EXAMENSFORDRINGAR FÖR PASTORALEXAMEN 

Den nya pastoralexamen omfattar 40 studiepoäng (sp) och består av följande studiehelheter:

1.      [Ordinationsutbildning (3 sp)]                                         

2.      [Introduktion i arbetet]                                                   

3.      Bibeln och livet (6 sp)                                                        

4.      Kyrkans tro, bekännelse och ekumenik (6 sp)                   

5.      Spiritualitet och gudstjänstlivet (4 sp)                             

6.      Diakoni, mission och globalt ansvar (5 sp)                       

7.      Kommunikation och växelverkan (3 sp)                            

8.      Själavård (4 sp)                                                               

9.      Kristen fostran (4 sp)                                                        

10.    Arbetslaget och förvaltning (5 sp)

I det inledande skedet av pastoralexamen redogör den studerande för hur introduktionen i arbetet har ägt rum och gör tillsammans med stiftsdekanen upp en studieplan.

Domkapitlet i Borgå stift svarar för ordnandet av den svenskspråkiga pastoralexamen.

Pastoralexamen har inget speciellt predikoprov eller undervisningsprov. Dessa färdigheter tas upp i samband med studiehelheterna Bibeln och livet (3) och Kommunikation och växelverkan (7). I det nya systemet har man även frångått sifferbedöming. Istället får pastoralstudenten en skriftlig utvärdering efter varje studiehelhet, som även bedöms som godkänd eller underkänd.

I domkapitlets cirkulär samt på hemsidan ingår uppgifter om tentamensdagarna och när man senast skall anmäla sig till dessa liksom även uppgifter om när man kan avlägga pastoralexamen. Tidigare var detta begränsat till två gånger per år, en gång i slutet av vårterminen och en gång i slutet av höstterminen. Numera går det även under andra tider på året. Kontakta stiftsdekan Magnus Riska för närmare uppgifter. 

Domkapitlet utfärdar ett intyg över pastoralexamen.

 

 

 

  

fbbornv