Prästers utbildning 

För att bli prästvigd skall man ha avlagt teologie magister examen. Inom utbildningen bör man också ha valt sådana studier som kyrkan förutsätter. I korthet ska följande ingå:

 

1) studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen;

2) studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng i åtminstone två av språken, varav det ena grekiska eller, om examen ger behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk;

3) en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

En utförligare beskrivning finns i Kyrkans författningssamling nr 114, kraven har trätt i kraft år 2013.

 

Under studietiden samlar studeranden också information i en så kallad portfolio.

Studievägen för präster kallas pastoralutbildning. Här ingår både den utbildning som erbjuds teologie studerande på väg att bli prästvigda och den som erbjuds präster. Pastoralutbildningen, som ordnas av domkapitlet, består av följande delar.

1. Anlagsprövning och praktikseminarium

2. Ordinationsutbildning  

3. Introduktion i arbetet som ordnas av arbetsgivaren

4. Pastoralkurser och -examen

5. Examen i ledning av församlingsarbete

6. Kyrkans personalutbildning

7. Högre pastoralexamen

 

  

fbbornv