Notiser

Notis den 13 november 2018

14.11.2018

Notis 19/2018                                                                                     

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling har utfärdats åt tf. kyrkoherden i samma församling Mia Anderssén-Löf från 1.12.2018

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling har utfärdats åt kaplanen i samma församling Kira Ertman från 1.4.2019

Församlingspastorn i Ekenäsnejdens svenska församling, Wille Westerholm förordnas att sköta en kaplanstjänst i samma församling 1.12.2018-31.5.2019.

Församlingspastorn i Ekenäsnejdens svenska församling Meri Yliportimo förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 12.12.2018-30.6.2019.

En kaplanstjänst i Närpes församling förklaras ledig att sökas senast 30.11.2018 kl 15.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Fred Wilén förordnas till tf. kyrkoherde i Matteus församling 1.1.2019-31.12.2021.

Tf. kyrkoherden i Purmo församling, Tomas Portin förordnas att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten 1.1-31.12.2019.

Förordnandet för församlingspastorn i Mariehamns församling, Maria Piltz avbryts 30.11.2018 på egen begäran och hon förordnas till församlingspastor i Ålands södra skärgårdsförsamling från 1.12.2018.

Direktören för familjerådgivningscentralen vid Karleby kyrkliga samfällighet, pastor Nils Olav Björkstrand avgår på egen begäran från 1.11.2018.

Kaplanen i Åbo svenska församling, Johan Mullo beviljas partiell (20 %) tjänstledighet 1.1-31.12.2019.

Domkapitlet fastställer att kandidatnominering i biskopsvalet i Borgå stift inleds 15.11.2018 och avslutas 15.1.2019 klockan 15.00 och sänder förteckningar över de i biskopsvalet röstberättigade lekmannaelektorerna samt röstberättigade präster och lektorer till stiftets kyrkoherdeämbeten och kontraktsprostar. Mer information på domkapitlets hemsida. Stiftelseurkunder fås från domkapitlet. 

Domkapitlet förordnar domprosten Mats Lindgård till kontraktsprost i Borgå domprosteri för perioden 1.1.2019-31.12.2022.

Domkapitlet förordnar till suppleanter för de prästerliga medlemmarna i domkapitlet för femårsperioden 1.1.2019-31.12.2023 i nedan nämnd ordningsföljd: kyrkoherden Helene Liljeström, kontraktsprosten Anders Lindström, kyrkoherden Ulrik Sandell, kaplanen Minna Silfvergrén och notarien Linus Stråhlman.

Domkapitlet förordnar till suppleanter för lagfarna assessorn i domkapitlet för femårsperioden 1.1.2019-31.12.2023 i nedan nämnd ordningsföljd: VH Kasten Österholm  och juris kandidaten Marcus Henricson.

Sökande till kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling sakkunnig vid KCSA, pastor Fredrik Kass har förklarats behörig för tjänsten.

 

Ordförandena i de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd för perioden 2019-2020 förordnas enligt följande:

Hangö: Niina Mura

Korsholm: Jari-Pekka Friman

Kristinestad: Daniel Norrback

Kronoby: Anders Store

Malax: Mats Björklund

Pargas: Harry S Backström

Pedersörenejden: Hans Häggblom

Raseborg: Anders Lindström

 

Jan Hellberg utses till ordinarie medlem och Pia Bengts till suppleant för Borgå stift i Kyrkans uppföljningsgrupp för kantorsutbildningen 2019-2021.

 

 

I tjänsten

Linus Stråhlman

notarie

Tillbaka

 

fbbornv