Domkapitlet.

Test sida 1 Kurser

Ledarskapsutbildning

Deltagande i Kirjo I är en förutsättning för att få delta i Kirjo II. Blocket Församlingen som arbetslag och förvaltning är en klusterkurs med studiehelheten inom pastoralutbildningen med samma namn. Kirjo II-kursen riktar sig till medarbetare som övergår till chefs- och ledarskapsuppdrag i en församling. Inom kyrkans ledarskapsutbildningsprogram ingår fyra olika kurshelheter i denna utbildning. På svenska erbjuds en kurshelhet som däremot har olika inriktningsalternativ beroende på deltagarna. Även så kallade mellanchefer eller blivande sådana är välkomna att delta.

Graf

Grunderna i ledarskap

Grunderna i ledarskap (5 sp) 

Grunderna i ledarskap är en mångprofessionell utbildning på fem studiepoäng. I utbildningen behandlas de allmänna grunderna i ledarskap och sådana delområden av församlingsledning som är gemensamma för både närmaste chefer och chefer på högre nivå. Utbildningen är avsedd för alla församlingsanställda som är intresserade av ledning eller planerar att söka sig till ledarskapsuppgifter.

Centrala mål är kunskap om ledarskapets grundläggande frågor, att lära känna de väsentliga faktorerna i ledarskap, att forska i den egna ledarskapsmotivationen samt att få kännedom om grunderna i nödvändig ledarskapskunskap.

Alla som är intresserade av att avlägga utbildningen Ledare i kyrkan och Domkapitlets ledarskapsutbildning bör ha avlagt utbildningen Grunderna i ledarskap. Ledare i kyrkan och Domkapitlets ledarskapsutbildning har tidigare gått under namnet Kirjo II. På svenska genomförs utbildningen som en kurshelhet med olika inriktningsalternativ beroende på deltagarna.

Denna utbildning bör avläggas innan Examen i ledning av församlingsarbete, dvs ledarskapsbehörighet för kyrkoherdetjänst.

Präster kan påbörja Grunderna i ledarskap innan pastoralexamen är slutförd. Kursen är inte en del av pastoralexamen. Det krävs dock att man avlagt arbetslags- och förvaltningsmodulen av pastoralexamen.

Ledare i kyrkan

Ledare i kyrkan, 20 sp (tidigare Kirjo II)

En yrkesövergripande ledarskapsutbildning för alla intresserade av att utveckla sin ledarskapskunskap.

Centrala inlärningsmål är kunskap av ledarskaps- och organisationsteorier samt ledarskapets grundprocesser. Kunskap i och tillämpning av ekonomins och förvaltningens grundprocesser och bestämmelser. Fortbildning och beredskap att kontinuerligt utvärdera sin uppfattning och kunskap om ledarskap.

Specialutbildningar

Följande långa specialiseringsutbildningar erbjuds i Borgå stift:

Specialutbildning i själavård 2022-2024

Läs mer om den genom att trycka här. 

För präster

Kyrkan erbjuder en fortbildningsstig för prästerna:

  1. Anlagsprövning och praktikseminarium
  2. Ordinationsutbildning
  3. Prästvigning
  4. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren
  5. Pastoralkurser och -examen
  6. Examen i ledning av församlingsarbete
  7. Kurser, långa utbildning etc
  8. Högre pastoralexamen

Läs mer om dessa genom att trycka på länkarna nedan:

Pastoralutbildning

Examen i ledning av församlingsarbete

Högre pastoralexamen

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan mia.anderssen-lof@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.

Retreater

"Skriv liv" 19-21.1.2024

Handling och bön må bli ett 26-28.1.2024

Retreat med stödtecken 8-10.3.2024

Bara i dig har min själ sin ro 9-11.4.2024

Introduktion till ignatiansk retreat 18-21.4.2024

Retreat i Skapelsetiden 20-22.9.2024

Retreat med personlig andlig vägledning 3-6.10.2024