Domkapitlet fotograferat utifrån i kvällssolen.
Framsidan / Förvaltning / Instruktion gällande kyrkoherdarnas korta sjukledigheter

Instruktion gällande kyrkoherdarnas korta sjukledigheter

Beviljandet av 1-5 dagars tjänstledighet pga. arbetsoförmåga

Kyrkoherdarnas tjänstledigheter beviljas av domkapitlet (KO 6:8). Enligt KyrkTAK 52 § 2 mom. kan tjänstledighet beviljas för 1-5 dagar utan att ett läkarintyg uppvisas. Godtagbara orsaker är vanliga sjukdomar en insjuknar plötsligt i och i normala fall tillfrisknar från på några dagar. Det gäller t.ex. olika slags förkylningar, migrän, diarré och kraftig värk. Lön betalas ut enligt KyrkTAK 52 och 57 §§.

Då kyrkoherden insjuknar plötsligt (t.ex. förkylningar, migrän, diarré och kraftig värk):

 1. Meddela domkapitlets notarie utan dröjsmål om detta.
  1. sms eller e-post går bra.
  2. linus.strahlman@evl.fi eller tel. 0401425211
 2. Meddela notarien:
  1. hur många dagar du anhåller om tjänstledighet
  2. om du hunnit avtala om vikarie eller inte.
 3. Notarien bekräftar ditt meddelande så fort som möjligt.
 4. Domkapitlet/notarien har rätt att kräva att läkarintyg uppvisas
 5. Meddela den myndighet i församlingen eller samfälligheten som är behörig att fastställa tjänstledigheter (kipa/populus).
 6. Vid domkapitlet beviljas tjänstledighet enligt domkapitlets arbetsordning, dvs. som ett tjänstemannabeslut av notarien. Beslutet skickas till vederbörande då det vunnit laga kraft.
 7. Om sjukdomstillståndet fortgår efter 5 dagar bör vård/läkare uppsökas! Ett läkarintyg bör uppvisas för beviljandet av fortsatt tjänstledighet.
 8. Tjänstledighet kan enligt detta arrangemang beviljas högst 3 gånger/år

Denna instruktion gäller inte och läkarintyg bör lämnas in:

 • Om du redan uppsökt läkare/vård för samma sjukdom och beviljats tjänstledighet för detta
 • En redan beviljad tjänstledighet pga. arbetsoförmåga kan inte förlängas utan att läkarintyg uppvisas
 • Om tjänstledigheten skjuter fram årssemester eller annan ledighet
 • Om tjänstledigheten avbryter semester eller annan ledighet
 • Om arbetsoförmågan beror på olycksfall

Denna instruktion har utfärdats av Domkapitlet i Borgå stift 13.11.2018 § (BD 274/2018) och gäller enbart kyrkoherdar i stiftets församlingar.