Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 7. Kommunikation och växelverkan (3 sp)

7. Kommunikation och växelverkan (3 sp)

Prästassessor Monica Heikel-Nyberg och ledande sakkunnig Lucas Snellman 

Mål

Studeranden

 • Förstår sitt kommunikationsansvar och stärker sin roll som kommunikatör
 • Utvecklar sin förmåga till växelverkan i samband med olika sociala situationer
 • Känner till lagbundenheterna inom kommunikation samt är medveten om de krav på kommunikation och växelverkan som är bundna till situation, målgrupp och medium
 • Gestaltar skillnaden samt betydelsen mellan verbal och non-verbal kommunikation
 • Har förmågan att förbereda en predikan eller ett tal så att innehåll, struktur och uttryck är i balans
 • Har förmågan att använda samt vårda sin röst på rätt sätt

Innehåll

Studiehelhetens väsentliga innehåll består av:

 • Interaktionens betydelse och karaktär i olika media och olika situationer
 • Kommunikationsansvaret, rollen som arbetsgemenskapens kommunikatör
 • Verbal och non-verbal kommunikation
 • Min predikan/mitt tal: analys av manuskriptets struktur och beaktande av andra möjligheter
 • Det andliga språket beroende på situation, medium och målgrupp

Struktur:

 • Närstudieperiod på Lärkkulla (A, 3 dagar). Kursen arrangeras inte enligt distansmodellen (B)
 1. Orienterande uppgifter:

 • Studeranden fördjupar sig i meningsfull litteratur sett ur helhetsperspektiv och bekantar sig med några – för en själv nya – muntliga, skriftliga eller elektroniska informationsmetoder (t.ex. församlingens tidning eller hemsida). Med detta som utgångspunkt skrivs en rapport om det inlärda. Rapporten kan också innehålla reflektion över tidigare förvärvade färdigheter samt erfarenheter
 • Studeranden producerar en kort (2 min) videoblogg. Vid behov används litteratur eller internet som hjälpmedel för hur man åstadkommer en blogg
 1. Närstudieperioden (3 dagar):

 • Närstudieperioden inleds med en presentation av ett annorlunda möte – eventuellt ett non-verbalt sådant – som kan få en att se på kommunikation ur ett vidare perspektiv
 • Följande temata behandlas under närstudieperioden: kommunikation i en arbetsgemenskap, kommunikativt varande, talarens verktygslåda, röstanvändning, skriftlig framställning som ett uttryck för tänkande, sociala medier som medarbetarens arbetsverktyg, information i kris, den lutherska kyrkans aktuella kommunikationsutmaningar
 1. Inlärningsprocessens avslutande uppgifter:

På basen av vilka deltagaren får skriftlig återkoppling:

 • Som avslutning på studiehelheten producerar deltagaren en sammanfattande inlärningsuppgift om ett överenskommet ämne. Under närstudieperioden kommer man också överens om att den metod som studeranden använder sig av (skriftlig rapport, webbmaterial, andakt i radion eller över internet)
 • Till den sammanfattande uppgiften hör en självutvärdering

Tyngdpunkter:

 • Under studiehelheten strävar man till att mångsidigt bekanta sig med olika sätt att informera och kommunicera i församlingsverksamheten. Under kursen bekantar man sig med utmaningarna inom den inre och yttre informationen samt med olika kommunikationsverktyg och möjligheter. Väsentligt är att deltagaren ser på sin egen roll som kommunikatör i olika situationer, såväl i kyrkliga förrättningar som sakkunnig inför media.
 • Kyrkan finns till för att kommunicera. Den anställde förmedlar fortsättningsvis en bild av den kristna tron, både ur verbal och ur non-verbal synvinkel
 • En väsentlig del av helheten är att stärka studerandes professionella integritet (en ”liturgisk närvaro”) i olika situationer av växelverkan. Det betyder också att man får lov att ta itu med sina egna obekvämlighetszoner (beröring, känslor, kroppslighet).

Litteratur

Om litteraturen överenskommes med tentatorn.