Domkapitlets arbetsgrupper

Kommittéer:

Missionskommittén

Andra arbetsgrupper:

Referensgruppen för gudstjänstliv och musik 2013-2014

Ledningsgruppen för arbetshandledning och personalvård

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 2016-2018

  

fbbornv