Domkapitlet.
Framsidan / Stöd i arbetet / Handlingsplan mot sexuella trakasserier och osakligt bemötande i Borgå stift

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och osakligt bemötande i Borgå stift

Publicerat 26.9.2023

I Borgå stift vill vi i enlighet med vår kristna tro leva respektfullt med varandra.

Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det ska ni göra mot dem. (Matt.7:12)

I Borgå stift finns utrymme för olika tolkningar och åsikter. Vi lyssnar på varandra och utbyter åsikter på ett konstruktivt sätt.
Vi gör inga antaganden om andra människors bakgrund, nationalitet, andliga hemvist, kön, sexualitet eller funktionsförmåga. Vi respekterar människors berättelser om sig själva och hur de definierar sig. Vi pekar inte ut någon genom vårt språkbruk.

I Borgå stift har vi nolltolerans för alla slags former av mobbning, trakasserier och diskriminering. Om du i församlingen upplever eller lägger märke till mobbning, trakasserier eller diskriminering ska du i första hand meddela kyrkoherden.

Om det som inte borde hända ändå sker

Lyssna aktivt och uppmärksamt. Ta det som sägs på allvar. Försäkra personen att hen har gjort rätt som berättar.
Behåll lugnet hur svår berättelsen än är. Kom ihåg att den utsatte har förtroende för dig eftersom personen har valt att berätta för dig. Berätta för personen vad du härnäst kommer att göra och ge fortlöpande information om hur ärendet utvecklas.

Anmäl om det du har hört eller sett till kyrkoherden / säkerhetsansvarig /myndigheter. Kom ihåg att informationen är konfidentiell.
Kom ihåg att också den utsattes familj och närmaste omgivning kan behöva stöd.

Vid misstankar om att minderåriga drabbats

Vid misstanke om sexuella övergrepp eller trakasserier mot minderåriga ska man omedelbart anmäla detta till polisen. Om den som misstänks är anställd eller frivillig medarbetare i församlingen ska man också ta kontakt med den personens chef och kyrkoherden. Vid oklara och svårbedömda fall är det bra först kontakta kommunens barnskydd. Enligt barnskyddslagen är man skyldig att göra en anmälan till polisen vid misstanke om att barn far illa. (5 kap.  25 § i lagen om barnskydd och 15 kap. 10 § i strafflagen).

Om man får vetskap om att någon blivit utsatt för övergrepp är det viktigt med tanke på eventuell utredning att dokumentera det man har fått veta, sett eller hört. Om den som misstänks för övergrepp är anställd eller frivillig medarbetare i församlingen bör kyrkoherden ta kontakt med barnets föräldrar. Om någon i barnets familj är misstänkt är det myndigheternas uppgift att ta kontakt med vårdnadshavaren.

Kriskommunikation

Vid anseendekriser som berör den egna organisationen har församlingen och kyrkan hela kommunikationsansvaret. I brottsärenden informerar polisen men om det gäller arbetsrelaterade oegentligheter bör organisationen själv sköta kommunikationen. Vad gäller kommunikationen om personer är det skäl att ge akt på integritetsskydd.

För stöd i kriskommunikationen kontakta 09 1802 247

För mer info

  • Heidi Juslin-Sandin, stiftssekreteraren för personalvård, tfn. 040 142 5217
  • Maria Sten, sakkunnig vid KCSA, tfn 050 408 6030