Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 2. Introduktion i arbetet (- sp)

2. Introduktion i arbetet (- sp)

Mål

Studeranden

 • Förstärker sin professionella identitet
 • Är medveten om församlingens grunduppgift, verksamhetsprinciper och -område samt
 • Känner till församlingsförvaltningens verksamhetsprinciper och samarbetsförfarandet
 • Skall vara klar innan man inleder pastoralstudierna

Innehåll

 • introduktion inom verksamhetsområdet
 • tjänsteförhållandet och personalärenden
 • arbetsuppgifter och handledning inför dessa
 • församlingsförvaltning, verksamhetsplan och budget
 • utvecklandet av yrkesskicklighet, prästarbetets identitetsfrågor och utbildning
 • bekanta sig med församlingsarbetets olika sektorer och samarbetspartners

Struktur:

 • En introduktionsplan uppgörs med hjälp av den blankett som finns tillgänglig på stiftets hemsida

Tyngdpunkter:

 • Studiehelheten genomförs i studerandens arbetsmiljö under ledning av den utnämnda handledaren
 • Ifall prästens nya arbetsplats inte är en lokalförsamling, bygger man upp en meningsfull helhet där den nya medarbetaren kan bekanta sig med församlingsarbetet. I dessa specialfall uppgörs introduktionsplanen i samråd med stiftsdekanen.

Tryck här för att öppna blanketten för introduktion i arbetet

Genomförandet av introduktionen i arbetet

Först gör man upp en introduktionsplan. I planen kommer man överens om hur man med hjälp av bifogat formulär genomför introduktionen. Det är skäl att reservera tid från ett halvt till ett år för introduktionen i arbetet. Det vardagliga umgänget och diskussioner kring prästens arbete är en del av introduktionen, men regelbundna och överenskomna möten är också nödvändiga. Prästen bör föra studiedagbok över sin inlärning och utveckling i prästämbetet. Vid introduktionen bör de lokala förhållandena och resurserna beaktas. I slutet av introduktionen håller handledaren och prästen en slutdiskussion. För diskussionen skriver prästen en rapport (ca 3 sidor), i vilken hen begrundar sina yrkesmässiga färdigheter och erfarenheter i sin prästtjänst.

Introduktion i arbetet inklusive rapport, som sändes till stiftsdekanen, ska vara avklarade innan man inleder pastoralstudierna.

Introduktion är indelad i två grupper, A och B. Den första (A) innehåller allmänna anvisningar om introduktion för präster som är i församlingstjänst. I den andra (B) ges anvisningar för introduktion av präster som är i andra uppgifter. I varje arbetslag finns det naturligtvis specialfrågor som inte är beaktade i de allmänna anvisningarna.

Bakgrund

Under 1990-talet har frågan om introduktionen i arbetet behandlats i flera olika sammanhang. Introduktion i arbetet är en central del av pastoralutbildningen.

Det är kyrkoherden som bär ansvaret för introduktionen. (I undantagsfall kan någon annan utses till handledare. Detta gäller i sådana fall när prästen inte har någon kyrkoherde som förman. Då arrangeras introduktionen utgående från valda delar av församlingsarbetet i den lokala församlingen.) Kyrkoherden utarbetar tillsammans med prästen en plan i enlighet med de allmänna anvisningar som finns i detta material. I den bör ingå en ändamålsenlig introduktion gällande arbetslagets gemensamma målsättning, uppdrag och miljö. Introduktionen är en del av kyrkans personalutbildning och hör sålunda till prästens tjänsteuppdrag. Prästen skriver en rapport över hur introduktionen genomförts. På basis av den skriver handledaren ett intyg på att introduktionen är genomförd. Intyget presenteras vid utarbetandet av den studieplan som sedan kommer att ligga till grund för prästens pastoralexamen.

Studieplanen utarbetas tillsammans med stiftsdekanen vid domkapitlet.

De allmänna anvisningarna gäller i första hand för den person som blivit ordinerad till sin första prästtjänst. De gäller även lektorer. I tillämpliga delar kan anvisningarna även användas som introduktion för kyrkans övriga anställda.

Vad är det?

Med introduktion i arbetet förstås en planmässigt genomförd och styrd process under en viss tid, varvid prästen bekantar sig med sitt arbete, sin arbetsmiljö och sitt arbetslag. Prästen bekantar sig med rådande arbetsmetoder och arbetskultur. Introduktionen är ett komplement till den allmänna församlingspraktiken under studietiden, till ordinationsutbildningen samt till stiftets allmänna introduktion för nyanställda. Introduktionen gör att prästens arbetsskicklighet och yrkesidentitet utvecklas. Samtidigt förkovras samarbetsförmågan i hela arbetslaget.

Ansvaret för introduktionen i arbetet åligger förmannen (kyrkoherden) som utnämner en handledare. Kyrkoherden kan själv fungera som handledare men det kan också vara en annan erfaren präst i arbetslaget. I det senare fallet bör man försäkra sig om tillräckliga möjligheter till konsultation även med den egentliga förmannen (kyrkoherden). Som stöd för introduktionen i arbetet har prästen broschyrer och handböcker, men detta kan inte ersätta den personliga kontakten med en annan person.

Handledaren har flera olika roller. Hon/han kan ses som en handledare eller som en stödperson vid konflikter, men till hens roll hör även att vara arbetshandledare och andlig vägledare. Det naturligaste är kanske att jämföra handledaren med en s.k. mentor. Introduktionen härstammar från den gamla modellen med mästare – gesäll. Det viktigaste är dock att vara stödperson.

Tyngdpunkten ligger på prästens frågor och på den reflektionsprocess som handledaren initierar utgående från sin större erfarenhet. Introduktionen i arbetet bygger på erfarenhet, uppskattning och förtroende och den påminner till sin karaktär om arbetshandledning. Tyngdpunkten ligger här ändå mera på prästens kunnande och utveckling medan man i arbetshandledningen hjälper prästen att finna sina egna resurser och lösningar i olika arbetssituationer.