslut, nya restriktioner, vilka träder i kraft från och med det datum som respektive regionförvaltning besluter. Landskapsregeringen på Åland besluter för sin del om de nya restriktionerna.

Effekten av dessa beslut leder till att offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 6 deltagare förbjuds på Borgå stifts område, förutom i Karleby och Kronoby församlingar, där begränsningen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt för tillfället är 20 personer. I Södra Finland är bestämmelserna sedan tidigare i kraft, i Sydvästra Finland träder de i kraft 27.2 och i Västra- och Inre Finland i Vasa sjukvårdsdistrikt från och med 2.3.

För Ålands del har Landskapsregeringen, till skillnad från regionförvaltningsverken, den 27.2. bestämt att alla offentliga sammankomster helt och hållet förbjuds till och med 14.3 med omedelbar verkan. Trots det kan inte kyrkans verksamhet ifråga om gudstjänster och förrättningar upphöra. Enligt Kyrkolagen kap 4 §1 hör gudstjänster och kyrkliga förrättningar till kyrkans lagstadgade uppgifter. Minnesstunder och bröllopsfester däremot är privata sammankomster. Församlingarna på Åland kan ordna strömmade gudstjänster och förrättningar med samma begränsningar som i de övriga delarna av Borgå stift.

THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien skall följas i alla situationer. Regionförvaltningsverken rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas.

Församlingar och samfälligheter uppmanas att noggrant hålla sig uppdaterade med och följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt
församlingarna och samfälligheterna.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som
församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får det samtidigt befinna sig högst 6 personer förutom de personer som behövs för gudstjänsten förrättande, d.v.s. präst, kantor och vaktmästare. Gudstjänsten streamas. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och TV-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga närvarar vid förrättningar, högst 6 personer (tillsvidare undantaget Karleby och Kronoby församlingar). Av pastorala skäl kan detta antal överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Präst, kantor och vaktmästare som krävs för förrättningens genomförande behöver inte tas med i beräkningen. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt.

Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen
skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendeorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Stödåtgärder

De stränga restriktionerna inverkar på den själsliga välmågan. Därför skulle det vara av vikt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra enskilda besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Härvid skall gällande begränsningar följas.

Det är viktigt att församlingsmedlemmarna stöds också i den rådande situationen. Särskilt de unga och de ensamma är i en utsatt situation. Nu är den uppsökande verksamheten bland dessa grupper av stor betydelse. De församlingsanställda behöver även vara lätta att nå för samtal och stöd. Om ett fysiskt möte på grund av omständigheterna inte kan ordnas så kan man istället ha kontakt med hjälp av telefon, epost och olika digitala kanaler.

Samlande verksamhet

I den verksamhet där man samlas fysiskt skall myndighetsbegränsningar följas. All vuxenverksamhet avbryts, förutom små grupper för sorgearbete eller smågrupper för andra i svår situation varande personer, varvid kyrkoherden fattar beslut om verksamheten.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar över 12 år avbryts från och med 8.3.2021. Gruppverksamhet för barn under 12 år kan fortsätta enligt kommunala beslut på orten. Också härvid är det skäl att begränsa antalet närvarande. För deltagande i grupp förutsätts förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma.

Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Observera att på Åland har alla hobbyer förbjudits. Det här gäller även barn och unga, såväl inomhus som utomhus. Eftersom även högstadieskolor och gymnasier stängs i två veckors tid kan då inte heller skriftskola med fysiska samlingar hållas på Åland under denna tid. Eftis- och dagklubbsverksamheten följer de kommunala myndigheternas beslut.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär
bl.a. följande åtgärder:

 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma,
 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter,
 3. Man skall upprätthålla en god handhygien,
 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl,
 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen,
 6. Man skall låta vaccinera sig, när det är möjligt.

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att
säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.
Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson,
lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214 eller
biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

En hälsning till alla medarbetare

Vår gemensamma uppgift är att med den kraft Gud ger förmedla hopp och förtröstan. Vi har Gud med oss i alla våra uppgifter. Han hör våra böner och kallar oss att be för världen och varandra. Även om vi nu har en tid av skärpta begränsningar framför oss, så är dagen när detta är över närmare oss än när allt detta började ifjol.
”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” 2 Kor 1:3-4
Jag önskar alla medarbetare Guds välsignelse och kraft i dessa tider. Tack för allt arbete ni gör!
Biskop Bo-Göran

Direktiv 21.2.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut givet 19.2.2021 fastställt nya restriktioner, vilka gäller i Nyland för tiden 22.2 – 14.3.2021. Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 6 deltagare förbjuds.

Landskapsregeringen för Åland har 20.2.2021 fattat beslut om nya restriktioner på Åland med en begränsning om 10 personer gällande sammankomster. I övriga regioner är begränsningen 10 personer fortsättningsvis.

THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien skall följas i alla situationer.
Regionförvaltningsverken rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas.

Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa de myndighetsbeslut som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt
församlingarna och samfälligheterna.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. Då det gäller restriktioner i Nyland får det i kyrkorummet samtidigt befinna sig högst 6 personer,
inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till
radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas streamade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas till möjligast litet antal personer. Målsättningen bör vara att endast de närmaste anhöriga närvarar vid förrättningar, högst 6 personer i Nyland, 10 personer i övriga regioner. Av pastorala skäl
kan detta antal överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall
andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt.

Undvik samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras
på ett säkert sätt.

Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Stödåtgärder

De stränga restriktionerna inverkar på den själsliga välmågan. Därför skulle det vara av vikt att kyrkorna hålls öppna för att möjliggöra enskilda besök i kyrkan, att där få stilla sig i bön och att om möjligt erhålla samtalshjälp. Härvid skall gällande begränsningar följas.

Det är av vikt att församlingsmedlemmarna stöds också i den rådande situationen.

Samlande verksamhet

I den verksamhet där man samlas fysiskt skall myndighetsbegränsningar följas. All vuxenverksamhet avbryts i Nyland, förutom smågrupper för sorgearbete eller smågrupper
för andra i svår situation varande personer, varvid kyrkoherden fattar beslut om verksamheten.

Gruppverksamhet för barn och unga (under 20 år) kan fortsätta enligt kommunala beslut på orten. Också härvid är det skäl att begränsa antalet närvarande. För deltagande i grupp förutsätts förhandsanmälan samt att man eftersträvar att medlemmarna i gruppen är desamma.

Den eftermiddagsverksamhet som ordnas för lågstadieelever kan fortsätta enligt de kommunala myndigheternas beslut på orten. Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
3. Man skall upprätthålla en god handhygien
4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder härför på grund av hälsoskäl
5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen
6. Man skall låta vaccinera sig, när det är möjligt.

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 142 5214 eller biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216.

Direktiv 21.12.2020

Domkapitlets direktiv givet 18.12.2020 och 21.12.2020 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverken på Borgå stifts område har givit nya restriktioner som sträcker sig fram till 10.1.2021. Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 10 deltagare förbjuds (20 personer på Åland). Samlingar med högst 10 personer (på Åland 20 personer) kan ordnas men då måste THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien absolut följas. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna.

Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas. Församlingar och samfälligheter uppmanas att följa det som gäller för respektive område.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer (20 personer på Åland), inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas strömmade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer (på Åland 20 personer) närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer (20 på Åland). Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 1. 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
 2. 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
 3. 3. Man skall upprätthålla en god handhygien
 4. 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars då det är möjligt
 5. 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen

Regionförvaltningsverkets och även andra myndigheters direktiv skall följas. Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av:

Direktiv 18.12.2020

Direktiv till församlingarna och samfälligheterna 18.12.2020 i Pedersöre, Korsholms och Närpes prosterier

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i samråd med övriga myndigheter 17.12.2020 meddelat om nya restriktioner för Västra och Inre Finland. Offentliga sammankomster och samlingar såväl inomhus som utomhus med över 10 deltagare förbjuds för tiden 22.12.2020-17.1.2021. Samlingar med högst 10 personer kan ordnas men då måste absolut till alla delar THLs föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien följas. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna. Kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv, vilka bör följas.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna. Begränsningarna gäller för tiden 22.12.2020-17.1.2021.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsterna strömmas direkt och sänds över internet med tillgängliga medel i församlingen. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas strömmade gudstjänster. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl de närmaste anhörigas antal uppgå till fler än 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid en förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika att samlas vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 1. 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
 2. 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
 3. 3. Man skall upprätthålla en god handhygien
 4. 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars då det är möjligt
 5. 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen

Regionförvaltningsverkets och även andra myndigheters direktiv skall följas. Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av:

Direktiv 4.12.2020

Borgå domkapitels direktiv givet 4.12.2020 till församlingarna och samfälligheterna på regionförvaltningsverkets område i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i samråd med övriga myndigheter 1.12.2020 meddelat om nya restriktioner för Västra och Inre Finland. Offentliga sammankomster med över 20 deltagare förbjuds för tiden 2-21.12.2020. Också mindre samlingar bör ordnas endast i undantagsfall och med beaktande av givna säkerhetsföreskrifter. Kommuner och städer kan ge skärpta säkerhetsdirektiv, vilka då bör följas.

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna. Begränsningarna gäller för tiden 2-21.12.2020.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 20 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Gudstjänsterna strömmas direkt och sänds över internet med tillgängliga medel i församlingen. Möjligheterna bedöms med beaktande av lokala omständigheter och resurser. Vid behov kan man också hänvisa till radio- och tv-gudstjänster eller till grannförsamlingarnas strömmade gudstjänster.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 20 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl de närmaste anhörigas antal uppgå till fler än 20 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid en förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas.  Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall andningsskydd användas i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samlingar vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Verksamhet i församlingen

Eftersom covid-19 läget nu tenderar att variera ortsvis uppmanas församlingarna att kontinuerligt följa med läget på orten och bestämmelserna som de lokala myndigheterna ger.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 1. 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
 2. 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
 3. 3. Man skall upprätthålla en god handhygien
 4. 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars då det är möjligt
 5. 5. Man kan ladda ner den s.k. corona-appen

 

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

 

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av stiftets beredskapschef, lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel.  040 142 5214; biskop Bo-Göran Åstrand, bo-goran.astrand@evl.fi, tel. 040 142 5216

Direktiv 27.11.2020

Direktiv till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift 27.11.2020

Regionförvaltningsverket för Södra Finland har i samråd med övriga myndigheter 27.11.2020 meddelat om nya restriktioner för huvudstadsregionen, Nyland och Päijänne-Tavastland. Offentliga sammankomster med över 10 deltagare förbjuds i Nyland och PäijänneTavastland från och med måndagen 30.11.2020. Också mindre samlingar bör ordnas endast i undantagsfall och med beaktande av givna säkerhetsföreskrifter.

Domkapitlen i Borgå, Esbo och Helsingfors stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna.

Begränsningarna gäller för tiden 30.11-20.12.2020

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (Kl 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Gudstjänsten streamas med användande av församlingens egna elektroniska kanaler. Gudstjänsten skall inte bandas utan församlingens huvudgudstjänst skall sändas som direrktsändning. Gudstjänsten kan firas som högmässa.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall dock ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid förrättning skall andningsskydd användas.

Distansarbete och användande av andningsskydd

Rekommendationen är att arbetet i mån av möjlighet utförs på distans. På arbetsplatsen skall användas andningsskydd i alla situationer där det är möjligt. Man skall undvika samling vid mat- och kaffepauser. Säkerhetsavstånd bör upprätthållas.

Verksamhet i församlingen

All fritidsverksamhet för vuxna avbryts tillsvidare. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år, vilken sker inomhus, avbryts tillsvidare.

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år), vilken sker utomhus, kan fortsätta.

I församlingens regi varande eftermiddagsverksamhet för skolbarn får fortgå i enlighet med de direktiv som ges av stad eller kommun.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger. Vi sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Av myndigheterna givna säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 1. 1. Om man är sjuk skall man stanna hemma
 2. 2. Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
 3. 3. Man skall upprätthålla en god handhygien
 4. 4. Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt
 5. 5. Man kan ladda ner den s.k corona-appen

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av:

 • stiftets beredskapschef lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, lars-eric.henricson@evl.fi, tel. 040 1425214
 • biskop Bo-Göran Åstrand, tel. 040 142 5216

 

Direktiv 21.11.2020

Restriktioner i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 21.11

Deltagarantalet vid alla offentliga samlingar och tillställningar i församlingarna begränsas till 20 personer under tiden 23.11-13.12.2020.

Begränsningen gäller alla tillställningar församlingarna ordnar i sina lokaler.

Kyrkoherden besluter om och avgör i olika situationer som uppstår i församlingarna och samfällighetens chef om sådant som berör samfällighetens tjänster.

Domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson kan vid behov kontaktas, tel. +358 40 142 5216, lars-eric.henricson@evl.fi

Gudstjänster och förrättningar

Församlingarna bör fira gudstjänster och ordna kyrkliga förrättningar under alla omständigheter. Gudstjänsterna och förrättningarna hör till församlingarnas lagstadgade uppgifter enligt kyrkolagens 4 kap 1 §.

Församlingsmedlemmarna har rätt att närvara i gudstjänsterna, men deltagarantalet begränsas till 20 personer. Till dessa 20 personer räknas präst, kantor och övriga medverkande.

Församlingen ska eftersträva att strömma direkt från söndagens gudstjänst i de kanaler som församlingen valt att använda. I undantagsfall kan gudstjänsterna spelas in på förhand för att sedan sändas under gudstjänsttid. Gudstjänsten som sänds ska vara församlingens huvudgudstjänst.

Vid jordfästningar är det möjligt att med stor försiktighet och av starka pastorala skäl avvika från begränsningen så att de närmaste anhöriga kan närvara samtidigt.

Alla uppmanas fortsättningsvis att följa rekommendationen om att begränsa antalet personer till 10 på alla privata tillställningar. Rekommendationen gäller alla familjehögtider inklusive dop, bröllop, minnesstunder och andra tillställningar i hemmen.

Beslutsfattning i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna

Begränsningen om 20 personer gäller inte förtroendeorganen i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Det rekommenderas ändå starkt att överväga om sammanträdena kan ordnas vid en senare tidpunkt eller att de förkortas så att endast de brådskande ärendena behandlas. Vid sammanträdena bör man fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsarrangemangen. Kyrkolagen tillåter inte för tillfället elektroniska sammanträden.

Hobby och fritids verksamhet

Hobby och fritids verksamheten i församlingarna såsom körer och klubbar kan fortsätta så att deltagarantalet begränsas till 20 personer.

Den verksamhet som ordnas för barn och unga i församlingarna bör fortsätta så långt det är möjligt. Verksamheten har en stor inverkan på de ungas hälsa och välmående.

Användningen av andningsskydd

Det är rekommenderat att använda andningsskydd i församlingens verksamhet, speciellt då säkerhetsavstånden inte kan tryggas. Användning av andningsskydd rekommenderas för alla som är 13-år eller äldre. Församlingsmedlemmarna ansvarar i första hand själva för anskaffningen av andningsskydd. Församlingarna bör dock förse de församlingsmedlemmar med andningsskydd vars ekonomi är ansträngd och anskaffningen skulle utgöra en oproportionellt stor kostnad. Församlingarnas och samfälligheternas personal rekommenderas använda andningsskydd på arbetsplatsen och i alla arbetsuppdrag.

Kom ihåg:
 1. Gå till coronatest om du får symptom och håll dig hemma.
 2. Håll 1-2 meters avstånd till andra människor
 3. Iaktta noggrann hygien speciellt då du hostar och nyser
 4. Använd andningsskydd då du inte kan hålla avstånd
 5. Ta i bruk koronablinkern på din telefon

Information på sacrista

Aktuell information och gällande anvisningar för församlingar, samfälligheter m.fl. gällande coronapandemin finns samlade på kyrkans intranät Sacrista. Nedan finns en länk direkt till sidan. OBS! du måste vara inloggad i kyrkans nätverk för att sidan ska öppnas.

Tryck här för att komma till anvisningar på Sacrista.

Skylt med text

Domkapitlets öppethållning

Domkapitlet tar tills vidare endast emot sådana besök som berör ämbetsverkets verksamhet. Inga utomstående grupper, möten eller evenemang tas emot i huset tills vidare. Domkapitlets personal jobbar i huvudsak på distans och nås per telefon och e-post.

Tryck här för kontaktuppgifter till domkapitlets personal.

förbudsmärke över sal

Corona och diakoni

Kyrkostyrelsen har gett detaljerade anvisningar gällande diakoniarbetare och diakonalt arbete i församlingarna.

Direktiv för diakonin kan du läsa genom att trycka här.

Ljusstaken i Kyrkslätts kyrka.
Lokaltåg.