Fakta om Borgå stift

Borgå stift

Borgå stift består av de församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har svenskpråkig majoritet. Således täcker stiftet inte ett geografiskt enhetligt område. Hit hör dessutom de riksomfattande Tyska församlingen samt Rikssvenska Olaus Petri församling. Stiftet har 56 församlingar som är sammanförda till 9 prosterier. Det sammanlagda medlemsantalet är ca 250 000 personer.  

 

Vad är ett stift?

Ett stift är ett administrativt område inom kyrkan som leds av en biskop, ett domkapitel och ett stiftsfullmäktige. Domkapitlet övervakar församlingarna och prästerna i stiftet samt sköter förvaltnings- och personalfrågor. Biskopen leder domkapitlets och stiftets praktiska verksamhet. I frågor som rör verksamhet och ekonomi är stiftsfullmäktige det högsta beslutsfattande organet. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i nio stift.

Stiftsreformen

I november 2002 godkände kyrkomötet den stiftsreform som trädde i kraft 1.1.2004. I och med reformen avskaffades stiftsmötet och ett nytt beslutsfattande organ - stiftsfullmäktige - grundades.

Avsikten med stiftsreformen var att stärka stiftens självständighet och de förtroendevaldas ställning i förvaltningen. Man har strävat efter att utveckla stiftens interna administration.

Domkapitlet har genomgått en del förändringar som en följd av stiftsreformen. Bl.a. har en stiftsdekantjänst inrättats. Förutom stiftsdekanen hör i fortsättningen också en lekmannamedlem, som valts av stiftsfullmäktiges lekmän, till domkapitlet. Dessutom har stiftsfullmäktiges ordförande närvaro- och yttranderätt vid domkapitlets sammanträden.

Ett svenskspråkigt stift

Borgå stift skiljer sig från de andra stiften i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det omfattar landets alla svenskspråkiga församlingar och de tvåspråkiga församlingar som har svensk majoritet, och är därför ett geografiskt vidsträckt stift. Även den Tyska ev. luth. församlingen i Finland och Rikssvenska Olaus Petri församlingen hör till stiftet. Läs mer om Borgå stift på evl.fi .

Historia

I augusti 1918 framfördes tanken på ett svenskt stift i Finland. Förslaget förkastades flera gånger i riksdagen innan man år 1922 med knapp majoritet beslöt att medel i stadsbudgeten för år 1923 skulle reserveras för "inrättandet av ett huvudsakligen svenskt stift". Således grundades Borgå stift den 1 december 1923.

Borgå stift 2017

Biskop: Björn Vikström
Prosterier: 9
Församlingar: 56
Förs.medlemmar: ca 250 000
Största församlingen: Esbo svenska församling, ca 15 500 medl.

 

fbbornv