Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 5. Spiritualitet och gudstjänstlivet (4 sp)

5. Spiritualitet och gudstjänstlivet (4 sp)

Domprost Mats Lindgård

Mål


Studeranden

 • känner sig hemma i kyrkans andliga liv och får stöd för sin egen uppbyggelse
 • omfattar gudstjänstens och kyrkoårets karaktär
 • kan förbereda gudstjänster med beaktande av innehåll och lokala förhållanden
 • fördjupar sin syn på predikan samt förkovrar sin skicklighet att predika/hålla tal
 • fördjupar sin syn på de kyrkliga förrättningarna och förkovrar sig i utförandet av dem
 • känner psalmboken, evangelieboken, gudstjänstboken och förrättningshandboken samt kan använda dem i praktiken
 • förkovrar sig i liturgisk sång

Innehåll

Studiehelhetens tyngdpunkt består av följande delar:

 • gudstjänstlivets, de kyrkliga förrättningarnas och kyrkoårets teologi
 • gudstjänstlivet som en del i församlingens andliga tillvaro
 • predikans teologi och olika sätt att predika
 • växelverkan mellan en innehållsorienterad och en modern omgivning vid förberedelserna och genomförandet av gudstjänster samt kyrkliga förrättningar
 • psalmbokens och kyrkohandbokens karaktär och innehåll
 • liturgisk sång
 • den kyrkliga spiritualitetens olika former och nutida utmaningar

Struktur:

Alternativ för närstudieperiod på Lärkkulla (A, 4 dagar) innehåller följande delar:

 • före närstudieperioden läsning av litteratur som handlar om gudstjänstens teologi och praktik och om kristen spiritualitet
 • förhandsuppgift att skriva en kolumn/blogg om mässan samt en uppgift som hänför sig till kyrkliga förrättningar. Meningen med uppgifterna är att processa temata före närstudieperioden inleds
 • metoderna anpassas till gruppen. En central del av utbildningsprocessen är det gemensamma och dagliga andaktslivet
 • troligen kommer man i den här studiehelheten att koncentrera sig på förrättningstalen medan studiehelheten ”Bibeln och livet” lägger tyngdpunkten på predikan. Talteknik och kommunikationsfärdighet tas upp i samband med kursen ”Kommunikation och växelverkan”

Alternativ för distansstudier (B) innehåller följande delar:

 • Studeranden tenterar litteratur
 • Studeranden analyserar skriftligen 5 gudstjänster som hen deltagit i. Genomgång av analyserna görs tillsammans med den som ansvarar för studiehelheten. Genomgången sker i enlighet med skild överenskommelse
 • För att processen inte endast skall bli en skrivbordsprodukt görs en uppgift tillsammans med en kollega/mentor/församlingsmedlem, exempelvis att följa med kyrkliga förrättningar inklusive reflektion eller ett gudstjänstprojekt tillsammans med församlingsmedlemmar

Tyngdpunkter:

 • Ett centralt mål är att stärka prästens liturgiska identitet. Det är viktigt att det personliga andaktslivet, det liturgiska kunnandet och förmågan till pastoral växelverkan med församlingsborna är en naturlig del av prästens identitet. Deltagarna uppmuntras att ta ett naturligt och frimodigt ledarskap inom ramen för liturgin
 • Sträva till utveckling av gudstjänstlivet genom att ta församlingen i beaktande samt genom medlemmarnas delaktighet
 • Utbildningen utgår ifrån att mässan är församlingslivets hjärta

Obligatorisk litteratur:

Du är med mig – Handledning för kyrkliga förrättningar.

Exempel på litteratur:

Handledning för högmässan, 175 s.

 • Modéus:  Längtan efter liv, Verbum 2009, 248 s.
 • Modéus:    Mänsklig gudstjänst, Verbum 2005, 428 s.
 • Lönnebo:  En introduktion i kyrkans förkunnelse, Verbum  1977, 255 s.
 • G. Skytte och B. Brander: Ett är med Jesus, predikningar och samtal, Artos 2008 (valda delar).
 • J. Jolkkonen-S. Peura-O. Vatanen: Saarnan käsikirja, 2001, 372 s.

Om litteraturen överenskommes med tentatorn.