Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 1. Ordinationsutbildning (3 sp)

1. Ordinationsutbildning (3 sp)

Mål

Studeranden

 • Förbereder sig inför prästvigningen
 • Styrks i sin andlighet och får frimodighet att fungera som präst
 • Lär känna sin professionella identitet som präst och kyrklig medarbetare
 • Har en beredskap att genomföra de prästerliga uppgifter som kyrkoordningen föreskriver
 • Bekantar sig med de centrala bestämmelser som gäller prästämbetet och kan efterfölja dem

Innehåll

Studiehelhetens tyngdpunkt består av följande delar:

 • Prästämbetet, prästens kärnkompetens, yrkesetik
 • Gudstjänsten och de kyrkliga förrättningarna (dop, vigsel, begravning)
 • Bikt och själavård i prästens arbete
 • Skriftskolan som en del av församlingens verksamhet
 • Centrala bestämmelser som gäller prästämbetet och kyrkans verksamhet

Struktur:

 • Modellerna för stiftens ordinationsutbildning varierar. I samband med förnyandet av pastoralutbildningen föreligger en strävan att de skulle motsvara varandra allt mer, både till innehåll och omfattning. Deltagarantalet påverkar genomförandet. Tre studiepoäng motsvarar 81 timmar, dvs. tio hela arbetsdagar.
 • Vikten av att lära av varandra. Deltagarna bildar en smågrupp där man reflekterar tillsammans både med och utan vägledning. De ansvarigas viktigaste uppgift i inledningsfasen är att skapa en tillitsfull och öppen atmosfär.
 • Utnyttja resurserna. Domkapitlets medlemmar besitter olika slags kunnande som det lönar sig att slå vakt om vid utbildningens förverkligande.
 • Då man inleder sitt arbete som präst sker en betydande omställning vad gäller ens andliga liv: arbetstagarens spiritualitet blir offentligt. För att möta och orka med den här förändringen följer en ökad betydelse av det personliga andaktslivet. I flera av stiften är det brukligt att ordna en retreat i samband med ordinationen, vilket är att rekommendera.
 • Prov. I alla stiften ordnas åtminstone predikoprov. I en del av stiften har man dessutom ett undervisnings- eller ett bibelförklaringsprov. Som respondenter fungerar domkapitlets medlemmar, kontraktsprosten eller därtill utbildade församlingars medarbetare, till exempel skriftskolkonsulter. Det vore önskvärt att proven arrangeras inom ramen för en verklig församlings verksamhet. Man bör även försäkra sig om att uppgifterna passar in i utbildningsprocessen och att de inte förblir lösryckta delar som sitter illa i helheten.
 • Ordinationsutbildningen fungerar som en övergång in i församlingsarbetet. Det rekommenderas att handledaren för introduktionen i arbetet utses redan i samband med ordinationsutbildningen. Det är i allas intresse att övergången in i församlingen går så smärtfritt som möjligt. Förslagsvis kunde handledaren fungera som ordinandens resursperson.
 • Pastoralutbildningens individuella studieplan (ISP). Under ordinationsutbildningen eller efter introduktionen uppgörs ISP i samarbete med stiftsdekanen. I anknytning till detta diskuteras även kunnande (mahdolliset hyväksiluennot), som eventuellt kunde räknas till godo i samband med pastoralutbildningen.