Bokryggar.
Framsidan / Utbildning / 10. Arbetslaget och förvaltning (5 sp)

10. Arbetslaget och förvaltning (5 sp)

Lagfaren assessor Lars-Eric Henricson

Mål

Studeranden

 • förstår arbetsgemenskapens dynamik och känner till grundprinciperna för ett fungerande arbetslag
 • begrundar arbetsgemenskapens verksamhet ur ledarskapet och medarbetarskapets synvinklar
 • bekantar sig med planeringen i sin församling (uppdrag, vision, strategiska mål) och känner till dess verksamhets- och budgetplanering samt har kompetens att göra upp en verksamhetsplan och budget för sitt eget ansvarsområde
 • är bekant med kyrkans och församlingens verksamhetsstruktur, god förvaltningssed, kyrklig och övrig adekvat lagstiftning samt avtal och kan tillämpa dem i sitt arbete
 • är bekant med möteskulturen i sitt arbete och har kompetens att fungera som beredare, föredragande, sekreterare och ordförande
 • är bekant med arbetsskyddet och samarbetsförfarandets betydelse för upprätthållande av välmående på arbetsplatsen

Innehåll

Studiehelhetens väsentliga innehåll består av:

 • grundprinciperna för ett fungerande arbetslag
 • arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter; ledaren som arbetslagets förman och arbetsgivarens representant, medarbetaren som medlem i arbetslaget
 • verksamhets- och ekonomiplanen
 • närvaro vid ett kyrkoråds-/församlingsråds- eller fullmäktigemöte
 • tillämpliga delar av kyrkolagstiftningen, förordningar som hör till förvaltningen, KyrkTAK, arbetsskydd och samarbetsförfarande

Struktur:

Närstudieperiod på Lärkkulla (A, 3+2 dagar).

Studiehelheten inkluderar inlärningsuppgifter både före den första närstudieperioden och mellan närstudieperioderna. Som avslutning på helheten skrivs en sammanfattande inlärningsuppgift samt slutrapport.

 • Som handledare fungerar studiehelhetens ansvarsperson, lagfaren assessor samt vid behov andra sakkunniga. En arbetslagskonsult är med som kommentator under närstudieperioderna.
 • Inlärningssituationerna präglas av interaktiv växelverkan mellan utbildare och grupp. Under närstudieperioderna använder man sig av olika slag av smågruppsaktiviteter
 • Förhandsuppgifterna och närstudieperioderna bildar en balanserad helhet, där tyngdpunkten för kunskapsinhämtningen ligger på förhandsuppgifterna och litteraturen. Under närstudieperioderna är det meningen att denna kunskap skall tillämpas genom olika former av dialog
 • Närstudieperiodens andaktsliv har en bärande funktion för studiehelheten
 1. Orienterande uppgifter: Med hjälp av litteratur skriva självreflekterande anteckningar, som sedan kan användas under närstudieperioderna. Det vore viktigt att deltagaren har haft ett samtal med sin chef om hur studiehelheten kunde gagna den egna arbetsgemenskapen.
 2. Första närstudieperioden (3 dagar): Tyngdpunkten på god förvaltning, arbetsledning samt arbetslagsdynamik.
 3. Andra närstudieperioden (2 dagar): Tyngdpunkten på ekonomi, planering, och de juridiska knutar som kan uppstå i prästens vardag.
 4. Inlärningsprocessens avslutande uppgifter: studerande fördjupar sig i den inlärningsprocess som gäller arbetsgemenskap och förvaltning, bl.a. genom en diskussion med sin förman. Baserat på detta skrivs en skriftlig rapport

Tyngdpunkter

 • Via erfarenheter och utbildarnas modeller får man en klar bild av kyrkans andliga väsen, god förvaltning och gott ledarskap
 • Målet är att hitta ett reflekterande grepp i sitt arbete och ett systematiskt sätt att tänka
 • Genom modellinlärning förkovrar man sig i vad ett dialogiskt arbetssätt innebär i praktiken

Exempel på litteratur:

 • C. Ackerman: Chefen och medarbetaren. Tankar om personlig utveckling och samspel på arbetsplatsen, 2007, 240 s.
 • Huhtinen: Lapseuden ja vastuun yhteisö, 1991, 120 s.
 • P. Järvinen: Esimiestyö, 1999.
 • Järvinen: Onnistu esimiehenä, 2013 (2001).
 • J. Lönnqvist: Johtamisen psykologia
 • Mäenpää: Grunden för god förvaltning.
 • Nilsson: Att leda sig själv och andra. Perspektiv på ledarskap, 1996, 147 s.
 • Sydänmaanlakka: Älykäs julkinen johtaminen. Miten rakentaa älykäs verkostoyhteiskunta? 2015, 228.
 • Lennéer Axelsson- I. Thylefors: Om konflikter. Hemma och på jobbet, 2001, 339 s.
 • Tid att tala – tid att tiga.      Bikthemlighet och tystnadsplikt i kyrkan.
 • D. Waitley: Den nya ledarrollen.
 • L. Wendelin: Ihmisen aika. Johtajan sielu ja sisu, 2013, 281 s.
 • KyrkTAK (exklusive bilagor)Om övrig litteratur överenskommes med tentatorn.