Domkapitlets arbetsgrupper

Kommittéer:

Missionskommittén

Andra arbetsgrupper:

Referensgruppen för gudstjänstliv och musik

Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagsutveckling

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 2016-2018

  

fbbornv