Bokryggar.
Framsidan / Rekrytering / Portfolio

Portfolio

Direktiv till studerande om portfolio inför prästvigningen

Biskopsmötet beslöt 11.9.2013, att den som fr.o.m. 1.1.2015 ansöker om prästvigning eller
lektorsrättigheter till sin ansökan bör bifoga ett intyg över deltagande i församlingsverksamhet
(Kyrkans författningssamling 113 § 1). Avsikten med beslutet är att uppmuntra dem som studerar
med sikte på prästämbetet att målmedvetet eftersträva att en identitet som församlingsmedlem och
framtida präst steg för steg skulle kunna växa fram och mogna under studietiden.

Intygets utformning är inte fastställd. Det rekommenderas att den studerande gör en s.k. portfolio,
som är ett slags mapp i vilken man samlar intyg och dokument som berättar om församlingsaktivitet
före och under studietiden antingen som deltagare, frivillig ledare eller anställd. Det kan vara fråga
om arbetsintyg eller mer fritt formulerade redogörelser och egna reflektioner över de tankar, frågor
och känslor som kontakten med verksamheten inom olika församlingar har väckt med tanke på
framtida tjänst inom kyrkan. En god portfolio ger en bra grund för de samtal som prästkandidaten för
med representanter för till exempel domkapitlet och den församling som önskar rekrytera en ny präst.
Portfolion behövs senast i det skedet då dokument och betyg skall bifogas ansökan om prästvigning.
Olika stift har olika praxis för hur rekryteringsprocessen går till, så det är bra att i god tid ta kontakt
med domkapitlet i fråga.

Portfolions innehåll

Med hjälp av portfolion presenterar prästkandidaten sin erfarenhet av församlingslivet och de kristna
organisationernas verksamhet som deltagare, frivillig medarbetare och anställd. Eftersom kärnan i det
lutherska prästämbetet utgörs av förkunnelse och sakramentsförvaltning är det speciellt viktigt att
kunna uppvisa sin förtrogenhet med det lutherska gudstjänstlivet. Som präst skall man leda
gudstjänsten, men det förutsätter att man redan tidigare har växt in i gudstjänstlivet som deltagare,
och gärna också medverkat som frivillig, till exempel i gudstjänstgrupper eller som kyrkvärd,
textläsare eller nattvardsassistent.

Det är även till fördel om man i portfolion kan redogöra för erfarenheter från andra sektorer av
församlingens liv såsom undervisning, barn- och ungdomsarbete, musik, diakoni, själavård och
mission. Det bör dock understrykas att det inte finns någon miniminivå av församlingsaktivitet, som
prästkandidaten bör uppfylla för att beviljas prästvigning. Portfolion kan utformas på många olika
sätt och dess syfte är att vara ett redskap för de samtal som förs i samband med rekryteringsprocessen.
En tjockare portfolio ger inte förtur i kön till prästvigning, utan den är ett av 0många instrument som
används då prästkandidatens lämplighet bedöms.

Olika slag av församlingsengagemang som kan nämnas i portfolion är exempelvis:

 • Gudstjänstliv, övrig församlingsverksamhet, körsång, diskussionsgrupper osv.
 • Andlig vägledning, retreater, ledarskapsutbildning
 • Frivilligverksamhet typ klubbledare, hjälpledare på läger, väntjänst, talkoinsatser
 • Förtroendeuppdrag i församlingen
 • Arbete i församlingen såsom sommarteolog, predikobiträde eller annat
 • Verksamhet inom organisationer och kristna föreningar som stöder kyrkans grunduppgifter
  (ungdomsarbete, diakoni, väckelserörelse, internationellt bistånd, mission etc.)

Att samla material för portfolion

En viktig del av arbetsprocessen med att sammanställa en portfolio är att under studieåren skriva
ner sina tankar och reflektioner över de egna erfarenheterna och varför man vill bli präst. Följande
två frågor kan vara till hjälp:

 1. Hur har du blivit bekant med lutherskt gudstjänsts- och andaktsliv, och hur bedömer du
  dina färdigheter att gå in i prästens uppgifter? Vilka är dina starka egenskaper, och vilka
  områden och färdigheter behöver du utveckla?
 2. Hur har du blivit bekant med lutherskt församlingsliv – och eventuellt församlingslivet i
  andra kristna samfund? Vilken typ av verksamhet är bekant respektive obekant för dig?
  En bra spegel för dessa reflektioner ger beskrivningen av prästers kärnkunnande:
  http://sacrista.evl.fi/sacrista.nsf/0/68A8EAB8EC929E1AC225789D00445387/$FILE/K%E4rnkom
  petens.pdf

När man läser det här dokumentet bör man beakta, att det är skrivet med tanke på yrkeskårens
kunnande som helhet. Ingen enskild individ uppfyller alla de här kriterierna, i synnerhet inte före
prästvigningen. Dokumentet ger ändå en fingervisning om vilka egenskaper som är viktiga i prästens
arbete. Av en ny präst förutsätts vissa grundfärdigheter inom de områden som beskrivs, men de
enskilda delarna av kärnkompetensen är färdigheter som präster behöver växa in i, utveckla och
fördjupa under hela sin prästgärning

Råd för hur man skall sammanställa sin portfolio kan du få från:

 • Borgå domkapitel, stiftsdekan Robert Lemberg
 • Universiteten: Patrik Hagman/Åbo Akademi (patrik.hagman@abo.fi ), Heikki Salomaa /Itä-Suomen yliopisto (heikki.salomaa@uef.fi ), Maria Buchert/Helsingin yliopisto
  (maria.buchert@helsinki.fi)
 • piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala (anna-kaisa.inkala@evl.fi)
 • Allmänna uppgifter om vad en portfolio är (endast på finska) hittar du på länken
  http://peda.net/veraja/jyu/ac/all/portfolio/pofoopas

För vem skall portfolion presenteras?

Portfolion är en förutsättning för att man skall kunna bli prästvigd i Finlands evangelisk-lutherska
kyrka. Den bör ges eller skickas till domkapitlet då teologie magisterns behöriget för prästvigning
skall utredas. Men det kan vara bra att också ha den med när du besöker den församling, där du hoppas
få börja arbeta som präst.