Domkapitlet.
Framsidan / Test sida Prästvigning

Test sida Prästvigning

Gör så här

Så här gör du när du är klar eller börjar vara klar med din magisterexamen och vill anhålla om ordination till prästämbetet. Behörighetskraven hittar du lite längre ner på sidan.

Prästvigning förutsätter att det finns en tjänst att sköta. Alla ansökningshandlingar skall vara domkapitlet till handa senast två månader före behandlingen av prästvigningen i domkapitlet.

Vigning 28.5.2023

Behandling i Domkapitlet senast 16.5.2023. Handlingar bör vara domkapitlet tillhanda senast 27.3.2023.

Vigning 8.10.2023

Behandling i Domkapitlet senast 12.9.2023. Handlingar bör vara domkapitlet tillhanda senast 7.8.2023.

Anlagsprövning och reflektionsdagar

Teologiestuderande som vill bli präster ska under studietiden, efter församlingspraktiken, genomgå anlagsprövning hos Psykologitiimi Päämäärä. Anlagsprövningen för Borgå stift sker i regel i september-oktober. Mer på evl plus. Tryck här för att komma direkt till sidan.

Kontakta stiftsdekanen om anlagsprövningen. De som genomgått anlagsprövning kallas till reflektionsdagar som stiftet ordnar. Dagarna leds av biskopen och ordnas varje höst i oktober

Ansökan om prästvigning

Kontakta notarien 4-6 månader innan du blir färdig med din magisterexamen

 • Skicka en ca 2 sidor lång uppsats om dig; personhistoria, studier, arbetshistoria, din väg till prästvigning och önskemål om var och med vad du vill arbeta. Det är din portfolio.
 • Du kallas till intervju.
 • Då biskopen gett klartecken kan du skicka in ansökan om prästvigning.
 • Alla ansökningshandlingar skall vara domkapitlet till handa senast två månader före behandlingen av prästvigningen i domkapitlet.

Språkkrav

De som anhåller om prästvigning i Borgå stift bör uppfylla följande språkkrav:

Svenska: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper

Finska: Nöjaktiga kunskaper

I tvåspråkiga församlingar krävs i regel goda kunskaper i finska.

Prov på språkkunskaper kan visas i samband med högskolestudier, studentexamen eller skilt språkprov. Mer information fås av domkapitlets notarie.

Ansökningshandlingar

Skicka följande handlingar till notarien (pdf format):

 • Fritt formulerad anhållan om prästvigning
 • Portfolion
 • Din uppsats om dig själv
 • Kopia av examensbetyg (Magister- & kandidatbetyg, studieregisterutdrag över samtliga prestationer)
 • Läkarintyg (Läkarutlåtande om hälsotillstånd T)
 • Ämbetsbetyg; dop och konfirmation skall framgå
 • Intyg från anlagsprövningen (resultatsidan med pilar)
 • Utdrag ur straffregister (behövs för tjänstgöring i församling)
 • CV
 • Möjliga intyg över avlagda prov på språkkunskaper
Vi har sammanställt instruktioner för hur du lämnar in handlingar. Tryck här för att läsa instruktionerna.
Ordinationsutbilning och prästvigning
 • Prästvigningen föregås av ordinationsutbildningen.
 • Du blir kallad till ordinationsutbildningen. Programmet skickas ut på förhand.
 • Domkapitlet svarar för de kostnader som uppstår p.g.a. utbildningen.
 • Domkapitlet beslutar vid sitt sammanträde om prästvigning.
 • För prästvigning bör det finnas en tjänst att sköta i en församling
 • Datum för prästvigningar finns på domkapitlets hemsida.
 • Efter prästvigningen bjuder biskopsparet på kaffe för de prästvigda och deras närmaste på biskopsgården.

Portfolio

Med portfolio avses i detta fall ett slags CV i form av en mapp, i vilken man i samband med ansökan om prästvigning redogör för sin kännedom om lutherskt församlingsliv. Till portfolions kännetecken hör att den kan utformas ganska fritt, och förutom olika intyg skall den även innehålla personliga reflektioner. Med en portfolio kan du visa upp ditt personliga kunnande och din mångsidiga erfarenhet, och den kan även i framtiden vara till hjälp då du söker tjänster. Till sitt innehåll och funktion motsvarar portfolion den uppsats “Min väg till präst”, som prästkandidater i Borgå stift tidigare har uppmanats att skriva.

Tryck här för att läsa mer om portfolion.

Introduktion i arbetet

Som en del av pastoralutbildningen bör varje ny präst få en grundlig introduktion i arbetet. Blanketten för introduktion i arbetet fylls i efterhand och sänds slutligen in till Domkapitlet.

Tryck här för att läsa mer om introduktion i arbetet