Ordförandes klubba.
Framsidan / Förvaltning / Ersättning för tillfällig skötsel av uppgifter som hör till en kyrkoherdetjänst

Ersättning för tillfällig skötsel av uppgifter som hör till en kyrkoherdetjänst

Domkapitlet har antagit följande instruktion för ersättning för tillfällig skötsel av uppgifter som hör till en kyrkoherdetjänst. Instruktionen är antagen 15.6.2021 § 4 (DBOR/166/01.02.00/2021). Principerna är gemensamma med Helsingfors och Esbo stift.

Beslut om kyrkoherdarnas lön görs i behöriga organ i församlingarna och samfälligheterna. Vad beträffar ersättning för skötsel av en annan tjänst vid sidan av egen tjänst besluter domkapitlet om i enlighet med KyrkTAK 27 § 2:

Ersättning till präster för skötsel av uppgifter i annan tjänst
En präst som förordnas att sköta uppgifter i en annan tjänst på viss tid vid sidan av sin egen tjänst kan betalas en rimlig ersättning för detta enligt domkapitlets beslut.

Till en tjänsteinnehavare som tillfälligt vid sidan av sin egen tjänst förordnas att sköta uppgifter som hör till en kyrkoherdetjänst kan betalas skälig ersättning enligt följande:

I samma församling:

  • För semestervikariat betalas ingen ersättning. En skälig ersättning kan dock betalas om vikariatet räcker över en månad eller infaller i samband med byte av tjänsteinnehavare på kyrkoherdetjänsten.
  • För vikariat betalas kyrkoherdens grundlön istället för egen lön. En präst som inte uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten ifråga kan betalas en lägre lön i enlighet med KyrkTAK. Dock får inte lönen bli lägre än tjänsteinnehavarens egen lön.

I en annan församling:

  • För vikariat betalas ett tillägg om högst 30 % räknat från kyrkoherdens grundlön.

Anvisningen kan även vid behov tillämpas då en präst vikarierar annan tjänst än en kyrkoherdetjänst. Av speciella skäl kan domkapitlet avvika från dessa ersättningar. Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen från 2012 (13.11.2012 DBOR/316/11.00.08/2012).