Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 9. Kristen fostran (4 sp)

9. Kristen fostran (4 sp)

Prästassessor Monica Heikel-Nyberg

Mål

Studeranden

 • fördjupar sin uppfattning om fostran som kyrkans uppgift
 • känner till kyrkans fostrande verksamhet på olika områden
 • förstår relationen mellan kyrkans fostran och samhällets fostrande verksamhet
 • identifierar hur den egna personligheten påverkar fostran och de utmaningar detta medför
 • lär sig att handla ändamålsenligt som lärare/ledare och fostrare

Innehåll

Studiehelhetens väsentliga innehåll består av:

 • fostran som kyrkans uppgift
 • kyrkans olika verksamhetsformer inom fostran och deras metoder och relationen till fostran i samhället i övrigt
 • fostraren som person och tillväxt i fostrarrollen
 • kyrkans olika områden inom fostran med tillhörande metoder
 • att fungera som lärare och fostrare inom församlingens arbete bland barn, ungdomar och vuxna

Struktur:

Alternativ för närstudieperiod på Lärkkulla (A, 4 dagar) innehåller följande delar:

 • möjliggör erfarenhet och reflektion av processinlärningsfrågor i större grupp. Den här färdigheten är viktig t.ex. med tanke på planering och ledning av lägerverksamhet
 • målet med förhandsuppgiften är att deltagaren tänker igenom sin egen syn på fostran i teori och praktik i relation till församlingens verksamhet samt i relation till sin personliga historia. På samma gång förbereds deltagaren inför närstudieperioden. Förutom att man bildar sig en uppfattning om hur fostran i allmänhet fungerar i församlingen, kan deltagaren specialisera sig på ett visst livsskede. Vid studiehelheten medverkar sakkunniga från Kyrkans Central för det svenska arbetet. Litteratur sammanlagt 250 s.
 1. Under närstudieperioden delas temata jämnt mellan pedagogiska frågeställningar samt ämnen kring kyrkans uppgift inom fostran. Under kursdagarna används i huvudsak kollektiva metoder. Under veckans gång genomgår gruppen en processinlärning, som begrundas under den sista dagen. Det är önskvärt att arbetspassen genomförs med hjälp av olika slags metoder, vilket i sin tur ger anledning till att reflektera över hur dessa metoder har fungerat.
 2. Uppgiften är tvådelad:
 • 1) planering av en arbetsuppgift på fostrans område, förverkligande och utvärdering ur följande synvinklar: fostran, pedagogik, vägledning, inlärning och identitet som kyrklig fostrare. Litteratur 250 s.
 • 2) skriftligen notera egna starka och svaga sidor

Alternativ för distansstudier (B) innehåller följande delar:

 • B-alternativet är uppdelat i fyra inlärningsuppgifter inklusive litteratur och mentorträff (3 träffar 10 x 1 h). Rytmen är uppgift – mentorträff – uppgift – utbildarens feedback – uppgift – mentorträff – uppgift – mentor träff + mentorfeedback – utbildarens skriftliga feedback till alla
 • Genom den ovan beskrivna processen möjliggörs en begrundan som gäller den egna identiteten som fostrare. Det har visat sig att de deltagare som valt alternativet för distansstudier (B) ofta är yrkesbytare eller personer som sysslat med fostran i flera år. De funderar ofta över hur prästidentiteten förhåller sig till den förra yrkesidentiteten.

Alternativa inlärningsuppgifter av vilka man väljer tre (3) stycken:

 • min egen identitet angående fostran och inlärning. Observationer om den egna arbets- och livshistorien. Hurudan fostrare/lärare/vägledare är jag just nu. Litteraturen handlar om fostran, pedagogik och identitet. En del av litteraturen kan väljas fritt. Litteratur 200 s.
 • planering av en arbetsuppgift på fostrans område, förverkligande och utvärdering ur följande synvinklar: fostran, pedagogik, vägledning, inlärning och identitet som kyrklig fostrare. Till rapporten inkluderas även målgruppens feedback.
 • en karta eller helhetsbild av det egna arbetet samt dess anknytningspunkter till fostraruppgiften, identiteten samt det som bör utvecklas. Litteratur 200 s.
 • reflektion över den egna församlingens /arbetsgemenskapens planer och strategier i förhållande till kyrkans fostran och styrdokument ELLER planering av det egna arbetet inom verksamhetsområdet fostran. Litteratur 200 s.
 • genomgång av fostran, pedagogisk inriktning eller annan teori och hur den reflekteras i teori och praktik då det gäller kyrklig fostran

Obligatorisk inlärningsuppgift för alla:

 • Personlig utvärdering så att studiehelhetens process och den egna tillväxten speglas i diskussionerna med mentorn och insikterna från diskussionerna
 • Mentormöten: 3 träffar under 9 månader. Minimitid / träff = 2 h (ansikte mot ansikte / via webben) = summa 6 h. (Resor, dokumentering mm. arbetsresurs 10 h)

Tyngdpunkter:

Studiehelhetens innehåll baserar sig på kyrkans strategi för fostran: Vår kyrka – vi växer tillsammans (sacrista.evl/strategier). Följande faktorer betonas i styrdokumentet:

 • Kyrkans uttryck för fostran och hur det syns i församlingslivet
 • Meningen med dopet – söka och förklara
 • Olika åldersgrupper tillsammans och skilda från varandra, stödande av alla ålderskategorier
 • Delaktighet, avlägsna hinder för tillväxt
 • Likvärdighet, trygghet
 • Mod att använda sig av pedagogiska möjligheter för att stöda tillväxt
 • Långvariga strukturer inom fostran, som t.ex. hittas
  • i kyrkoåret och gudstjänstlivet
  • i fullvärdighet och i delaktighet
  • i samband med faktorer vid olika livsåldrar

Exempel på litteratur:

 • Boström-H. Wallenberg: Inlärning på elevernas villkor, 1997, 168 s.
 • Dalevi: Låt berättelserna leva! 2012, 128 s.
 • Eek: Stanna i vattnet. 2011, 206 s.
 • Guldbranzén-L. Å. Lundberg: Handbok i församlingsstrategi, 1991, 239 s.
 • Huotari: Elävä seurakunta. Seurakuntatyön käsikirja, 1992, 365 s.
 • Häkkinen: Kirkon kynnykset. Sitoutuminen ja kirkon  jäsenyys, 1997, 176 s.
 • Jonsson: Staden, människan och Gud, 1993, 319 s.
 • Luodeslampi-S. Nevalainen: Opetan uskontoa alakoulussa, 2007, 211 s.
 • Larsson: Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogisk teori och didaktik, 2009, 248 s.
 • Luumi: Berättaren, 1989, 126 s.
 • Porkka (toim.): Johdatus kristilliseen kasvatukseen, 2008, 539 s.
 • Ubani:  Peruskoulun uskonnonopetus, 2013, 208 s.
 • M.Ubani-A. Kallioniemi-J. Luodeslampi (toim.): Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto, 2010, 250 s.

Om litteraturen överenskommes med tentatorn.