Domkapitlet.

Test sida 5 Anvisningar

Osakligt bemötande och trakasserier

Osakligt bemötande kan ha samband med en person eller med personens arbete. Det är ofta systematiskt och fortgående, men även enskilda, lindrigare fall kan betraktas som osakligt bemötande.

Osakligt bemötande kan vara verbalt eller icke-verbalt, och det kan ta sig uttryck i gester eller miner. Hur det upplevs är individuellt. Det kan bero på situationen, växelverkan mellan parterna och individens tidigare erfarenheter.

Kyrkans arbetsmarknadsverk samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kyrkfackets union rf och Kyrkosektorn rf rekommenderar för församlingsarbetsplatserna att de förebygger osakligt bemötande och trakasserier genom att bereda och godkänna en förbindelse till god arbetskultur samt anvisningar för konflikthantering. Avtalsparterna har utarbetat modeller för förbindelsen och anvisningen för församlingarna .

Läs mer om osakligt bemötande Modell för förbindelse om gott bemötande i arbetsgemenskapen

Borgå stifts kontaktpersoner i nätverket för jämställdhet och likabehandling

I vår kyrka finns ett nätverk av kontaktpersoner som stöder den enskilda medarbetaren i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Nätverket verkar med kyrkostyrelsen som bas. Alla stift är representerade i nätverket.

Uppgiftsbestämningen för detta nätverk är ännu under arbete. Konkreta frågor som nätverket riktar in sig på gäller likabehandling vid rekrytering. Nätverket vill också främja ett andligt klimat i församlingarna där jämställdhetsfrågorna är naturliga och ständigt aktuella.

Nätverket kan erbjuda utbildning i jämställdhetsfrågor och fungera rådgivande i relation till församlingarna. Bilden av kyrkan påverkas av att vi arbetar för en större jämställdhet inom kyrkan på ett seriöst och synligt sätt.

Borgå stift kontaktpersoner:

Församlingspastor Sini Aschan, e-post: sini.aschan@evl.fi, tfn 050 566 8112
Församlingspastor Benjamin Häggblom e-post: benjamin.haggblom@evl.fi, tfn 050 406 2356

Handlingsprogram mot sexuella trakasserier

I kyrkan vill vi bryta tystnaden kring sexuella övergrepp, erkänna att sådant sker och agera när det behövs. Borgå stift har utarbetat ”Handlingsprogram 2019 för förebyggande och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp.

Du kan läsa programmet i sin helhet genom att ladda ner programmet som en pdf-fil genom länken nedan.

Församlingarna kan ladda ner foldern i redigerbart format (word) för bruk i den egna församlingen.

Handlingsprogrammet 2019

Läs handlingsprogrammet som gjordes 2019 genom att trycka här. 

 

Läs handlingsprogrammet (2023) genom att trycka här

Kyrkans medarbetare i sociala medier

Biskoparna i vår kyrka har gemensamt utarbetat anvisningar om kyrkans medarbetare på sociala medier.

Tryck här för att läsa anvisningarna.

Förtjänsttecken och hederstitlar

Inom kyrkan finns några olika förttjänsttecken samt hederstitlar som kan beviljas som erkännande för utförd gärning i kyrkans tjänst.

Pro Ecclesia medalj

Kyrkostyrelsen kan förläna Pro ecclesia-medaljen till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete. Det beviljas högst fem Pro ecclesia-medaljer per år. Församlingar och kyrkliga organisationer skickar in sina förslag avseende Pro ecclesia-medaljen inklusive prioritetsordning till sitt domkapitel inom den tidsram som domkapitlen meddelar. Domkapitlet rangordnar inkomna och egna förslag innan framställningen skickas till Kyrkostyrelsen. Mer information ges i kyrkostyrelsens cirkulär.

Självständighetsdagens ordnar

Församlingarna och domkapitlen kan ansöka om Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden. Församlingarna ska lämna in sina ordensförslag till domkapitlet. Domkapitlet behandlar förslagen och sänder dem till Kyrkostyrelsen, som efter sin beredning sänder dem vidare till undervisnings- och kulturministeriet.

Director Cantus

Domkapitlet kan utdela titeln Director Cantus åt synnerligen meriterade kantorer i stiftet. Till kutymen hör att vederbörande bör ha haft kantorstjänst i kyrkan i över 20 år. Församlingen riktar ansökan till domkapitlet med utförliga motiveringar. Domkapitlet besluter om titeln vid ett sammanträde. Intyget över titeln överräcks högtidligen vid lämpligt tillfälle i församlingen eller domkapitlet.

Director Musices

Domkapitlet kan utdela titeln Director Musices åt synnerligen meriterade kyrkomusiker i stiftet. Församlingen riktar ansökan till domkapitlet med utförliga motiveringar. Domkapitlet besluter om titeln vid ett sammanträde. Intyget över titeln överräcks högtidligen vid lämpligt tillfälle i församlingen eller domkapitlet.

Prostetitel

Enligt biskopsmötets anvisningar givna 8.9.2015 kan en biskop förläna prostetitel till en inom kyrkligt arbete välmeriterad präst sålunda att under fyra år som motsvarar kyrkomötets mandatperiod beviljas ungefär en titel per påbörjat fyrtiotal präster i stiftet. Härutöver kan prostetiteln förlänas en kontraktsprost eller fältprost då denna avgår från tjänsten i fråga. Det betyder i regel att biskopen kan tilldela ungefär 9 titlar i Borgå stift under en mandatperiod.

Förttjänsttecken för långvarig tjänst

Förtjänsttecken beviljas för långvarig tjänst inom församlingarna eller annan kristlig verksamhet. Förtjänsttecknet ges i guld efter 30 års, i silver efter 20 års och i brons efter 10 års tjänst eller verksamhet. Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) handhar märkena. Tryck här för att läsa mer på sacrista.

Märke för förtroendevalda

Märket för förtroendevalda är avsett för medlemmar av församlingarnas kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller motsvarande. Märket för förtroendevalda ges av Kirkkopalvelut. Tryck här för att läsa mer (på finska).

Virve

Stiftets församlingar och samfälligheter har möjlighet att ta i bruk virve-radiotelefoner….

Radiotelefon

Miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Material och beskrivning finns på kyrkans sida för miljödiplomet. Tryck här för att komma dit.

Ansvarsperson vid domkapitlet: notarie Linus Stråhlman

Gör så här för att ansöka om miljödiplomet

  1. 1. Församlingens eller samfällighetens fyller i inventerinsschemat och följer instruktionerna på sidan för miljödiplomet.
  2. 2. Församlingen eller samfälligheten tar kontakt med domkapitlet och begär om extern granskning (auditering)
  3. 3. Domkapitlet utser en extern granskare.
  4. 4. Då granskningen är gjord ger domkapitlet ett utlåtande om församlingens arbete.
  5. 5. Utlåtandet tillsammans med församlingens handlingar och rapporten från den externa granskningen sänds till kyrkostyrelsen för beslut.
  6. 6. Kyrkostyrelsen behandlar ansökan och beviljar miljödiplomet

Materialbeställningar

Följande material kan beställas från domkapitlet:

  • Kyrkodagbok 5 €/stk
  • Förrättningsdagbok 5 €/stk
  • Konfirmationsbevis 0,20 €/stk
  • PsalMedajeSkoj-pinser  2 €/stk

Skicka din beställning till byråsekreteraren på verksamhetsavdelningen.

Beställningar faktureras via KIPA och till alla beställningar tillkommer postavgift

Bild av beställningsmaterial

MÄSSA med några få

Mässa med några få är ett formulär för när endast några få är samlade till gudstjänst. Tanken är att kunna fira en hel högmässa något förkortat och förenklat. Formuläret kan också användas vid t.ex. kvällsmässor, lägergudstjänster, retreater, ungdomssamlingar mm. Liturgin bygger i första hand på lästa växelläsningar och utgår främst från Mässa 3 i handboken. Gudstjänsten leds av präst och kantor som delar gemenskapen med den församlade skaran på den plats där de sitter gärna framme i kyrkan. Materialet är hämtat från Kyrkohandboken I-II och de viktigaste delarna är mötet med Guds ord, bönegemenskapen och nattvardsmåltiden

Material

Den ena agendan är en kommenterad agenda som är tänkt som stöd för präst och kantor som leder gudstjänsten. Församlingsagendan är en enklare version som man kan printa ut åt gudstjänstfirarna på en enkel, dubbelvikt A4.

Tryck här för att öppna den kommenterade agendan

Tryck här för att öppna församlingsagendan för gudstjänstfirarna (word-fil)

Tryck här för att öppna församlingsagendan (pdf-fil)

Tryck här för en visuell förklaring hur du skriver ut ett ihopvikbart, 2-sidigt häfte på A4 papper