Ett brev med information om biskopsvalet och valet av lekmannaelektorer har sänts 21.9.2018 till stiftets församlingar och kyrkoherdar. Det har desvärre uppdagats problem med postgången. Brevet och domkapitlets beslut om att förrätta biskopsval kan laddas ner här.
 
Meddela vilka lekmän som valts till elektorer senast kl 15 den 2. november! Protokollsutdrag och elektorernas kontaktuppgifter (adress, telefon, epost om de har).
 
Lekmannaelektorer
Enligt kyrkolagen 23 kapitel 16 § är följande personer röstberättigade i biskopsvalet:
1. stiftets präster
2.  stiftets lektorer,
3. de lekmannamedlemmar som har valts till stiftsfullmäktige, de lekmannaombud som har utsetts till kyrkomötet och den lekmannamedlem som har utsetts till kyrkostyrelsen från stiftet,
4. lekmannaelektorerna i stiftets församlingar,
5. domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem,
 
Följande lekmän är således på basen av sin ställning röstberättigade i valet:
 
Lekmannaombudet i kyrkostyrelsen Åsa A. Westerlund
Lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson
Lekmannaombudet  i domkapitlet Gun-Maj Näse
 
Lekmannaombuden/suppleanter i kyrkomötet:
Bror Gammals
Patrik Hagman
Göran Stenlund
Mia Aitokari, suppleant
 
Lekmannamedlemmarna/suppleanter i stiftsfullmäktige:
Christian Beijar
Susanne Björkman
Nina Björkman-Nystén
Daniel Björkstrand
Gunnel Helander
Anita Ismark
Heidi Juslin-Sandin
Stig Nyberg, suppleant
Heidi Långbacka
Anna-Karin Lärka
Olle Victorzon, suppleant
Kristian Sjöbacka
Hans Snellman
Anders Wikström
 
Nämnda personer väljs inte av församlingarna till lekmannaombud i valet.
 
Lekmannaelektorer som utses av församlingarna
 
Till lekmannaelektor kan väljas en person som är valbar till förtroendeuppdrag i församlingen, vilket innebär att personen skall ha fyllt 18 år och skall vara en myndig skriftskolgången medlem av församlingen.
 
Tidpunkt för val av lekmannaelektorer i församlingarna
 
Valet skall ske vid kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets sammanträde senast 2.11.2018 (helst tidigare), så att valresultatet kan meddelas till domkapitlet senast 2.11.2018 före klockan 15.00.
 
 
Val av lekmannaelektorer i församlingarna
 
Kyrkofullmäktige i fristående församlingar och församlingsråden i kyrkliga samfälligheter väljer återstående lekmannaelektorer, 329 till antalet, enligt av domkapitlet fastställt antal för var och en församling.
Antalet elektorer: 18 
Esbo sv. församling
.
Antalet elektorer: 16
Borgå sv. domkyrkoförsamling, Vasa sv. församling
.
Antalet elektorer: 14
Johannes församling 
.
Antalet elektorer: 12
Ekenäsnejdens svenska församling, Åbo svenska församling
.
Antalet elektorer:11
Jakobstads svenska församling
Antalet elektorer: 10
Väståbolands svenska församling, Mariehamns församling
.
Antalet elektorer: 9
Närpes församling, Petrus församling
Antalet elektorer: 8 
Nykarleby församling, Karleby svenska församling, Korsholms svenska församling, Sibbo svenska församling
Antalet elektorer: 7 
Matteus församling, Karis-Pojo svenska församling, Kyrkslätts svenska församling, Vörå församling, Kimitoöns församling, Pedersöre församling, Larsmo församling
Antalet elektorer: 6
Vanda svenska församling, Ingå församling
Antalet elektorer: 5
Jomala församling, Kristinestads svenska församling, Malax församling, Hangö svenska församling
Antalet elektorer: 4
Pernå församling, Esse församling, Kvevlax församling, Tyska församlingen, Grankulla svenska församling, Kronoby församling, Lovisa svenska församling, Finström-Geta församling 
Antalet elektorer: 3 
Lemland-Lumparlands församling, Terjärv församling, Korsnäs församling, Replots församling, Solfs församling, Saltviks församling, Sjundeå svenska församling, Nedervetils församling
Antalet elektorer: 2
Hammarlands församling, Liljendals församling, Sund-Vårdö församling, Purmo församling, Tammerfors svenska församling, Petalax församling, Rikssvenska Olaus Petri församling, Lappträsks svenska församling, Eckerö församling, Ålands södra skärgårds församling, Brändö-Kumlinge församling
Antalet elektorer: 1
Bergö församling 

 

Lekmannaelektorer väljs av kyrkofullmäktige i fristående församlingar och av församlingsråden i kyrkliga samfälligheter. Till sammanträdet skall kallas samtliga medlemmar, och vid förhinder, suppleanter på normalt sätt. Om präst är medlem i organet kallas en lekmannasuppleant alltid istället för prästen till sammanträdet. Vid omröstningen fungerar kyrkofullmäktiges ordförande i kyrkofullmäktige och församlingsrådets viceordförande i församlingsrådet som mötesordförande. Ordförande skall vara lekman. Likaså skall protokolljusterarna vara lekmän. Ordförande skall, när han öppnar mötet, konstatera hur många lekmannaelektorer som skall väljas i församlingen.  


 

fbbornv