Prästers utbildning

För att bli prästvigd skall man ha avlagt teologie magister examen. Inom utbildningen bör man också ha valt sådana studier som kyrkan förutsätter. Under studietiden samlar studeranden också information i en så kallad portfolio. Du kan bekanta dig med kyrkans krav i broschyren 

Vägen till prästämbetet.

Studievägen för präster kallas pastoralutbildning. Här ingår både den utbildning som erbjuds teologie studerande på väg att bli prästvigda och den som erbjuds präster. Pastoralutbildningen, som ordnas av domkapitlet, består av följande delar.

1. Praktikseminarium (anlagsprövning)

2. Ordinationsutbildning  

3. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren

4. Pastoralkurser och -examen

5. Examen i ledning av församlingsarbete

6. Kyrkans personalutbildning

7. Högre pastoralexamen

 

  

fbbornv