Ordförandes klubba.
Framsidan / Förvaltning / Instruktion för tillstånd för bisyssla

Instruktion för tillstånd för bisyssla

Denna instruktion gäller präster och lektorer i församlingstjänst i Borgå stift. Diarienummer: DBOR/296/00.01.01/2019. Godkänd av domkapitlet i Borgå stift: 22.10.2019 § 9.

Giltighetstid: instruktionen träder i kraft 22.10.2019 och gäller tills vidare

Domkapitlet besluter om tillstånd för bisyssla för innehavare av en prästtjänst och en lektorstjänst i en församling i enlighet med bestämmelserna i Kyrkolagens 6 kap. 30 §:

 1. Tillståndet krävs alltid av tjänsteinnehavare i huvudsyssla utan fast arbetstid.
 2. En tjänsteinnehavare får inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för skötseln av uppgifter som hör till bisysslan, om inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd till det.
 3. Vid prövning av huruvida tillstånd för bisyssla ska beviljas ska det beaktas att tjänsteinnehavaren inte på grund av bisysslan får bli jävig i sin uppgift.
 4. En bisyssla får inte heller äventyra förtroendet för opartiskheten vid skötseln av uppgiften eller i övrigt störa en ändamålsenlig skötsel av uppgiften.
 5. Som bisyssla får inte sådan verksamhet bedrivas som är en konkurrerande verksamhet och uppenbart skadar arbetsgivaren.

Domkapitlet i Borgå stift har beslutat att utöver det som föreskrivs i kyrkolagen gäller följande för tillstånd för bisyssla i Borgå stift:

 1. Till anhållan bifogas ett utlåtande från kyrko-eller församlingsrådet.
  1. Skulle prästen inneha förordnande i flera församlingar samtidigt bör utlåtande från de berörda församlingarnas kyrko-eller församlingsråd bifogas ansökan
 2. Tillståndet beviljas för högst 3 år i sänder och skötseln av bisysslan får kräva högst 10h/vecka utöver en heltidstjänst.
  1. Om bisyssla överskrider detta bör den kombineras med partiell tjänstledighet, deltids förordnande eller annan lösning
 3. Tillståndet kan dock vara högst så långt som förordnandet.

Ansökan om tillstånd för bisyssla riktas till domkapitlet. Utlåtandet från kyrko-/församlingsrådet bifogas ansökan. Ansökan sänds i första hand elektroniskt. Ansökan bör innehålla en så noggrann redogörelse som möjligt om bisysslan och innehålla minst följande:

 • Sysslans karaktär/typ
 • Namn på arbetsgivare/eget företag eller motsvarande
 • En uppskattning om tidsanvändning per vecka

Domkapitlet behandlar ansökan så fort som möjligt i Domkapitlets plenum. Beslut om tillstånd delges tjänsteinnehavaren som anhållit om tillstånd och den berörda församlingen samt samfälligheten om församlingen ingår i sådan.

Hänvisningar till och citat ur lagar och förordningar kan ändras utan skild behandling i domkapitlet.