Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 6. Diakoni, mission och globalt ansvar (5 sp)

6. Diakoni, mission och globalt ansvar (5 sp)

Prästassessor Stina Lindgård

Mål


Studeranden

 • Har färdighet att inspirera församlingsmedlemmar till ansvarstagande för nästan och gemensamma angelägenheter
 • Har bildat sig en helhetsuppfattning om kyrkans diakoni, mission samt religionsdialog och samhällsansvar, deras nätverk och kan begagna sig av dem i sitt arbete
 • Har motivation och mod att möta hjälpbehövande samt påverka deras levnadsförhållanden
 • Gestaltar sin kyrka samt sig själv som en del av den världsvida kyrkan och människosläktet

Innehåll

Studiehelhetens väsentliga innehåll består av:

 • Hjälpandets teologi; diakonins teologiska grunder och nutida verksamhet
 • Teologiska grundprinciper för kyrkans mission och det internationella arbetet samt deras verksamhetsformer och kyrkornas internationella samarbete
 • Det ekologiska ansvaret för skapelsen i ett globalt perspektiv

Tyngdpunkter:

 • Studiehelheten bildar en helhet och ska inte vara uppdelad sektorvis i diakoni, mission och globalt ansvar
 • Under kursen betonas inlärning inom ramen för arbetet, med stöd från närstudieperioderna
 • Under den första närstudieperioden fördjupar man sig i studiehelhetens teoretiska innehåll och söker inspiration till praktiska tillämpningar. Uppgifterna mellan närstudieperioderna präglas av att man bekantar sig med det praktiska arbetet i sin egen arbetsgemenskap.
 • Målet är att det inlärda integreras i det egna församlingsarbetet
 • Utbildningsprocessen byggs upp så att studeranden motiveras och vågar möta de behövande
 • Studerande arbetar inom ramen för den här kursen i de marginaliserades kontext
 • Inlärningsdagboken används i stil med portfolio-principen

Struktur:

Alternativ för närstudieperiod på Lärkkulla (A, 2+2 dagar) innehåller följande delar:

 1. Orienterande uppgifter:

 • Studeranden undersöker de möjligheter som kursen kan erbjuda med tanke på sitt eget kunnande, gör upp en plan för sina individuella mål och funderar över ett praktiskt område att fördjupa sig i under studiehelheten
 • Uppgiften är att fundera över sin egen tillvaro och motivation inför det praktiska arbetet, att förstå mänskligheten och föra dessa faktorer in i arbetsrutinerna
 • Under den här förberedelseperioden bekantar man sig med missionen, diakoni och det globala ansvaret med litteraturens hjälp och observerar hur de kommer till uttryck i den egna arbetsomgivningen. Inlärningsdagbok används fortsättningsvis portfolioaktigt
 • I den orienterande inlärningsuppgiften begrundas hur man gestaltar sig själv, sin uppgift, kyrkan – samt olika sätt att gestalta det specifika
 • Målet är att deltagaren hittar beröringspunkter till innehållen i studiehelheten
 1. Första närstudieperioden (2 dagar):

 • Den första närstudieperioden siktar på en orienterande och inspirerande insyn, där man genom olika frågeställningar strävar att se och inspireras av faktorer inom det egna arbetsfältet. Strävan är att bilda sig en uppfattning om på vilket sätt man kan utveckla sin kompetens. Vad kan man göra, vad kunde göras annorlunda och visioner inför framtiden
 • Sakkunniga presenterar under sina föreläsningar olika synvinklar på förverkligande av visioner. Det vore väsentligt att en tillräcklig mängd av substans och bearbetning förenas
 • Under närstudieperioden spinner man vidare på temata från den orienterande biten. Man ser närmare på kyrkouppfattningen: vems är kyrkan och hurudan är församlingen som man talar om? Hurudan är framtidens kyrka?
 • Under närstudieperioden preciseras deltagarens arbetsplan för distansstudieperioden
 1. Distansstudieperiod i arbetet

 • Under distansstudieperioden läser studerande litteratur och bearbetar det lästa skriftligen
 • Studeranden arbetar enligt sin plan inom ramen för något diakonalt projekt. Målet är att studeranden får en kompetens att möta olika slags människor i olika slags situationer
 • Uppgifterna kan exempelvis behandla gudstjänstens förbönsparti: hur det globala perspektivet och den enskilda människans verklighet samtidigt kan vara närvarande i förbön. En annan uppgift kunde vara att skriva en kolumn eller delta i en diskussion via sociala medier
 1. Andra närstudieperioden (2 dagar)

 • Sakkunniga utvidgar samtalet med nya synvinklar
 • Man går tillsammans igenom ämnen som kommit upp inom ramen för diakoni, mission och globalt ansvar
 1. Inlärningsprocessens avslutande uppgifter

  På basen av vilka deltagaren får skriftlig återkoppling:

 • Självreflektion i inlärningsdagboken hur målen uppnåtts

Alternativ för distansstudier (B):

 • B-alternativet förverkligas enligt samma principer som A-alternativet förutom närstudieperioderna som inte ingår. Studiehelheten består härvid av litteratur, inlärningsuppgifter och kontakten med kursens ledare
 • Kursen inleds med en orienterande period som omfattar litteraturstudier (diakoni, mission, globalt ansvar), aktuella frågeställningar och analys

Exempel på litteratur:

 1. Blennberger-Hansson (red.): Diakoni, tolkning, historik, praktik. Verbum 2008.
 2. Dietrich (red.): Diakonen: Kall og profesjon. Tapir akademisk forlag 2011.
 3. Ecumenical Diakonia. World Council of Churches. 99 s.
 4. Johannessen-K. Jordheim-K. Korslien (red.) Diakoni – en kritisk lesebok, 2009.
 5. Kummel-Myrskog-B. Sarelin-S. Ekstrand (red.):  Där nöden är störst, 2009.
 6. Lindström, S och H-E: Diakonins sju bord – om medmänskligt engagemang. (Verbum, 2015) 144s. Boken kan lånas från Domkapitlet
 7. Nissen: Diakoni og menneskesyn. Aros forlag 2008.
 8. Ahonen, R: Maailmanlähetys tienhaarassa. Suomen Lähetysseura, 2012, 205 s.
 9. Hill, J-Beskow, P (red.): Den kristna kyrkans historia. Libris Förlag, 2013, 537 s.
 10. Kyrkornas världsråds missionsdokument: Tillsammans för livet. http://www.skr.org/wp-content/uploads/2013/11/tillsammans_for_livet.pdf 55s.
 11. C. Wright: The Mission of God. Unlocking the Bible’s Narrative. InterVarsity Press, 2007, 582 s.
 12. En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016. Kristina Hellqvist och Andreas Sandberg.   https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1590834 251s. Kan laddas ned gratis i pdf-form.

Om litteraturen överenskommes med tentatorn.