Domkapitlet.
Framsidan / Test sida osakligt bemötande

Test sida osakligt bemötande

Osakligt bemötande kan ha samband med en person eller med personens arbete. Det är ofta systematiskt och fortgående, men även enskilda, lindrigare fall kan betraktas som osakligt bemötande.

Osakligt bemötande kan vara verbalt eller icke-verbalt, och det kan ta sig uttryck i gester eller miner. Hur det upplevs är individuellt. Det kan bero på situationen, växelverkan mellan parterna och individens tidigare erfarenheter.

Kyrkans arbetsmarknadsverk samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kyrkfackets union rf och Kyrkosektorn rf rekommenderar för församlingsarbetsplatserna att de förebygger osakligt bemötande och trakasserier genom att bereda och godkänna en förbindelse till god arbetskultur samt anvisningar för konflikthantering. Avtalsparterna har utarbetat modeller för förbindelsen och anvisningen för församlingarna .

Vad är osakligt bemötande

 • mobbning
 • försummelser
 • nedvärdering eller ignorering
 • gester eller miner
 • isolering
 • svartmålande av en persons individuella egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv
 • hotelser
 • överträdelser av arbetsledningsrätten eller förödmjukande bemötande
 • ensidig ändring av överenskomna villkor
 • diskriminering eller favorisering.

Som osakligt bemötande betraktas inte:

 • arbetsgivarens normala åtgärder inom ramen för arbetsledningsrätten
 • normalt beslutsfattande eller behandling av olika tolkningar i samband med arbetet
 • hantering av problem i anslutning till uppgifterna eller arbetet bland medlemmarna i arbetsgemenskapen
 • hänvisning av den anställda till företagshälsovården
 • tillfälliga skillnader i synsätt.

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses enligt definitionen i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier kan vara till exempel

 • gester och miner med sexuell anspelning
 • grovt tal, tvetydiga vitsar, kommentarer eller frågor om kropp, klädsel och privatliv
 • framlagt pornografiskt material samt brev, e-postmeddelanden, textmeddelanden och telefonsamtal med sexuell underton
 • tafsande och annan oönskad beröring
 • förslag till eller krav på könsumgänge.

I allvarligare fall kan det handla om ett brott, såsom våldtäkt eller försök till våldtäkt.

Tryck här för Borgå stifts HANDLINGSPROGRAM 2019

Trakasserier på grund av kön

Med trakasserier på grund av kön avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell natur. Ett sådant beteende tar sig till exempel uttryck i nedsättande kommentarer om det andra könet och andra sätt att förnedra det andra könet.

Förfaranden när osakligt bemötande och trakasserier framkommit

Arbetsgivaren kan för att ingripa i osakligt bemötande och trakasserier

 • ge den skyldiga en anmärkning
 • ge den skyldiga en varning
 • omorganisera arbetsuppgifterna eller arbetslokalerna
 • i allvarliga fall säga upp den skyldiga eller häva dennes tjänste-/arbetsavtalsförhållande.

Bakom osakligt bemötande och trakasserier ligger ibland också dålig arbetsorganisering, oklar ansvarsfördelning, bristfälligt chefsarbete eller dysfunktionellt samarbete som ökar risken för trakasserier. Även dessa ska arbetsgivaren vid behov ingripa i genom sina åtgärder.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetstagaren i enlighet med sin yrkesskicklighet och utbildning för egen del sörja för säkerheten på arbetsplatsen i enlighet med arbetsgivarens anvisningar och bestämmelser. Det är alltså vars och ens skyldighet att undvika ett beteende som kan upplevas som osakligt bemötande eller trakasserier. Dessutom ska den vars beteende upplevs som osakligt bemötande eller trakasserier förändra sitt agerande.

Om du upplever att du blir osakligt bemött eller sexuellt trakasserad på arbetsplatsen

 • Gör klart för personen att du upplever beteendet som osakligt och inte kan acceptera sådant agerande.
 • Beskriv konkret vilket slags beteende du upplevt som osakligt. Be personen sluta med trakasserierna eller förändra sitt agerande.
 • Anmäl trakasserierna till arbetsgivaren. Du kan berätta om dem muntligt eller skriftligt. Du kan be en arbetskamrat, arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendemannen om hjälp och ni kan tillsammans anmäla trakasserierna till arbetsgivaren. Vid behov får du också hjälp från företagshälsovården.
 • Med tanke på den fortsatta behandlingen av ärendet är det viktigt att anteckna när trakasserierna förekommit, hur ofta de upprepats, vem som varit närvarande och hur du själv agerat. Det är också bra att spara eventuella osakliga eller sårande meddelanden.

När en förtroendevald beter sig osakligt

Osakligt bemötande kan ta sig uttryck till exempel i sexuella trakasserier eller i att personen fortgående eller upprepade gånger nedvärderar eller försvårar arbetet, sprider osanna rykten, gör osakliga kommentarer eller förlöjligar någon offentligt. Det kan inträffa till exempel på ett möte, i den offentliga debatten, i tidningsspalterna eller i de sociala medierna.

Arbetsgivaren ska med stöd av kyrkolagen (KL 23:5 §) ingripa i en förtroendevalds osakliga beteende. I det fallet tillämpas inte ovannämnda förfaringssätt. Det väsentliga är ändå att man aktivt strävar efter att eliminera det missförhållande som framkommit.

Beslut i ärenden som gäller förtroendevaldas osakliga beteende kan fattas av det organ (KL 23:6 §) som har valt den förtroendevalda. I fråga om en förtroendevald som utsetts genom församlingsval fattas beslutet dock av det organ som den förtroendevalda är medlem av. En förtroendevald som misstänks för osakligt bemötande får i det aktuella fallet inte medverka i beslutsprocessen i organet.

Hantering av missbruksfrågor på arbetsplatsen

Läs mer om hantering av missbruksfrågor på arbetsplatsen genom att trycka här