Kandidatnominering för biskopsämbetet
 
En biskopskandidat kan nomineras av en valmansförening bestående av 30 i biskopsvalet röstberättigade personer, d.v.s.  präster och lekmannaelektorer. Varje i valet röstberättigad person kan höra till endast en valmansförening. Blanketter härför fås av domkapitlet. De ifyllda blanketterna skall, försedda med underskrifter, inom utsatt tid inlämnas till domkapitlet d.v.s senast 15.1.2019 klockan 15.00.
 
Kandidaten skall vara präst Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. Andra formella krav föreligger inte.
 
En förteckning över samtliga röstberättigade personer kommer att finnas på domkapitlets hemsida och på församlingarnas kyrkoherdeämbeten. Var och en röstberättigad får ta del av de i stiftet röstberättigade personernas namn och kontaktuppgifter för grundandet av valmansförening. Senare har valmansföreningarna möjlighet att få nämnda uppgifter för sändande av valmaterial.


 

fbbornv