Mission i Borgå stift

Jesus själv gav sina efterföljare uppdraget att gå ut i hela världen, döpa, lära och göra alla folk till lärjungar. Denna uppmaning gäller än idag och mission är därför en central del av varje församlings verksamhet.

Missionskommittén i Borgå stift stöder och uppmuntrar församlingarna i deras missionsarbete. Detta gör kommittén genom att

  1. arrangera årliga rådplägningsdagar i mission och internationell diakoni
  2. ordna studieresor, kurser och andra samlingar,
  3. sammanställa broschyrer och material till stöd för församlingarnas missionsarbete,
  4. synliggöra missionen på evenemang på stifts- och prosterinivå, 
  5. främja rekryteringen av nya missionärer och 
  6. belysa aktuella teman inom missionen.

De lutherska organisationer som jobbar med mission och internationell diakoni i Borgå stift via dess missionskommitté är:

Finska Missionssällskapet                    
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Finlands Sjömanskyrka
Finska Bibelsällskapet

Kyrkans Utlandshjälp

För mera information om missionsverksamheten i stiftet och Missionskommittén i Borgå stift vänligen kontakta stiftssekreteraren för mission och internationellt arbete Tomas Ray, tfn 040 142 5222, e-post tomas.ray@evl.fi.

Länk till kyrkans utrikesavdelning på Sacrista. 

fbbornv