LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

 Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling

Tjänsten är förenad med boendeskyldighet. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. 

Den som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. 

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 7.8.2017 kl. 15.

Adress: PB 30, 06101 Borgå   

 

Notarietjänsten

vid Domkapitlet i Borgå stift 

lediganslås att sökas senast 7.8.2017 klockan 15.

Behörig som domkapitlets notarie är en präst som är förtrogen med kyrkligt liv i stiftet. Notarien skall ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Till notariens uppgifter hör bland annat att sköta personal-administrationen för stiftets präster och lektorer, att bereda och föredra ärenden vid domkapitlets sammanträden, att fungera som sekreterare vid domkapitlets och stiftsfullmäktiges sammanträden, delta i rekrytering av präster i stiftet, ansvara för prästernas och lektorernas matrikel samt att ansvara för domkapitlets information. Erfarenhet i frågor gällande informationsteknik, god administrativ förmåga, kännedom om förvaltning och kyrkorätt samt kyrkans kollektivavtal är en förutsättning för att framgångsrikt kunna sköta tjänsten.

Notarien betjänar hela Borgå stift och är stationerad i Borgå.

Lön utgår enligt kravgrupp 603. 

Närmare upplysningar ges av lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson tfn 040 1425214 eller notarien  Clas Abrahamsson tfn 040 1425211.

 Ansökan inklusive matrikelutdrag och CV riktas till domkapitlet, adress PB 30, 06101 Borgå.  

fbbornv