Ett krucifix i silver från 1400-talet i en ram av glas och metall.
Framsidan / Verksamhet / Diakoni / Utdelande av nattvard till en sjuk av en till diakoniämbetet vigd person

Utdelande av nattvard till en sjuk av en till diakoniämbetet vigd person

Utgångspunkten för nattvardsfirandet är att nattvarden firas gemensamt i församlingens mässa. Men om det är omöjligt eller förenat med stora svårigheter för en församlingsmedlem att delta i den gemensamma nattvarden kan denne be att en enskild nattvardsgång hålls i dennes hem eller på annat lämpligt ställe. I första hand hålls en sådan nattvardsgång av en präst. Men om det av någon orsak inte är möjligt eller om den som önskar bli delaktig av nattvarden och är förhindrad att delta i det gemensamma firandet av nattvarden, begär det, kan en diakonissa/diakon dela ut nattvarden.

Enligt anvisningarna i ”Tjäna Herren med glädje” – handledning för högmässan, skall i så fall färdigt konsekrerade nattvardselement användas. Huvudregeln är att man eftersträvar att använda nattvardselementen i sin helhet under själva mässan. Men om det blir nattvardselement över efter mässan kan man förvara dem i ett särskilt kärl för senare bruk.

Om det från mässan har blivit över nattvardselement kan en person vigd till diakoniämbetet föra nattvarden till en församlingsmedlem, som av olika orsaker, t.ex. svår sjukdom eller annat oöverstigligt hinder, inte kan delta i det gemensamma firandet av nattvarden.

I anvisningarna sägs att det bästa är att nattvarden förs till den enskilde redan samma dag som mässan hållits. Tidpunkten har betydelse därför att om det endast är en kort tid mellan att församlingens gemensamma mässa har hållits och den enskilde får del av nattvarden, förstärker det upplevelsen av gemenskap, delaktighet och samhörighet. I undantagsfall kan den som är vigd till diakoniämbetet också föra nattvarden senare i veckan. Tidpunkten för besöket behöver alltid fastslås på förhand.

Då diakonissan/diakonen för nattvarden till en enskild fungerar hen i det uppdraget som en slags nattvardsassistent. Således förrättar diakonissan/diakonen inte nattvarden utan hen delar ut den. Därför är det viktigt att den som delar ut nattvarden också berättar att man kommer för att dela ut nattvarden från församlingens gemensamma mässa. Då blir det tydligt att den som tar emot nattvarden innesluts i en större gemenskap och att det inte är fråga om en ny nattvardsgång.

Nattvarden kan föras till en sjuk person eller en person som av en eller annan orsak är förhindrad att delta i det gemensamma nattvardsfirandet. Det kan alltså även vara fråga om t.ex. dålig rörlighet eller någon annan begränsning som hindrar deltagandet i kyrkan. Den till diakoniämbetet vigda kan också dela ut nattvarden till den sjukes närmaste anhöriga. Men eftersom det är fråga om en enskild nattvardsgång är inte tanken att nattvarden ska delas ut till en större krets, t.ex. vid en samling på ett åldringshem. I sådana fall anlitas en präst att förrätta nattvarden.

Det är viktigt att församlingen på ett lämpligt sätt informerar om denna möjlighet till nattvardsutdelning. Lämpligast sker det i samband med diakonissornas/diakonernas hembesök. Avsikten med att denna möjlighet till nattvardsutdelning ges är inte att skapa en ny verksamhetsform. Snarare handlar det om att svara mot det behov som en person med förhinder att delta i mässan har.

Enligt kyrkoordningen är det kyrkoherden som ansvarar för sakramentens rätta förvaltande. Därför är det kyrkoherden som ska ge praktiska anvisningar om hur man delar ut nattvarden. Kyrkoherden ska också ge handledning i uppgiften. Kyrkoherden ger anvisningar om hur man får nattvardskärl och nattvardselement från sakristian i det fall då nattvardsutdelningen av förekommen anledning inte sker direkt efter församlingens gemensamma mässa. Den som delar ut nattvarden ska ha lämplig klädsel som beaktar tillfällets karaktär.

I ”Tjäna Herren med glädje – handledning för högmässan” sägs att den som för nattvarden till den sjuke före utdelningen kort ska berätta att man hämtar med sig nattvarden från den gemensamma gudstjänsten. Diakonissan/diakonen sätter fram de övertäckta elementen på lämplig plats och bereder den sjuke möjlighet att ta emot nattvarden genom att med beaktande av situationen läsa syndabekännelsen och avlösningen, evangeliet och Herrens bön ur handboken. Därefter läses instiftelseorden som förkunnar evangeliet om vad Jesus har gjort för oss. Man kan också be en lämplig bön och läsa trosbekännelsen. Efter det tar man fram nattvardsbrödet och -vinet och delar ut dem till den sjuke samt uttalar orden ”Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet”. Efter utdelningen läser man välsignelsen.