piano
Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt / Utvecklingsprojekt inom gudstjänstlivet

Utvecklingsprojekt inom gudstjänstlivet

Mål

 • Utveckla och fördjupa församlingens gudstjänstliv
 • Integrera konfirmander, barn och tonåringar i gudstjänstarbetet
 • Uppmuntra lekmannaengagemanget, t.ex. genom gudstjänstgrupper
 • Uppmuntra till ökad delaktighet
 • Reflektera över den egna församlingen gudstjänstliv, styrkor och svagheter
 • Igenkänningsfaktor

Innehåll

 • Församlingen jobbar med egna visioner av gudstjänsten
 • Hur vill man att gudstjänsten ska se ut i fortsättningen
 • Gudstjänsten som församlingens andliga hjärtslag
 • Församlingen byggs kring gudstjänsten
 • Nya gudstjänströrelser och gudstjänstgemenskaper, cellgrupper
 • Samspel mellan gudstjänsten och veckoverksamheten
 • Dela visionen. Flera som delar en vision om att arbeta med gudstjänsten, för en levande gudstjänstgemenskap i församlingen
 • Utvecklar en diakonal gudstjänst
 • Omvärldsanalys, statistik

Arbetsmetoder

 • Kartläggning av styrkor och svagheter, hot, möjligheter (SWOT). Var står vi nu? Utarbeta förslag till handlingsplan, i vilken riktning vill församlingen föra och arbeta med gudstjänstlivet
 • Slå fast handlingsplan och tidsram tillsammans med DK och KCSA
 • Sista samlingen: uppföljning och uppgörande av plan för fortsatt arbete i församlingen

Målgrupp

Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig

Tidtabell

En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.