Personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning handhas av domkapitlet. Stiftssekreterare för utbildning Madeleine Wendelin nås på                tfn 040 142 5221 och per e-post, fornamn.efternamn@evl.fi.

Kyrkans finskspråkiga personalutbildning finns på Sakasti.

Om du inte tänker delta i den utbildning du är anmäld till ska du annullera senast 4 veckor på förhand, annars debiteras din församling för kostnaderna. Annulleringsblanketten finns här .

Församlingar kan anhålla om bidrag blanketten för utbildningsunderstöd.

Alla beslut om vilka kurser som tas in i personalutbildningen fattas av domkapitlet.

2-3 gånger/år samlas Personalutbildningsforum. I forumet sitter representanter för Lärkkulla, Domkapitlet, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Finska Missionssällskapet och Kyrkans utlandshjälp. Där funderar man tillsammans på det kommande personalutbildningsutbudet. Församlingarnas/de kyrkliga samfälligheternas anställda kan direkt ta kontakt med dessa instanser för att tipsa om olika utbildningsbehov.

Domkapitlet fattar alla beslut som gäller prästers deltagande i utbildningen.

Det är viktigt att ordentligt planera deltagande i utbildning. Råd i hur processen kunde gå till finns här.

KYRKANS PERSONALUTBILDNINGSAVTAL

Detta avtal gäller alla anställda i församlingarna och i de kyrkliga samfälligheterna. Gällande personalutbildningsavtal trädde i kraft 1.4.2014.

Huvudpunkterna i avtalet följer nedan:

Enligt KyrkTAK 2014-2016 (s.227-229), Avtal om utbildningen av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda (§ 2 mom.2,3 och 4) är det värt att notera följande: 

Den utbildningsplan som arbetsgivaren upprättar skall innehålla

  • en bedömning av hela personalens yrkeskompetens
  • en bedömning av förändringarna i kraven på yrkeskompetens och orsakerna till dem
  • en plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller anna ändamålsenlig gruppindelning 

Dessutom skall planen inbegripa:

  • allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos anställda som hotas av arbetsoförmåga och äldre anställda samt
  • allmänna principer för att upprätthålla arbetsmarknadskompetensen för anställda som hotas av arbetslöshet.
Utbildningsplanen är obligatorisk för arbetslag som regelbundet har över 20 personer anställda enligt mom. 2. I enlighet med det nya avtalet är en utbildningsplan däremot inte nödvändig i församlingar där antalet anställda regelbundet understiger 20. Märk väl att ifall arbetsgivaren bedömer att det är bra att göra upp en plan så upprättas en sådan (§ 2 mom. 3).
Vidare är arbetsgivaren tvungen att diskutera personalutbildning med enskild arbetstagare ifall denne så begär (§ 2 mom. 3). Till slut finns det skäl att understryka att en plan är obligatorisk för beviljande av utbildningsunderstöd.
Trots att det inte mera är obligatoriskt med personalutbildningsplan för församlingar där antalet anställda regelbundet är färre än 20 rekommenderar domkapitlet att en plan görs av följande orsaker:
1) personalutbildningsplanen är samtidigt anmälan till personalutbildningen
2) planen möjliggör ansökande av utbildningsunderstöd samt
3) är en god grund för utvecklingen av de anställdas yrkeskompetens.

Obs!

Om förtroendemannautbildningen: se Kyrkans förtroendemannaavtal. Om utbildningen av arbetarskyddspersonal: se Kyrkans samarbetsavtal.

FÖRSAMLINGENS/SAMFÄLLIGHETENS PERSONALUTBILD-NINGSPLAN OCH ATT ANSÖKA OM UTBILDNINGSUNDERSTÖD

Församlingens/samfällighetens personalutbildningsplan ska sändas in till byråsekreterare Christine Tallberg på domkapitlet årligen inom september månad. Denna utgör grunden för anmälningar till de kurser som finns på stiftets hemsida samt för de utbildningar där det krävs att anmälningen går via domkapitlet. Personalutbildningsplanen kan fyllas i här. Vänligen skicka planen sedan senast 30.09.2018 per e-post till christine.tallberg(at)evl.fi eller per post till Christine Tallberg, Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06101 Borgå. Om du har frågor angående ifyllandet, vänligen kontakta Christine per e-post eller per tfn 040 142 5218.

Om församlingen/den kyrkliga samfälligheten behöver ekonomiskt stöd för att dess personal skall kunna delta i personalutbildning, kan den ansöka om utbildningsunderstöd.

BESLUTSFATTANDE

Domkapitlet tar ställning till församlingens/samfällighetens personalutbildningsplan för 2019 i oktober 2018. Samtidigt kan domkapitlet bevilja församlingen/samfälligheten utbildningsunderstöd. Församlingen/samfälligheten kan givetvis jobba vidare med personalutvecklingsplanen under hela året och bereda såväl personal som övriga möjlighet att delta i kurser och seminarier som dyker upp under året. För prästernas och lektorernas del är det alltid domkapitlet som beviljar rätt att delta.

ANNULLERING AV DELTAGANDE I PERSONALUTBILDNING

Med tanke på arrangörerna är det viktigt att den som godkänts till en kurs också deltar. Om man uteblir från en kurs som man är godkänd till bör detta anmälas i god tid och senast fyra veckor före kursens början. Annulleringen måste ovillkorligen ske skriftligen och genom församlingens eller den kyrkliga samfällighetens försorg. Annulleringsblanketten finns här .

Om annulleringen inte har kommit i tid debiteras kursavgiften av församlingen eller av samfälligheten. Gällande kurser bestående av flere delar faktureras församlingen/samfälligheten för alla kursdelar i det fall att annulleringen inte inkommit inom utsatt tid före kursens första del.

Då man byter arbetsplats bör man ansöka om att utbildningen godkänns även av den nya arbetsgivaren.

 

Personalutbildning 2019

Kurser 2019

Forum

Personalutbildningsplan

Ansökan om utbildningsunderstöd

Annulleringsblankett 

fbbornv