Personuppgifter

Björn Vikström:

Född 1963 i Åbo, gift sedan 1987 med TM Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i kyrka-skolfrågor samt konfirmandarbete på kyrkostyrelsen. Barn: Ylva f.1989, Axel f.1991 och Måns f.1994.

Studier och examina:

 • Student från Borgå gymnasium 1982
 • Teol mag från Åbo Akademi 1988
 • Teol lic 1997 (ÅA, dogmatik som huvudämne och nytestamentlig exegetik som biämne) 
 • Fil mag 1997 (Helsingfors Universitet, med allmän litteraturvetenskap som huvudämne och filosofi och klassisk grekiska som biämnen)
 • Teol doktor 2000 (ÅA) med en avhandling om bibeltolkning
 • Docent 2009 (ÅA) i systematisk teologi, företrädesvis hermeneutik

Dessutom avlagt ett block motsvarande ämnesstudier i folkloristik samt 15 sv inom ämnet informationsbehandling (Datakunskap I-III) och grundkurs i Nationalekonomi (10 sp) inom Öppna högskolan.

Yrkesbana:

 • prästvigd i maj 1988
 • ex officio adjunkt i Hangö svenska församling 1.6-15.8.1988
 • ex officio adjunkt i Matteus församling 16.8.1988-31.10.1991
 • kaplan i Kimito församling 1.11.1991-31.12. 2006 (tjänstledig för studier 1.9.1996-31.8.1997 och 1.9.1998-31.8.2000 och 1.10.2003-31.3.2004, tjänstledig för undervisning och forskning 1.2-31.12.2006) 
 • tf kyrkoherde i Västanfjärds församling 1.9.2004-31.8.2005 
 • timanställd på TF/Åbo Akademi vårterminen 1998 (30 h dogmatik)
 • timanställd på TF/Åbo Akademi vårterminen 2005 (14 h religionsfilosofi)
 • vikarie för lektorn i systematisk teologi (TF/Åbo Akademi 1.1-30.6.2006
 • koordinator för planering av magisterprogram i miljöforskning och hållbar utveckling (Intermast/Åbo Akademi) samt för forskning, handledning och administration inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Interarc 16.2.2007-31.10.2009
 • biskop i Borgå stift sedan 1.11.2009

Stipendier och forskartjänster:

 • Åbo Akademis Forskningsinstituts stipendium 1.12.1996-31.8.1997
 • Kyrkans forskningsinstituts stipendium 1.9.1998-30.11.1998
 • Stipendiet Rektors forskarskola (Åbo Akademi) 1.12.1998-30.11.1999
 • Anställd som forskare inom det av Finlands Akademi finansierade tvärvetenskapliga projektet "Gospel and Culture" 1.12.1999-31.8.2000 - ett gemensamt projekt för Åbo Akademi och Helsingfors Universitet
 • Åbo Akademis särskilda miljöforskarstipendium 16.8.2006-15.2.2007

Vetenskapliga utmärkelser och pris:

 • tilldelades 2001 av Svenska Litteratursällskapet i Finland Mauritz Hallbergs pris, som går till en förtjänstfull svenskspråkig akademisk avhandling som författats under de senaste tre åren

Publikationer:

Böcker:

 • Verkligheten öppnar sig. Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik. Åbo Akademis förlag, Åbo 2000.
 • Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Studentlitteratur, Lund 2005
 • Folkkyrka i en postmodern tid. Tjänsteproducent i välfärdssamhället eller engagerande gemenskap? (Skrifter utgivna av institutet för ekumenik och socialetik vid Åbo Akademi nr 12. Åbo 2008
 • Tvärvetenskapligt samarbete. En teoretisk diskussion samt en empirisk undersökning av ÅA-forskares attityder och erfarenheter. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi, Offentlig förvaltning, ser. A:562. Åbo 2009.
 • Mer än ord. Trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Fontana Media, Helsingfors 2013. (Utgiven på finska Sana tulee näkyväksi. Kristuksen seuraaminen matkalla olevassa kirkossa. Suom. Anja Ghiselli. Kirjapaja 2014.)
 • Monta Rakkautta. Seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia. Kirjapaja 2016. (På svenska Kärlekens mångfald. Sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi. Fontana Media, Helsingfors 2017.)

Artiklar:

 • "Bibelläsaren: skapad av texten eller textens skapare?" s. 155-166 i Svensk Teologisk Kvartaltidskrift nr 4/1997.
 • "Det kontextuella felslutet - eller vart tog utmaningen från texten vägen?" x. 69-78 i Man får inte tvinga någon. Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning. Red. Sigurd Bergmann, Bokförlaget Nya Doxa, Falun 2001.
 • "Den skapande bibelläsaren" s.31-34 i Svenska Litteratursällskapets tidskrift Källan nr 1/2001.
 • "Tron som en aktiv reception" s.404-414 i Finsk Tidskrift nr 8-9/2001
 • "Usko ja ymmärtäminen: hermeneuttinen totuudenetsintä" s.180-205 i Uskonnonfilosofia, red. Timo Helenius, Timo Koistinen och Sami Pihlström. Werner Söderström 2003.
 • "A Response to Werner G. Jeanrond" s.197-199 i Svensk Teologisk Kvartaltidskrift nr 4/2003
 • "Folkkyrka i en postmodern tid" Svensk Kyrkotidning nr 10/2008.
 • "Interdisciplinarity: Dialogue and Translation at the Boundaries of Knowledge" i B. Frostell m.fl. (Red.) Science for Sustainable Development. The Social Challenge with Emphasis on the Conditions for Change. Proceedings from the 2nd VHU Conference. VHU (=Vetenskap för hållbar utveckling), Uppsala 2008.
 • "The Master of the Universe or the Humble Servant - or how the concept of sustainable developement is affecting our understanding of man and nature" s.85-96 Nature, Space, and the Sacred. Transdisciplinary Perspectives. Ed. S.Bergmann, P.M.Scott, M.Jansdotter Samuelsson, H.Bedford-Strohm. Ashgate Publishers, Farnham 2009.
 • "The Ambiguous Symbolism of Water in a Hermeneutics of Religious Environmentalism" s.73-78 Ecothee. Ecological Theology and Environmental Ethics. Ed. L.Andrianos, K.Kenanidis and A.Papaderos. Orthodox Academy of Crete (OAC), Chania 2009.
 • "På väg mot en ekoteologisk hermeneutik" s. 584-600 i Teologisk Tidskrift 6/2009.
 • "Löfte inför Gud" s.77-82 i Se våldet. Att motarbeta våld i parrelationer, en reflektion utifrån kristen tro. Red. Malena Björkgren, Catherine Granlund, Ann-Sofi Nylund och Maria Sten. Publikationer utgivna av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2010:3.
 • "Vem kan vi lita på - när är kunskapen tillräcklig?" s.137-158 i Konflikter i skärgårdsmiljön. Biologiska, etiska och samhälleliga perspektiv på Åbolands skärgård. Red. Erik Bonsdorff, Patrik Hagman, Marko Joas, Tage Kurtén och Björn Vikström. Åbo Akademis förlag, Åbo 2011.
 • "Kommentar till Werner Jeanrond" Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning. Red. Kim Groop, Mikael Lindfelt och Pekka Lindqvist. Åbo Akademis förlag, Åbo 2011.
 • "Bengt Hägglunds traditionshermeneutik. Förmedling, förändring, förvandling." Svensk Teologisk Kvartalskrift nr 3 årg 87/2011.
 • "Syskonkyrka" i Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning. Svenskkyrklig idé, kultur och kritik. Red. Sofia Lilly Jönsson. Gaudete förlag, Helsingborg 2013.
 • "Hur är vi kyrka? Gudstjänstlivet som spegel och vittnesbörd" Från ökenmässa till hårdrock halleluja. Specialgudstjänster i Borgå stift. Red. Fredrik Portin. Fontana Media, Helsingfors 2013.
 • "Raamatunlukija luovana tulkitsijana - hermeneutiikka postmodernille kansankirkolle" Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Toim. Joona Salminen. Suomen Teologinen Kirjallisuusseura, Helsinki 2014.
 • "Folkkyrkoteologi i en postmodern tid" s. 376-382 i Luthersk kirketidende Nr 15/Årgang 149, 2014.
 • Mika K.T. Pajunen - Björn Vikström: "Admissio ja ehtoollisvieraanvaraisuus" s.253-261 i Teologisk Tidskrift 3/2016.
 • "Kertomus ja kolahdus. Kristityn identiteetti syntyy kertomuksista." Sisäänkäyntejä Raamattuun. Tulkitsijan kirja. Toim. Petri Luomanen, Niko Huttunen, Kalevi Virtanen. Kirjapaja, Helsinki, 2017.
 • "Kristillinen ihmiskäsitys: sekä-että ihminen" ja "Raamatun tulkinta ja käyttö seksuaalisuudesta keskusteltaessa." Kaunis ihminen. Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnissa. Toim. Heli Pruuki. Kirjapaja, Helsinki 2018.

 

Övrigt:

Läroböcker för högstadiet:

 • Vägskäl åk 7 Destination: Världsreligionerna. Gamla testamentet. Översättning och bearbetning Björn Vikström. (Originalets titel Vaeltaja. Matkalla uskontojen mailmaan / Kirjapaja) Församlingsförbundets Förlags Ab, Borgå 2000.
 • Vägskäl åk 8 På resa i kristendomens värld. Översättning och bearbetning Bjöm Vikström. (Originalets titel Vaeltaja. Matkalla kritinuskon maailmaan / Kirjapaja) Församlingsförbundets Förlags Ab, Borgå 2001.

 • Vägskäl åk 9 På resa i livet. Översättning och bearbetning Bjöm Vikström. (Originalets titel Vaeltaja. Matkalla elämään / Kirjapaja) Församlingsförbundets Förlags Ab, Borgå 2002.

 Andaktsbok:

 • Tangentbordstankar. Fontana, Helsingfors 2005.

Artiklar och recensioner: 

 • "Johannes Angelos" s. 83-84 i Nya Argus nr 4-5/2001. Artikeln ingick i ett temanummer kallat "Favoriter ur världslitteraturen".

 • "Idrottens roll i livsåskådningsbygget" (bokrecension), Finsk Tidskrift nr 9/2006

 • "Lyda Gud mer än människor" s.322-325 i Nya Argus nr 10-11 2013.

 • "Ensin ihminen, sitten kristitty" Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia. Toim. Jaakko Heinimäki. Kirjapaja, Helsinki 2015.


Förtroendeuppdrag:

 • medlem av Kårfullmäktige vid Åbo Akademis Studentkår 1986
 • styrelsemedlem i Teologiska Studentföreningen 1984-1987, ett år sekreterare, två år ordförande
 • ordförande för Kontaktgruppen för teologiestuderande i Borgå stift 1991-1993
 • styrelsemedlem i Suomen Kirkon Pappisliitto 1993-1996 
 • styrelsemedlem i Finlands svenska prästförbund 1993-1998
 • ordförande för direktionen för Amosparkens skola 2002-2008
 • medlem i gruppen som utvärderade teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 2003 
 • ordförande för Borgå stifts miljögrupp 2009-2010 
 • medlem av biskopsmötet och kyrkomötet 1.11.2009-
 • medlem av förvaltningsrådet (från 2017 delegationen) för Helsingfors diakonissanstalt 2010-
 • ledamot av kyrkostyrelsens plenum 2012-2016 
 • ordförande för Lärkkulla-stiftelsens direktion 2010-
 • ordförande för styrelsen för Församlingsförbundet 2010-
 • ordförande för biskopsmötets teologutbildningskommitté 2011-
 • styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut 2014-
 • ordförande för referensgruppen för kyrkans miljöarbete 2016-
 • verkat som konsult respektive utbildare inom konfirmandarbete i Borgå stift i ett par repriser
 • styrelsemedlem i Chydeniusstiftelsen 2017-

Intressen:

 • Idrott: Motionerar regelbundet och har tidigare verkat som fotbolls- och friidrottstränare för barn och ungdomar inom Kimito Sportförening
 • Läsning: teologisk litteratur, romaner, deckare och historia
 • Studier: har av ren nyfikenhet avlagt kurser vid Öppna högskolan, bl.a. i informationsbehandling, folkloristik och skärgårdskunskap


 

fbbornv