Insidan av en maskin med kugghjull och delar.
Framsidan / Startsida / Registerbeskrivning / Registerbeskrivning borgabiskopen.fi

Registerbeskrivning borgabiskopen.fi

Personuppgiftsansvarig

Domkapitlet i Borgå stift
Gymnasiegränd 2, PB 30, 06101 Borgå

borga.domkapitel@evl.fi

Kontaktperson

Notarie Linus Stråhlman
Domkapitlet i Borgå stift
Gymnasiegränd 2, PB 30, 06101 Borgå

linus.strahlman@evl.fi, tel. 040 142 5211

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Registrets namn

Stiftssidan (fi. Hiippakuntasivusto) – ett publiceringssystem för de olika domkapitlens och stiftens hemsidor.

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Stiftssidan är en webbplats för domkapitlen och stiften inom kyrkan. Den erbjuder samma funktioner och struktur för alla användare men kan visuellt byggas upp så att den återspeglar de olika stiftens profiler.

Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; anmälning till evenemang och insamling av respons.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att beställa ämbetsbevis, bli medlem i kyrkan, lämna en begäran om förbön, ge respons eller beställa ett nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll

Domkapitlet ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: anmälan till evenemang och insamling av respons.

Domkapitlen skapar själva blankettmallar för eget bruk, till exempel för anmälning till evenemang och kurser. Datainnehållet varierar och framgår alltid av respektive blankettmall.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av det domkapitel/stift som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

Uppgiftskällor

Besökaren på webbsidan uppger själv sina personuppgifter vid funktionen i fråga.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter som lämnats via webbplatsen förmedlas till det stift vars verksamhet eller ärende det gäller.

Uppgifter som lämnats via webbplatsen lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av webbplatsen har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Lagringstid

Formulär- och anmälningsuppgifter raderas ur databasen ett halvt år efter att de registrerats. Uppgifterna kan också raderas på begäran.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter