Domkapitlet.
Framsidan / test sida Specialutbildning i själavård

test sida Specialutbildning i själavård

Borgå stift erbjuder församlingsanställda i andligt arbete en specialutbildning i själavård (30 sp) 2022–2024.  Målgruppen är präster, diakoniarbetare, kantorer och tjänsteinnehavare inom fostran.

Tilläggsuppgifter ger:

 • stiftssekreterare för personalvård Virva Nyback, virva.nyback@evl.fi, tfn. 040 142 5217
 • utbildningssekreterare Madeleine Wendelin, madeleine.wendelin@evl.fi, tfn. 040 142 5221.

Utbildningsbeskrivning

Specialutbildning i själavård (också kallad den långa själavårdsutbildningen) i Borgå stift följer riktlinjerna och strukturen för Sielunhoidon erityiskoulutus som på finska ordnas i samarbete med de finskspråkiga stiften och Kyrkans utbildningscentral.  Den svenskspråkiga personalutbildningen är delegerad till Borgå stift och motsvarar rikskyrkans finskspråkiga utbildning.

Borgå stift erbjuder församlingsanställda i andligt arbete en specialutbildning i själavård (30 sp) 2022–2024.  Målgruppen är präster, diakoniarbetare, kantorer och tjänsteinnehavare inom fostran.

Målsättningen med utbildningen är att fördjupa deltagarnas färdigheter i själavård i församlingsarbete.  Du som är intresserad att söka till utbildningen skall ha minst 5 års yrkeserfarenhet. Till meriter räknas handledarutbildning eller motsvarande.  Utbildningen är en process som förutsätter att de som antas till utbildningen förbinder sig till att delta i alla delar av utbildningen.  Också arbetsgivaren förbinder sig till att möjliggöra den anställdes deltagande till fullo.

Utbildningsmål

Studerande

 • Kan på ett professionellt sätt vara själavårdare för enskilda och grupper i församlingsarbetets krävande situationer
 • Har fördjupad kunskaper i själavårdens teologi och kan tillämpa den i sitt eget arbete
 • Kan tillämpa sin sakkännedom inom själavård i utvecklingsarbete i församling
 • Kan omsätta sin sakkännedom i att handleda och utbilda volontärer i församlingens arbete och andra professionella nätverk

Ur församlingens/ arbetsgivaren perspektiv

Medarbetaren som gått specialutbildningen i själavård

 • för in i sitt arbete och arbetslaget fördjupad förståelse och kunskaper i själavård och dess särdrag
 • kan tillämpa och bira med sakkunskap i frågor som gäller själavård
 • kan tillämpa och använda sin sakkunskap i själavård i samarbete med olika nätverk och fungera som handledare och utbildare för volontärer i församlingen

Centralt innehåll i utbildningen

 • Själavårdsrelationers mångfald
 • Ett fördjupat reflektivt förhållningssätt
 • Själavård i livets kriser
 • Själavårdande arbetssätt för grupper
 • Själavårdarens identitet i en föränderlig omvärld
 • Själavårdens teologi och andliga mångfald
 • Möjligheter för ett själavårdande arbetssätt i församlingens olika verksamhetsformer
 • Att orka och mogna som själavårdare

Utbildningens struktur och arbetssätt

Utbildningen fördelar sig på tre kalenderår och är en helhet.  Studierna omfattar närstudier och fjärrstudier.  Ett av de centrala målen är att mogna som själavårdare och kunna bemöta krävande situationer i församlingens arbete.  Tyngdpunkten är att stärka förmågan till reflektion och närvaro.  Under närstudieperioderna fördjupas deltagarnas förmåga att tillämpa själavårdens teologi- och teori i praktiken.  Den erfarenhetsbaserade inlärningen i referens- och tillväxtgrupper utgör en central del av utbildningen. Själavårdspraktiken i det egna arbetet stöds av utbildningshandledning.

En av förutsättningarna för en god studiemiljö är att inlärningen sker i en trygg och förtroendefull studiegrupp. Teman som behandlas berör existentiellt grundläggande livsfrågor och därmed också själavårdarens egen person. Att mogna och stärka professionaliteten förutsätter beredskap av studeranden att utforska sig själv och sitt förhållningssätt som själavårdare i möte med olika livsfrågor, tro och människors utsatta lägen.

Utbildningens omfattning

Ansökan med skriftliga förhandsuppgifter och personliga intervjuer (1 dag)

20 närstudiedagar (1×3 dagar, 3x 4 dagar och 1x 5 dagar)

Fjärrstudier som består av:

 • Själavårdspraktik inom ramen för det egna arbetet (20 själavårdssituationer/möten)
 • Mellanuppgifter om att vara själavårdare
 • Litteraturstudier och därtill hörande uppgifter
 • Regionala grupper: Utbildningshandledning (grupphandledning 20 x 1,5 t) och tillväxtgrupper (15 x 2 t)
 • Ett slutarbete som handlar om ett utvecklingsprojekt eller motsvarande i det egna och/eller församlingens själavård

Arbetsgivaren uppmärksammas om den tid studiehelheten kräver och att studeranden ges möjlighet att delta fullt ut.

Intyg

Domkapitlet i Borgå stift utfärdar ett intyg över slutförda studier.

Arrangör och ansvarig utbildare

Utbildningen ordnas av Borgå stift och motsvarar i omfattning och struktur den utbildning som anordnas av Kyrkans utbildningscentral i samarbete med de finskspråkiga stiften.   Ansvariga utbildare är stiftssekreterare för personalvård i Borgå stift Virva Nyback och  stiftssekreterare för församlingsdiakoni Cecilia Forsén. Till arbetshandledare kallar utbildningsteamet behöriga arbetshandledare med själavårderfarenhet.

Ansökningstid

Anmälan via församlingens personalutbildningsplanens 31.10.2021.

Antagningsurvalet sker på våren 2022 och innehåller skriftlig förhandsuppgift och personlig intervju. Utbildningsteamet väljer deltagarna till utbildningen och det är inte möjligt att överklaga valets resultat.  Antalet studeranden är maximalt 18.

Antagningsintervjuer

9.2.2022 och 10.2.2022 i Helsingfors

Närstudieperioder

 • Del I              16-18.5.2022
 • Del II             10-13.10.2022
 • Del III           7-10.3.2023
 • Del IV           24-27.10.2023
 • Del V            18-22.3.3.2024
Plats

Lärkkulla, Karis

Kostnader

Utbildningskostnaderna består av en kursavgift (delat på tre kalenderår), internatkostnader samt resor.  Därtill kommer eventuella resekostnader till utbildningshandledning och tillväxtgruppernas möten.

Del I Kursavgift: 240 € Kost: 94 € Logi: 98 € Totalt: 432 €

Del II Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del III Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del IV Kursavgift: 240 € Kost: 133,50 € Logi: 147 € Totalt: 520,50 €

Del V Kursavgift: 240 € Kost: 173 € Logi: 196 € Totalt: 609 €

För logi i enkelrum tillkommer en extra kostnad på 30 €/natt