Notiser

Notis den 20 juni 2016

20.06.2016
Kyrkoherden i Åbo svenska församling Björn Nalle Öhman har beviljats tjänstledighet 1.9.2016 - 31.8.2017 och förordnats att för samma tid sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i samma församling. Tf kaplanen i samma församling Mia Bäck har förordnats att under samma tid sköta kyrkoherdetjänsten.

Kontraktsprosten i Åbolands prosteri, prästassessor Björn Nalle Öhman har på egen begäran befriats från uppdraget som kontraktsprost och prästassessor från 1.9.2016.

Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist har förordnats till tf kontraktsprost i Åbolands prosteri 1.9.2016 - 31.8.2017.

Val av prästassessor vid domkapitlet i Borgå stift, för perioden 1.9.2016 - 31.8.2019, förrättas i prosterierna 24.8.2016 kl. 13.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Emilia Kuni har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kvevlax församling från 1.8.2016 tillsvidare.

Diakonissan i Matteus församling Cecilia Forsén har valts till stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift från 1.10.2016.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Ingå församling har utfärdats från 1.10.2016 åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Sjöblom.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling har utfärdats från 1.7.2016 åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Bergman.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har koordinatorn för kyrkans turismarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka förklarats behörig för tjänsten.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har tf kyrkoherden i samma församling Peter Karlsson förklarats behörig för tjänsten.

Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har tf kaplanen i samma församling Christina Östman Rolandsson och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga för tjänsten.

Kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström har beviljats tjänstledighet 12.6-10.7.2016 och församlingspastorn i samma församling Rune Lindblom har förordnats att sköta tjänsten.

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift är stängt 4.7 - 31.7.2016.Tillbaka

 

fbbornv