Domkapitlet.
Framsidan / Test sida pastoralexamen

Test sida pastoralexamen

Studievägen för präster kallas pastoralutbildning. Domkapitlet är ansvarig utbildare. Pastoralutbildningen kan inledas efter att prästen har avslutat sin introduktionsperiod i arbetet. Pastoralutbildningens upplägg planeras med hjälp av en individuell studieplan (ISP) som den studerande gör upp i samarbete med dekanen. Efter avslutad pastoralutbildning och avklarad kurs i Grunderna för ledarskap, kan man ansöka om tillstånd av domkapitlet att avlägga examen i ledning av församlingsarbete.

För att komma åt ISP studieplanen TRYCK HÄR

 1. Anlagsprövning och praktikseminarium
 2. Ordinationsutbildning
 3. Prästvigning
 4. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren
 5. Pastoralkurser och -examen

Beskrivning av de olika kurserna

 1. Ordinationsutbildning (3 sp)
 2. 2. Introduktion i arbetet (- sp)
 3. 3. Bibeln och livet (6 sp)
 4. 4. Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik (6 sp)
 5. 5. Spiritualitet och gudstjänstlivet (4 sp)
 6. 6. Diakoni, mission och globalt ansvar (5 sp)
 7. 7. Kommunikation och växelverkan (3 sp)
 8. 8. Själavård (4 sp)
 9. 9. Kristen fostran (4 sp)
 10. 10. Arbetslaget och förvaltning (5 sp)

Kommande kurser

Kurser arrangeras som närstudieperioder under år 2023

Kommande närstudieperioder åren 2024-2029

Närstudiekurser 2024

Närstudiekurser 2025

 • Själavård (4 sp)
 • Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik, Del 1 (6sp)
 • Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik, Del 2

Närstudiekurser 2026

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

Närstudiekurser 2027

 • Kristen fostran (4 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del I (5 sp)
 • Diakoni, mission och globalt ansvar Del II

Närstudiekurser 2028

 • Spiritualitet och gudstjänstlivet (4sp)
 • Bibeln och livet (6 sp)

Närstudiekurser 2029

 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del I (5 sp)
 • Församlingen som arbetslag och förvaltning Del II
 • Kommunikation och växelverkan (3 sp)

När du är har avlagt alla kurser

När du har avklarat alla åtta studiehelheter och erhållit intyg för dem kontaktar du stiftsdekanen för att komma överens om vid vilket domkapitelsmöte som din ansökan om uttagande av pastoralexamen kunde behandlas. Det går alltså numera att avlägga pastoralexamen under hela året.

Skicka en fritt formulerad anhållan om att få avlägga examen och bifoga kopior på kursintygen. Sänd i första hand i pdf-format till domkapitlets e-postadress: borga.domkapitel@evl.fi.

Tryck här för vidare instruktioner om att lämna in dokument till domkapitlet.